Гражданско дело 3227/2018 - Решение - 10-04-2018

Решение по Гражданско дело 3227/2018г.

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1175                      10.04.2018 година                            град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVI граждански състав, в публично заседание на тринадесети март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛЕКСАНДЪР  ТОЧЕВСКИ                                                  

при участието на секретаря Ангелина Димитрова и прокурора Стефан Илиев,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 3227 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

 

Производството е по чл. 30 ал. 2, вр. чл. 29 т. 8 и чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1 т. 4 от Закона за закрила на детето.

………………………………………………………………………………………

Поради изложеното, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПРЕКРАТЯВА настаняването на непълнолетния Л.Р.П., ЕГН: **********, роден на *** г. от майка- Н.И.Д., ЕГН: ********** и баща- Р.И.П., ЕГН: ********** (по акт за раждане № ***/ *** г. на Община ***, район „***“) в ЦНСТ „***“- ****.

 

ДОПУСКА настаняването непълнолетния Л.Р.П., ЕГН: **********, роден на *** г. от майка- Н.И.Д., ЕГН: ********** и баща- Р.И.П., ЕГН: ********** (по акт за раждане № ***/ **** г. на Община ***, район „***“) в ЦНСТ „***“- ****, за срок до навършване на пълнолетие.

 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

 

                                                                      СЪДИЯ :/п/

 

Вярно с оригинала.

АД