Гражданско дело 2611/2018 - Решение - 04-12-2018

Решение по Гражданско дело 2611/2018г.

                                            Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №4162

 

                                     гр. Пловдив, 04.12.2018 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на  осми ноември    две хиляди и  осемнадесета година в състав :

 

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 2611  по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното :

***********************************************************

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

РАЗРЕШАВА на   детето   Л.К.З., ЕГН **********, действащ като непълнолетен лично и със съгласието на    неговата  майка  и законен представител  Г.Т.Б., ЕГН  **********,***  да пътува  с майка  си  или друго изрично упълномощено от майката лице з. г., до ****.. и до о. д. в Е. и с. до навършване на пълнолетие от детето – на екскурзии, на гости или на с. с.,   без да е необходимо за целта съгласието на  бащата   К.Ю.З., роден на ***г., г. н. Р., с адрес – гр. С.в, обл. В. Т., *****

  ОСЪЖДА  К.Ю.З., роден на ***г., г. н. Р., с адрес – гр. С., обл. В. Т., *****   да заплати  на  Г.Т.Б., ЕГН  ********** ***    сумата от  429,00 /четиристотин двадесет и девет/ лева – направени разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ :/П./ Г. Димитров

Вярно с оригинала.

М.К.