Гражданско дело 3133/2018 - Решение - 31-07-2019

Решение по Гражданско дело 3133/2018г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер         3245                    /31 07 2019 година                    град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На  31 07 2019 година

 

В закрито заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 3133 по описа за 2018 година

намери за установено следното:

 

          Производство пред първата инстанция е по чл.247 от ГПК.

Образувано е   по инициатива на съда , за поправка на допусната явна фактическа грешка в решение №2052/29 05 2018 г. на ПРС, 3 брачен състав. Със  същото решение  Съдът е  одобрил постигнатото между страните споразумение по чл .51 от СК  , с което страните са уредили личните и имуществени отношения по повод прекратяването на брака им . Съдът  е констатирал ,че в решението ,в мотивите и  диспозитива му , погрешно е посочен ЕГН на  съпруга С.А.К. - ,,**********  ,, вместо ,,********** ,,

Страните не вземат становище по молбата .

Съдът след като разгледа материалите по делото  установи следното :

В хода на производството страните са представили пред Съда споразумение , с което уреждат личните и имуществени последици от прекратяването на брака по см. на чл  51 от СК  . Съдът е намерил , че така представеното споразумение не противоречи на закона и морала , в интерес на детето   от брака е , и същото е възпроизведено в постановеното съдебно решение .

От приложените  по делото документи – удостоверение за раждане  и удостоверение за гр. брак се установява ,че ЕГН на съпруга е,,**********,,.

 Очевидно се касае за допусната очевидна фактическа грешка по смисъла на чл 247 от ГПК , която следва да бъде отстранена с настоящото решение

По изложените съображения Съдът

        

                                      

                                         Р    Е    Ш    И   :

          

ДОПУСКА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА В  РЕШЕНИЕ№№2052/29 05 2018 г. на ПРС, 3 брачен състав,постановено по гр д 3133/2018г , КАТО  ЕГН  съпруга С.А.К.  ВМЕСТО ,,**********  ,,  ДА СЕ ЧЕТЕ     ,,********** ,,.

 

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Окръжен съд - Пловдив.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/ Недялка Вълчева

 

 

         Вярно с оригинала.

С.А.