Гражданско дело 2660/2018 - Решение - 18-04-2018

Решение по Гражданско дело 2660/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1325                          18.04.2018 година                                 град Пловдив

 

                                  В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, IІ граждански състав, в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                             

при участието на секретаря Радка Стефанова и прокурора Елена Богданова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2660 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 26 ал. 1, вр. чл. 25 ал. 1, т. 2 от Закона за закрила на детето.

………………………………………………………………………………………………

Мотивиран от горното, съдът

 

 

 

Р       Е       Ш       И:

 

 

ДОПУСКА настаняването по съдебен ред на детето *** с ЕГН: **********, родена на ***г. от майка – В.М.А.с ЕГН: ********** и баща – С.Р.А.с ЕГН: ********** в ДДЛРГ „***“ гр. Пловдив за срок до навършване на пълнолетие от момичето. 

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция “Социално подпомагане”– гр. Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на въззивно обжалване в едноседмичен срок от връчването му на страните пред Пловдивския окръжен съд.

 

                                       

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                                                                    /Диляна Славова/

Вярно с оригинала

РС