Гражданско дело 3133/2018 - Решение - 29-05-2018

Решение по Гражданско дело 3133/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2052                            29 05 2018 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   20 04 2018 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар:  Диана Найчева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер 3133 по описа за 2018 година

намери за установено следното:

 

         *************************************************************

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между К.В.К. ЕГН ********** И С.А.К. ЕГН **********, сключен  на**********година в град  П., област П., за което е съставен Акт за граждански брак №  *** година на Община П. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва: 

 

Упражняването на родителските права спрямо роденото от брака  дете –А.-М. С. К. ЕГН ********** , малолетно понастоящем,  се предоставя на майката К.В.К. ЕГН **********, като  се определя местоживеене на детето при майката.

           Режимът за осъществяване на лични отношения между бащата С.А.К. ЕГН **********  и детето А.-М.С. К. ЕГН **********  ,се определя както следва: всяка  събота от месеца за времето от 16.00ч до 20.00ч,  както и  за 10 дни през годината / при допълнително уговорено между родителите време ,съобразено с годишния им отпуск /,които не съвпадат с годишния отпуск на майката ,както и и през рождените им дни при допълнително уговаряне на часа за посещение

  Бащата С.А.К. ЕГН ********** се задължава да заплаща на малолетното си дете А.-М. С. К. ЕГН **********  , чрез неговата майка и законен представител К.В.К. ЕГН **********, издръжка, в размер на 150 /сто и петдесет/ лева месечно,  платима до 10-то число на текущия месец  по банкова сметка  *** -***ЩЕ,  собственост на съпруга ,след прекратяването на брака ще се ползва от същия

         

Съпрузите не претендират издържка помежду си.

Съпрузите заявяват, че след прекратяване на брака съпругата ще  носи брачната си фамилия- К. .

Движимите вещи ,придобити по време на брака съпрузите са поделили доброволно

 

С настоящото споразумение страните уреждат всички лични и имуществени въпроси помежду си .

 

 

ОСЪЖДА К.В.К. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 20,00 лв. /двадесет лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА С.А.К. ЕГН **********, да заплати по сметка на ВСС сумата от 128 лв. / сто двадесет и осем лева  /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

 

 

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

            РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./ НЕДЯЛКЯ ВЪЛЧЕВА

 

Вярно с оригинала.

Д.Н.