Гражданско дело 2232/2018 - Решение - 25-07-2019

Решение по Гражданско дело 2232/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

 3165,  25.07.2019 г.,  гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 02.07.2019 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

при участието на секретаря : МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 2232 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Ищецът „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД, ЕИК 203037835, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. „България“ № 81, вх. „Б“, ет. 1, представляван от пълномощника му ....... К.К., твърди, че на 27.09.2016 г. третото лице ........и Л.Б.Д. сключили Договор за продажба на изплащане № ........, по който последната, в качеството й на купувач, станала собственик на устройство ........със сериен № ........, което следвало да изплати съобразно погасителен план към договора. Поради неплащане в срок на две месечни вноски на основание т. 12.3 от договора същият е прекратен предсрочно от страна на продавача и непогасените задължения по него в размер на 31.50 лева са станали предсрочно изискуеми, като след изпратено от ищеца уведомление до длъжника, че ще изпълни задължението му към „Мобилтел“ ЕДА и липса на плащане на 16.08.2017 г. в изпълнение на задълженията си по сключен на 07.11.2014 г. и анекс към него от 15.03.2015 г. „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД заплатило на третото лице ........ непогасените задължения на Д. по договора за продажба  на изплащане в общ размер на 31.50 лв. и за това вземане срещу нея се снабдило със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 15234 по описа на Районен съд - Пловдив, VІІІ гр. с. за 2017 г., която е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, поради което в изпълнение на дадено от заповедния съд указание дружеството е предявило настоящата искова молба, с която предвид обстоятелството, че в хода на производството Д. е п. и нейни наследници по закон са дъщеря й Р.Д.Г. и синът й Н.Д.Д., които отговарят за задълженията на наследството, с които то е обременено съобразно дяловете които получават – в случая по една втора, моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че всеки един ответник му дължи по ½ ид. ч. от заплатената от него сума или по 15.75 лв. ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението, по което е образувано ч. гр. д. № 15234/17 г. в съда – 28.09.2017 г., до окончателното й изплащане. Претендира присъждане на разноски.

 

 

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 2232/18 г. на РСПд – стр. 2/5

 

Субективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК във връзка чл. 143, ал. 1 и чл. 200, ал. 1 Закон за задълженията и договорите.

Ответницата Р.Д.Г. с ЕГН **********, признава предявения иск.

Ответникът Н.Д.Д. с ЕГН **********, не взема становище по предявения иск.

Съдът като обсъди твърденията на ищеца, признанието на ответницата Г. и със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема следното :

Видно от служебно изисканото ч. гр. д. № 15234 по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ гр. с. за 2017 г. на 29.09.2017 г. е издадена Заповед № 9166 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, с която е разпоредено длъжникът Л.Б.Д. да заплати на кредитора „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД : сумата от 31.50 лв. – главница, дължима по Договор за продажба на изплащане № ......../27.09.2016 г. и Договор за поръчителство от 07.11.2014 г. ведно със законната лихва от 28.09.2017 г. до окончателното й изплащане; сумата от 0.43 лв. – мораторна лихва от 16.08.2017 г. до 27.09.2017 г. и сумата от 385 лв. разноски по производството, в това число 25 лв. държавна такса и 360 лв. адвокатско възнаграждение с включен ДДС, която е връчена на длъжника при условията на чл. 47, ал. 5 ГПК, поради което в изпълнение на дадено от заповедния съд указание дружеството е предявило настоящата искова молба за установяване на вземанията си по заповедта, като в хода на производството последното е прекратено в частта относно предявения акцесорен иск поради оттеглянето му, а на 22.06.2018 г. длъжникът е починал и като ответници по делото са конституирани наследниците му по закон според представения заверен препис на Удостоверение за наследници изх. № ........, издадено на 14.11.2018 г. от Община ......., район ........“ : Р.Д.Г. - дъщеря и Н.Д.Д. – син.

Като доказателство по делото е приет частен диспозитивен документ, наименуван : „Договор за продажба на изплащане № ........“, с дата – 27.09.2016 г., в който като страни са посочени ............, от една страна като продавач и Л.Б.Д. – купувач, имащ за предмет прехвърляне от продавача на купувача на правото на собственост върху следната вещ – „....................” със сериен № ........, срещу цена в размер на 36 лв., която купувачът се задължава да изплати на 24 месечни вноски, като в договора е уговорено право на продавача да обезпечи вземанията си по него с поръчителство от трета страна /раздел ІІІ, чл. 9, т. 9.1.2 от договора/, както и е предвидена предсрочна изискуемост на всички суми дължими до края на срока му при неплащане на 2 последователни месечни вноски /раздел ІV, чл. 12, т. 12.3 от договора/.

Автентичността на договора не бе оспорена, поради което съгласно чл. 180 ГПК същият съставлява доказателство, че изявленията, които се съдържат в него са направени от лицата, които са посочени като негови издатели, с оглед на

 

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 2232/18 г. на РСПд – стр. 3/5

 

което настоящият състав приема, че на 27.09.2016 г. между третото лице ............ и наследодателят на ответниците е възникнало облигационно правоотношение, чийто източник е договор, имащ белезите на договора за търговска продажба на стоки на изплащане съгласно чл. 318, ал. 1 във връзка с чл. 335 ТЗ. По силата на договора в правната сфера на всяка от страните по него са възникнали права и задължения, в това число и задължение за купувача да заплати цената на вещта при условията и в сроковете посочени в договора – на 24 вноски, от които една първоначална, при сключване на договора и останалите 23 - в срок до 27.08.2018 г., като съобразно постигнатите договорености страните са уговорили право кредиторът да обезпечи вземанията си по договора с поръчителство от трета страна, както и е предвидена предсрочна изискуемост на всички непогасени суми по договора при неплащане на 2 последователни месечни вноски от страна на купувача.

В унисон с твърденията в исковата молба от останалите приложения към нея, а също и от приетите като доказателства заверени преписи на Приемо-предавателен протокол № 100/07.06.2017 г., Приемо-предавателен протокол № /24.08.2017 г. и справки към тях се установява, че : на 07.11.2014 г. ищецът е сключил с третото лице ............ договор /листове от 15 до 36 от делото/, посредством който се е задължил да гарантира чрез за поръчителство вземанията на ............ по договори за продажба на изплащане, сключени въз основа на скоринг и одобрение от ищеца, срокът на който е продължен с два анекса /листове от 37 до 39 от делото/ съответно до 07.11.2016 г., а впоследствие до 07.11.2017 г.; ищецът е изпратил уведомление /лист 13 от делото/ до наследодателя на ответниците, че има просрочени задължения по Договор за продажба на изплащане № ......../27.09.2016 г. и че поради неплащане в срок на най-малко 2 последователни погасителни вноски всички дължими суми до края на срока на договора, възлизащи на 33 лв., за което е издадена фактура № ......../27.09.2016 г., са предсрочно изискуеми, както и че въз основа на договор от 07.11.2014 г. ищецът, в качеството му на поръчител, гарантирал вземанията на ............ по Договор за продажба на изплащане № ......../27.09.2016 г., ще заплати натрупаното задължение след изтичане на дадения срок за доброволно изпълнение – на 14.07.2017 г., като това писмо е връчено на покойната Д. на 21.06.2017 г. /заверен препис на известие за доставяне лист 12 от делото/; в изпълнени на задълженията си по договора за поръчителство на 16.08.2017 г. ищецът е заплатил незаплатения остатък от задълженията на наследодателя на ответниците по договора за продажба на изплащане в размер на 31.50 лв. на ............ /заверен препис на уведомление – лист 14; заверен препис на платежно нареждане от 16.08.2017 г./

Въз основа на анализа на събраните по делото и обсъдени в предходното изложение писмени доказателства настоящият състав намира, че са налице условията за уважаване на предявените обратни искове на поръчителя по чл. 143, ал. 1 ЗЗД срещу наследниците на длъжника : ищецът е погасил дълга на главния длъжник; изпълнението е редовно и има погасителен ефект спрямо

 

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 2232/18 г. на РСПд – стр. 4/5

 

главния длъжник; ищецът като поръчител е уведомил главния длъжник, че има намерение да изпълни, следователно извършеното плащане не е непротивопоставимо на длъжника, като с оглед на разпоредбите на чл. чл. 5, ал. 1 и на чл. 60, ал. 1 от Закон за наследството, че децата на починалия наследяват по равни части и че наследниците, приели наследството, отговарят за задълженията, с които то е обременено, съобразно дяловете, които получават, то предявените претенции по отношение на всеки ответник се явяват доказани до размера на половината от платеното от ищеца на третото лице ............ – или за 15.75 лв.

            На основание чл. 78, ал. 1 ГПК всеки от ответниците следва да бъде осъден да заплати на ищеца по 190 лв. за направените от него разноски по производството, възлизащи общо на 380 лв., от които 75 лв. довнесена държавна такса, 5 лв. за издаване на съдебно удостоверение и 300 лв. адвокатско възнаграждение.

На основание т. 12 от Тълкувателно решение № 4/13 г. на ОСГТК на ВКС на РБ всеки от ответниците следва да бъде осъден да заплати на ищеца по 192.50 лв. за направените от него разноски по заповедното производство, възлизащи общо на 385 лв., в това число 25 лв. държавна такса и 360 лв. адвокатско възнаграждение с включен ДДС.

            По изложените съображения съдът :

 

Р Е Ш И :

 

            ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Р.Д.Г. с ЕГН **********, в качеството й на наследник по закон на Л.Б.Д., п. на 22.06.2018 г. дължи на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД, ЕИК 203037835, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. „България“ № 81, вх. „Б“, ет. 1, сумата от 15.75 лв., представляваща част от заплатена от последното сума, възлизаща в пълен размер на 31.50 лв. в изпълнение на задълженията му по сключен на 07.11.2014 г. с ........Договор за поръчителство, с която е погасено задължение на Л.Б.Д. за плащане на непогасен остатък от цената на следната вещ - „....................” със сериен № ........, по сключен между Д. и ........Договор за продажба на изплащане № ......../27.09.2016 г. ведно със законната лихва от 28.09.2017 г. до окончателното й изплащане, за което вземане „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД се е снабдило със Заповед № 9166/29.09.2017 г. за изпълнение на парично задължение по ч. гр. д. № 15234 по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ гр. с. за 2017 г.

ОСЪЖДА Р.Д.Г. с ЕГН **********, да заплати на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД, ЕИК 203037835, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. „България“ № 81, вх. „Б“, ет. 1 : сумата от 190 лв. разноски по производството по гр. д. № 2232 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2018 г. и сумата от 192.50 лв. разноски по

 

 

 

Продължение на решение по гр. д. № 2232/18 г. на РСПд – стр. 5/5

 

производството по ч. гр. д. № 15234 по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ гр. с. за 2017 г.

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Н.Д.Д. с ЕГН **********, в качеството му на наследник по закон на Л.Б.Д., п. на 22.06.2018 г. дължи на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД, ЕИК 203037835, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. „България“ № 81, вх. „Б“, ет. 1, сумата от 15.75 лв., представляваща част от заплатена от последното сума, възлизаща в пълен размер на 31.50 лв. в изпълнение на задълженията му по сключен на 07.11.2014 г. с ........Договор за поръчителство, с която е погасено задължение на Л.Б.Д. за плащане на непогасен остатък от цената на следната вещ - „....................” със сериен № ........, по сключен между Д. и ........Договор за продажба на изплащане № ......../27.09.2016 г., ведно със законната лихва от 28.09.2017 г. до окончателното й изплащане, за което вземане „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД се е снабдило със Заповед № 9166/29.09.2017 г. за изпълнение на парично задължение по ч. гр. д. № 15234 по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ гр. с. за 2017 г.

ОСЪЖДА Н.Д.Д. с ЕГН **********, да заплати на „СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС“ АД, ЕИК 203037835, със седалище в гр. София и адрес на управление – бул. „България“ № 81, вх. „Б“, ет. 1 : сумата от 190 лв. разноски по производството по гр. д. № 2232 по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. за 2018 г. и сумата от 192.50 лв. разноски по производството по ч. гр. д. № 15234 по описа на Районен съд – Пловдив, VІІІ гр. с. за 2017 г.

            Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ