Гражданско дело 2709/2018 - Определение - 16-10-2019

Определение по Гражданско дело 2709/2018г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 11501

16.10.2019, гр. Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XIV гр.с. в публично заседание на девети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

при участието на секретаря Росица Марджева, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2709 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 64 и следващи ГПК.

Постъпила е молба от ответника Б. за възстановяване на срока за подаване на въззивна жалба срещу постановеното по делото решение.

Насрещната страна взема становище за неоснователност на молбата.

Съдът, след като разгледа молбата, изложените в нея съображения и ангажираните доказателства, намира същата за неоснователна, поради следните съображения:

Възстановяването на срок по реда на чл. 64, ал. 2 ГПК е процесуален способ за защита на страните в гражданския процес срещу неблагоприятните последици от пропускането на предвиден в закона или на определен от съда преклузивен срок за извършване на процесуално действие. Предпоставките за възстановяване на срок са уредени в разпоредбата на чл. 64, ал. 2 ГПК, като тяхното доказване е в тежест на страната, която твърди, че поради наличието им е била обективно възпрепятствана да извърши дължимото процесуално действие преди изтичане на срока. Предпоставка за иницииране на производството по чл. 64 и сл. ГПК е обективното пропускане на срока, тъй като само пропуснатият срок може да бъде възстановен.

Нормата на чл. 64, ал. 1 ГПК не съдържа легална дефиниция на законовия термин "особени непредвидени обстоятелства", но съдебната практика приема, че такива са онези обстоятелства, които са лишили страната обективно от възможността в срок да упражни процесуалното си право, респ.- да изпълни вмененото й от закона и съда процесуално задължение. Такива обстоятелства са природни бедствия, военно положение, внезапно тежко заболяване на страната или на нейния пълномощник по делото, вкл. и на чл. от семейството на последните и други подобни събития, които, освен че не биха могли да се предвидят, не биха могли и да се преодолеят, независимо от волята на страната.

Доказателства за наличие на особени непредвидени обстоятелства за пропускане на определения от закона срок не се установяват в производството пред настоящия съд. Представеното решение на ТЕЛК удостоверява проблеми със здравето, но същото е от 2007г. и няма данни за допълнителни заболявания през процесния период.  

С оглед на всичко изложено, молбата за възстановяване на срок следва да бъда оставена бе уважение.

Мотивиран от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

            ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата (обективирана в жалба), подадена от ответника С.Б. за възстановяване на срока за подаване на въззивна жалба срещу постановеното по делото решение.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ответника Б. и на ищеца.

 

СЪДИЯ: /п/

/Тоско Ангелов/

 

Вярно с оригинала.

Р.М.