Гражданско дело 3664/2018 - Решение - 23-04-2018

Решение по Гражданско дело 3664/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1404                                     Година 23.04.2018                              Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                       ХІІІ граждански състав

На шестнадесети април                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: РАДКА СТЕФАНОВА

Прокурор: СТЕФАН ИЛИЕВ

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 3664 по описа за 2018 година

и за да се произнесе, взе предвид:

                          Производството е по иск с правно основание чл. 16в от Закона за социалното подпомагане.

                          ........................................................................................................................

                          Мотивиран от гореизложеното, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И:

 

                  НАСТАНЯВА на основание чл. 16в, ал. 5 вр. с ал. 1 от Закона за социално подпомагане Н.... Н...Г...ЕГН ********** с постоянен адрес:*** и настоящ адрес: гр. П.., ул. „С.. В..." ..., в Д.. за в...х...с у...и.... „С... В...“, с адрес: гр. П..., ул. „С... В...“ № .... за срок от три години, считано от влизане в сила на настоящото решение.

 

                  РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Пловдив в едноседмичен срок от съобщението до страните за постановяването му, на основание чл. 16в., ал. 8 от ЗСП.

 

                  РЕШЕНИЕТО подлежи на незабавно изпълнение, на основание чл. 16в, ал. 5 от Закона за социално подпомагане.

 

                  Препис от настоящето решение да се връчи на страните, ведно със съобщението за постановяването му.

 

            След влизане в сила на решението да се изпратят заверени преписи от същото, с отбелязване на датата на влизането му в сила до Дирекция “С... п.... - гр. П... и до Д... за в... х... с у...и... „С... В... с адрес: гр. П... ул. „С.... В...“ № ...

 

                                                         

                             РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Мария Личева – Гургова.

         Вярно с оригинала.

         М.Х.