Гражданско дело 4377/2018 - Определение - 30-04-2018

Определение по Гражданско дело 4377/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 4398

30.04.2018 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на тридесети април две хиляди и осемнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

 като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 4377 по описа на съда за 2018 г., намира следното:

…………………………………………………………………………………………………………………………..

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 4377 по описа за 2018 г. на  Районен съд- Пловдив, XIV гр.с.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив.

            Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищците.

След влизане в сила на определението, делото да се изпрати по подсъдност на Окръжен съд- Пловдив.

 

СЪДИЯ: /п/

                                                                                              /Тоско Ангелов/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

ИЧ