Гражданско дело 2665/2018 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 2665/2018г.

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  № 2794

гр. Пловдив, 02.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Районен съд - Пловдив, I бр. състав в закрито съдебно заседание в състав:

                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2665 по описа на съда за 2018г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

Служебно е образувано от съда производство за поправка на явна фактическа грешка в решението на съда, тъй като е посочено в решението на съда неправилно относно фамилното име на съпругата П..

От ответницата е постъпил отговор, че следва да се допусне поправка на грешката при посочване на фамилното име.

Затова в съдебният акт следва да се допусне поправка на очевидна фактическа грешка в гореизложения смисъл.

Мотивиран от горното съдът

Р Е Ш И :

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 70 от 08.01.2019г., постановено по гр. дело № 2665/2018г., като от съдебния акт да се чете: „ПОСТАНОВЯВА съпругата М.Н.С., с ЕГН ********** да запази брачното фамилно име, а именно: С..“ вместо „ПОСТАНОВЯВА съпругата М.Н.С., с ЕГН ********** да запази брачното фамилно име, а именно: П..“

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните, пред Пловдивския окръжен съд.                                                    

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.