Гражданско дело 2517/2018 - Решение - 02-08-2018

Решение по Гражданско дело 2517/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  3073                      02 08 2018 година                        град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                      3 брачен  състав

 

На   03 07 2018 година

 

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕДЯЛКА ВЪЛЧЕВА

 

Секретар:  Диана Найчева

 

като разгледа докладваното от СЪДИЯТА

брачно  дело номер  2517 по описа за 2018  година

намери за установено следното:

 

         Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

******************************************************************

         По изложените съображения Съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

         ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Г.И.К. ЕГН **********  И М.П.К. ЕГН **********, сключен  на ***** в град  Б. ,област П. , за което е съставен Акт за граждански брак №  ***** на Община Б. – видно от представено Удостоверение за сключен граждански брак, ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 51,ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

1.      Бракът  между страните , сключен на **** в гр.Б., област П. с акт за граждански брак № **** да бъде прекратен с развод поради сериозно и
непоколебимо взаимно съгласие.

2.      Упражняването на родителските права спрямо малолетното дете Д. М. К.. ЕГН **********, се предоставя на майката Г.И.К.  ЕГН ********** , като местоживеенето на детето да бъде при майката.

За бащата М.П.К.. ЕГН ********** ,се определя  режим за лични контакти с детето Д. М. К., ЕГН **********, както следва- да взема и връща детето от дома на майката всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10ч. в събота ,до 19ч. в неделя ; 15 дни през лятната ваканция на детето , което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката; на четна година на Коледа от 10ч. на 24 декември ,до 19ч. на 26 декември и на нечетна година на Нова година от 10ч. на З0декември ,до 19ч. на

1 януари следващата година.

Бащата М.П.К.. ЕГН **********, ще заплаща месечна издръжка на дъщеря си Д. М. К.,чрез нейната майка и законен представител , в размер на 150(сто и петдесет) лева месечно, начиная от датата на влизане в сила на съдебното решение за прекратяване на брака, до настъпване на законни причини за нейното изменяне или прекратяване.Издръжката ще се заплаща по банкова сметка ***BAN ***. Семейното жилище, което представлява апартамент в гр.П., ул. ******, се предоставя за ползване на М.П.К.. ЕГН **********.

След прекратяване на брака съпругът си запазва брачното  фамилно име - К..

Страните няма да си дължат взаимно издръжка след развода, тъй като и двамата са здрави и работоспособни.

Страните се споразумяват , че придобитият по време на брака лек автомобил ,,МИЦУБИШИ КОЛТ,, рег.№ *****, шаси № *****, който автомобил е придобит в режим на съпружеска имуществена общност, се предоставя в дял на Г.И.К., ЕГН ********** , като същата не дължи уравняване на дела на съпруга  М.П.К..

Страните се споразумяват, че придобитият по време на брака лек автомобил , ,,ВОЛВО В 70, , рег.№ *****, шаси № *****, който автомобил е придобит в режим на съпружеска имуществена общност, се предоставя в дял на съпруга  М.П.К., ЕГН ********** , като същият не дължи уравняване на дела на Г.И.К..

Движимите вещи, придобити по време на брака, страните са поделили доброволно. 

Съпругът М.П.К. се задължава да заплати на  съпругата Г.И.К., ЕГН **********, сумата от 4000лв. (четири хиляди лева) в срок от 12(дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на решението по гр.д. № 2517/2018г. на Ш бр.с. при Районен съд-Пловдив.

Страните заявяват, че :

-        по време на брака не са придобили влогове с общи средства

-        ако някой от тях е сключил какъвто и да е друг договор или едностранна правна сделка, то тяхното изпълнение се поема от същия съпруг, който остава единствено задължен по него. Това се отнася и за подписаните запис на заповед или други менителнични задължения с дата, предхождаща датата на прекратяване на брака.

 

         ОСЪЖДА Г.И.К. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от  118 лв. / СТО   И ОСЕМНАДЕСЕТ    лева/, представляваща държавна такса за настоящото производство.

        ОСЪЖДА Г.И.К. ЕГН ********** *** сумата от 22,50лв/ двадесет и два лева и петдесет стотинки / местен данък за придобито в дял МПС .

        ОСЪЖДА М.П.К. ЕГН **********  да заплати по сметка на ВСС сумата от 146  лв. /сто четиридесет и шест   лева /, представляваща държавни такси за настоящото производство.

ОСЪЖДА М.П.К. ЕГН ********** *** сумата от 22,50лв/ двадесет и два лева и петдесет стотинки / местен данък за придобито в дял МПС.

           Решението не подлежи на обжалване.

    

 

 

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Недялка Вълчева

 

         Вярно с оригинала

         С.Ч.