Гражданско дело 2873/2018 - Решение - 09-07-2019

Решение по Гражданско дело 2873/2018г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер   2891               09.07.2019   Година                        Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                     IV брачен състав

На девети  юли                                     две хиляди и деветнадесета  година

В публично заседание на дванадесети март                                две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ДИАНА КОСТАДИНОВА

 

Секретар: София Чаушева

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер 2873                                                        по описа за   2018 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

************************************************************

 

                                                        Р    Е    Ш    И:

          

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА спрямо детето В. В. С., ЕГН **********, на майката Л.С.Д., ЕГН **********, и определя местоживеенето на детето в дома на майката.

 

ОПРЕДЕЛЯ РЕЖИМ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ОТНОШЕНИЯ между детето В. В. С., ЕГН **********, и бащата В.С.С., ЕГН **********, както следва:

– всяка първа и трета седмица от месеца – от 18ч в петък до 18 ч. в неделя с приспиване на детето в дома на бащата.

 За първа седмица от месеца се счита седмицата, в която и събота и неделя носят дати от съответния месец.

 За  осъществяване на режима на лични  отношения между детето и неговия  баща,  детето  ще бъде вземано от баща си от дома на своята майка и  ще бъде връщано  отново до дома на своята  майка  от  баща си  на негови разноски и за негова сметка.

 - 30 /тридесет/ дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката.

 Задължава майката в срок до 30-ти април на всяка календарна година да уведомява писмено бащата на детето си, за това в какъв период от време ще ползва платения си годишен отпуск през лятото. В случай, че тя не стори това до уречената дата, бащата е длъжен до 5-ти май на всяка календарна година да уведоми писмено майката за това през кои дни от лятото ще използва режима си на лични отношения с детето.

 Когато майката ползва платения си годишен  отпуск през лятото, режима на лични  отношения между бащата и детето  определен като всяка първа и трета седмица от месеца – от 18ч в петък до 18 ч. в неделя, с преспиване на детето в дома на неговия баща няма да  се ползва.

 

     - По време на Коледните празници на всяка нечетна календарна година, за времето от 10:00ч. на 24-ти декември до 18:00ч. на 27-ми декември, а за същия период от време през четните календарни години детето ще бъде при майката;

   - По време на Новогодишните празници на всяка четна календарна година, за времето от 10:00ч. на 30-ти декември на съответната четна календарна година до 18:00ч. на 2-ри януари на следващата нечетна календарна година, а за същия период от време през нечетните календарни години детето ще бъде при майката;

  - На рождения ден на детето – *****, всеки от родителите има право да бъде с него по три часа от деня, независимо при кого от родителите си се намира детето, с оглед определения режим на лични отношения;

  - По време на Великденските празници на всяка четна календарна година, първите два дни, считано от 10:00ч. на Разпети петък до 10:00ч. на Велика неделя, а за същия период от време през нечетните календарни години детето ще бъде при майката;

  - По време на Великденските празници на всяка нечетна календарна година, вторите два дни, считано от 10:00ч. на Велика неделя до 18:00ч. на Велики понеделник, а за същия период от време през четните календарни години детето ще бъде при майката;

 

ОСЪЖДА бащата В.С.С., ЕГН **********, да заплаща на малолетната си дъщеря В. В. С., ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител Л.С.Д., ЕГН **********, ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 140 лв. (сто и четиридесет лева) месечно, считано от влизане на настоящето  решение в сила до настъпването на обстоятелства, обуславящи изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от падежа до окончателното й изплащане.

Издръжката ще се заплаща  до  5-то число на  месеца за който се дължи.

 

ОТХВЪРЛЯ  предявения от В.С.С., ЕГН ********** иск за  осъждане на майката Л.С.Д., ЕГН ********** да заплати  месечна  издръжка в размер на 160 лева за периода  от 21.02.2017г. до  20.02.2018г., както и за периода  от  21.02.2018г. до 10.12.2018г.  на  своето  малолетно дете В. В. С., ЕГН **********, чрез нейния баща и  законен представител В.С.С., ЕГН **********.

 

ОСЪЖДА майката  Л.С.Д., ЕГН **********, да заплаща на малолетната си дъщеря В. В. С., ЕГН **********, чрез нейния баща и законен представител В.С.С., ЕГН **********, ЕЖЕМЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 140 лв. (сто и четиридесет лева) месечно, считано  от 11.12.2018г. до  влизане на настоящето  решение в сила, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от падежа до окончателното й изплащане,  като  ОТХВЪРЛЯ  ИСКА  за  сумата  над  уважения размер от  140 лева до пълния претендиран размер от  160 лева.

 

ДОПУСКА, на основание чл. 242 ал. 1 от ГПК, предварително изпълнение на решението в частта относно присъдените суми за издръжка.

 

ОСЪЖДА В.С.С., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПдРС сумата от общо 261.60 лв. (двеста, шестдесет и един лева и  шестдесет стотинки), от която 60 лв. окончателна държавна такса по иска с правно основание чл. 127, ал. 2 СК, и 201.60 лева  /двеста и  един лева и  шестдесет стотинки/ държавна такса върху присъдената текуща издръжка.

 

 

ОСЪЖДА Л.С.Д., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на ПдРС сумата от  201.60 лева  /двеста и  един лева и  шестдесет стотинки/ държавна такса върху присъдената  издръжка.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - гр. Пловдив, в двуседмичен срок от връчване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

     Препис от решението да се връчи на страните.                             

 

 

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Диана Костадинова

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.