Гражданско дело 4250/2018 - Решение - 26-07-2019

Решение по Гражданско дело 4250/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    3179                 26 07 2019 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На    28 05 2019 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар: ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер  4250  по описа за 2018 година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

**************************************************************

По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между С.А.З. ЕГН ********** И С.Х.З. ЕГН **********  , сключен  на *****   година в гр. П., област П.,  за което е съставен Акт за граждански брак №***** година  – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак   на Община П., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

 

Съпрузите заявяват, че от брака си нямат ненавършили пълнолетие деца, поради което със споразумението не подлежат на уреждане въпроси относно упражняване на родителски права, издръжка и режим на осъществяване на лични отношения.

Ползването на семейното жилище, представляващо апартамент, находящ се в гр. П., ******, придобито по време на брака, след прекратяването на брака се предоставя на съпруга С.А.З., ЕГН: **********.

ЗА ПОЛЗВАНЕТО на семейното жилище съпругът С.А.З., ЕГН: *********** се ЗАДЪЛЖАВА да заплаща на съпругата С.Х.З., ЕГН: **********, месечен наем в размер на 175 /сто седемдесет и пет/ лева, начиная от влизане на съдебното решение в сила.

Ползването на придобития по време на брака самостоятелен обект -ГАРАЖ № *****, с площ от 14,27 кв.м., с административен адрес: гр. П., *******, се ПРЕДОСТАВЯ на съпругата С.Х.З., ЕГН: **********.

След прекратяването на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име З..

Съпрузите не претендират издръжка един към  друг.

Съпрузите заявяват, че на този етап не желаят да извършат делба и да уреждат имуществените отношения помежду си, като същите ще уредят на по-късен етап след прекратяването на брака.

 

ОСЪЖДА С.А.З. ЕГН ********** да заплати по сметка на ПРС сумата от 20лв. / двадесет лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА С.Х.З. ЕГН **********  да заплати по сметка на ПРС сумата от 20 лв. /двадесет лева /, представляваща държавна такса за настоящото производство

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./

 

Вярно с оригинала

С.Ч.