Гражданско дело 2726/2018 - Решение - 13-04-2018

Решение по Гражданско дело 2726/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 1252/  13.04.2018 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на двадесети март 2018 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 2726 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

………………………………………...

 По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.Н.А. ***, ЕГН ********** и К.Ю.А. ***, ЕГН **********,*** на ***** г. с Акт № ****** г., ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

ПОЛЗВАНЕТО на СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, находящо се в гр. П., ******, се предоставя на съпруга А.Н.А..

Съпрузите заявяват, че са уредили помежду си всички отношения, касаещи придобитото по време на брака имущество и нямат взаимни претенции в тази връзка.

Съпрузите не претендират издръжка помежду си.

След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачната си фамилия – К.

ОСЪЖДА А.Н.А. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА К.Ю.А. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 10 лв. (десет лева), представляваща държавна такса за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала

ТР