Гражданско дело 2414/2018 - Определение - 30-07-2019

Определение по Гражданско дело 2414/2018г.

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8506

 

            гр. Пловдив. 30.07.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, Гражданско отделение, IX граждански състав, в закрито съдебно заседание на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: АННА ДЪБОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 2414/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с предявени искове от „Триада 999” ООД против „Куберта Логистикс“ ЕООД.

********************************

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д. № 2414/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, IX граждански състав.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2414/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, IX граждански състав, поради прекратяването на производството по несъстоятелност спрямо ответника „Куберта Логистикс“ ЕООД /в несъстоятелност/, ЕИК 115769863 и заличаването на ответника в Търговския регистър.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивски окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

Указва на ищеца, в едноседмичен срок от уведомяването, да посочи дали предявява искане за отмяна на допуснатото с Определение № 2184/06.03.2018 г. по гр.д. № 2414/2018 г. на Районен съд – Пловдив, обезпечение на предявения иск на основание чл. 402 ГПК.

Препис от определението да се връчи на ищеца чрез ***. В. на посочения съдебен адрес.

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

 

Вярно с оригинала! ПК