Гражданско дело 2611/2018 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 2611/2018г.

                                      Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 2942

 

                                      Гр. Пловдив, 11.07.2019 г.

 

                                      В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ бр.с.  в закрито съдебно заседание на  единадесети юли  две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

 Като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 2611 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното :

         ………………………………………………………………………………………………

Мотивиран от изложеното, съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

             ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в мотивите и в диспозитива на Решение №  4162/04.12.2018г.  по гр.д. № 2611/2018г. на ПРС, ІІ бр. състав, като навсякъде в мотивите и  в диспозитива на решението   вместо погрешно  изписания ЕГН на детето Л. З. -  „*****************“, да се чете правилният – „**********“.   

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР