Гражданско дело 4006/2018 - Определение - 04-04-2018

Определение по Гражданско дело 4006/2018г.

 

 О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ 3487                                 04.04.2018 година                                 град Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XXI гр.с., в закрито заседание на 04.04.2018 г., в състав:

                                                               

      РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 4006/2018 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

По делото е постъпила молба от ищеца „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, чрез пълномощника – ю. К., с която заявява, че оттегля исковата си претенция спрямо ответника, на основание чл. 232 ГПК.

Като разгледа молбата, съдът намира следното:

Подадена е от името на ищеца от легитимирано лице – процесуален представител, който разполага с правомощия да се разпорежда с предмета на делото, видно от приложеното към делото пълномощно. Съгласно чл. 232 ГПК, ищецът може да оттегли исковата си молба, без съгласието на ответника, до приключване на първото по делото заседание. Такова още не е провеждано. Предвид изричната воля на ищеца, молбата следва да бъде уважена, а производството да бъде прекратено.

Заповедта за изпълнение следва да бъде обезсилена /т. 13 на ТР № 4/2013 от 18.06.2014г. на ОСГТК на ВКС/.

Съдът в исковото производство е компетентен да се произнесе по разноските в заповедното /посоченото ТР/.

Възражението по ч.гр.д. № 20418/2017 г. на ПРС, I гр.с. /л.14/ е подадено чрез пълномощник на длъжника. Отправено е изрично искане за присъждане на разноски. Представен е ДПЗС, според който адвокатската защита се осъществява безплатно, на основание чл. 38, ал.1, т.2 ЗАдв. Приложен е списък по чл. 80 ГПК.

На основание чл. 78, ал.4, вр. с ал. 3 ГПК, ответникът има право на разноски за заповедното производство, като на осн. чл. 38 ЗАдв., минималното възнаграждение от 300 лева /чл. 7, ал.7, вр. с ал.2, т.1 НМРАВ/ следва да бъде присъдено лично на пълномощника а. И.

Така мотивиран, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 4006/2018 г. по описа на ПРС, XXI гр.с., образувано по искова молба, вх. № 14981/12.03.2018 г., подадена от „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980 против М.Б.Б., ЕГН **********, за установяване на задължения, за които е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 12386/22.12.2017 г. по ч.гр.д. № 20418/2017 г. по описа на ПРС, I гр.с., на основание чл. 232 ГПК, поради оттегляне на исковете.

ОБЕЗСИЛВА изцяло Заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК № 12386/22.12.2017 г. по ч.гр.д. № 20418/2017 г. по описа на ПРС, I гр.с.

ОСЪЖДА „Мобилтел” ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление: град София, район „Илинден”, ул. „Кукуш” № 1, на основание чл. 78, ал.4 ГПК, вр. с чл. 38, ал.2 ЗАдв., да плати на а. Е. Г. И., сл. адрес: гр. П., ул.”Х. К.” №.., сумата от 300 лева /триста лева/- адвокатско възнаграждение за представителство на М.Б.Б. в заповедното производство по ч.гр.д. № 20418/2017 г. на ПРС, I гр.с.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните.

 

Препис от Определението да се връчи и на двете страни, а на ответника – чрез пълномощника – а.. И..                                                        

                                                       

СЪДИЯ:/П

Вярно с оригинала!

МП