Гражданско дело 20592/2018 - Решение - 15-07-2019

Решение по Гражданско дело 20592/2018г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер  2983                          Година  2019                  Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                             VІІІ граждански състав

На 15.07                                                                                        Година 2019

В публично заседание на 03.07.2019 г. в следния състав:

                                               Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ВЕРА ТОДОРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер  20592  по описа за   2018         година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правно основание чл.422 във връзка с чл.415, ал.1, т.2 и чл.124, ал.1 от ГПК.

Ищецът “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив моли съдът да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответницата, че последната му дължи сумата 325, 48 лева – главница, представляваща неплатени задължения за консумиране на питейна и отведена канална вода за периода 08.03.2016 г. - 09.01.2018 г. за обект, находящ се в гр. ***; сумата 35, 24 лева – обезщетение за забава за периода 31.05.2016 г. - 31.08.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на постъпване на заявлението в съда – 03.10.2018 г. до окончателното погасяване, които суми е било разпоредено ответницата да заплати на ищеца със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 8666/04.10.2018 г., издадена по ч. гр. дело № 15709/2018 г. по описа на ПРС – І гр. състав, по изложените в исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски и юрисконсултско възнаграждение – включително и тези, направени в заповедното производство.

Ответникът Н.М.З. ***, чрез особения си представител адв. А.Ш., оспорва иска и моли съдът да го отхвърли като неоснователен и недоказан, по изложените в отговора на исковата молба и в писмена защита съображения.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства е видно, че със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 8666/04.10.2018 г., издадена по ч. гр. дело № 15709/2018 г. по описа на ПРС – І гр. състав, е било разпоредено ответницата да заплати на дружеството-ищец сумата 325, 48 лева – главница, представляваща неплатени задължения за консумиране на питейна и отведена канална вода за периода 08.03.2016 г. - 09.01.2018 г. за обект, находящ се в гр. ***; сумата 35, 24 лева – обезщетение за забава за периода 31.05.2016 г. - 31.08.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на постъпване на заявлението в съда – 03.10.2018 г. до окончателното погасяване, както и разноските по делото, от които 25 лева – държавна такса и 50 лева – юрисконсултско възнаграждение. Заповедта е била връчена на ответницата при условията на чл.47 от ГПК, поради което и в срока по чл.415 от ГПК ищецът е подал иск за установяване на вземанията си по Заповедта, въз основа на която е било образувано настоящето дело – с оглед на което съдът намира, че искът се явява допустим.

Съдът, като обсъди събраните по делото писмени доказателства заедно и поотделно, намира, за установено следното.

От събраните по делото писмени доказателства, показанията на разпитаната по делото свидетелка Е.Т. и заключението от 25.06.2019 г. на вещото лице по ССЕ С.К. се установява, че действително през процесния период на посочения имот – върху който ответницата, въпреки, че го е дарила, има запазено пожизнено право на ползване, е била доставяна питейна и отвеждана канална вода, но тъй като ответницата не е осигурявала достъп до имота за проверка на реално консумираните количества вода, а освен това водомерът в имота не е отговарял на Закона за измерванията, месечното количество на изразходваната вода в имота е било определяно съгласно чл.25 от Общите условия на ищцовото дружество, действащи през процесния период (като от посоченото заключение на ССЕ се установява, че размерът на неплатените от ответницата задължения за консумиране на питейна и отведена канална вода за процесния период е в размер общо на 325, 48 лева, а обезщетението за забава върху тази сума за горепосочения период – в размер общо на 35, 24 лева) – с оглед на което съдът намира за неоснователни наведените доводи от особения представител на ответницата за недължимост на сумите по Заповедта поради липсата на ответницата на качеството на потребител на услугите на ищеца, липсата на неплатени задължения към ищцовото дружество и определяне на начислените количества вода в нарушение на Общите условия облигационно правоотношение между страните и липсата на доказателства за реално ползваните и потребени услуги от ответника през периода.

При така установената фактическа обстановка, доколкото сумите, които е било разпоредено ответницата да заплати на ищеца със Заповедта за изпълнение съвпадат с установените от вещото лице по ССЕ действително дължими, съдът намира, че искът се явява доказан по основание и по размер и следва да се уважи изцяло.

С оглед на изхода от спора ответницата следва да заплати на ищеца направените разноски за производството по настоящето и по посоченото частно гражданско дело в размер общо на 480 лева – платени държавни такси за двете дела, депозит за ССЕ и депозит за възнаграждението за особен представител на ответницата (300 лева) съобразно уважената част от иска, както и 100 лева юрисконсултско възнаграждение за двете дела.

На особения представител на ответницата адв. А.Ш. следва да бъде издаден РКО за осъщественото особено представителство в размер на 300 лева.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА Н.М.З., ЕГН **********, с последен известен постоянен адрес:***,  представлявана от особения представител адвокат А.И.Ш.,***, офис ***, ЧЕ ТЯ ДЪЛЖИ НА “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, представлявано от *** С.Л.Н., сумата 325, 48 лева – главница, представляваща неплатени задължения за консумиране на питейна и отведена канална вода за периода 08.03.2016 г. - 09.01.2018 г. за обект, находящ се в гр. ***; сумата 35, 24 лева – обезщетение за забава за периода 31.05.2016 г. - 31.08.2018 г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на постъпване на заявлението в съда – 03.10.2018 г. до окончателното погасяване, които суми е било разпоредено ответницата да заплати на ищеца със Заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК № 8666/04.10.2018 г., издадена по ч. гр. дело № 15709/2018 г. по описа на ПРС – І гр. състав.

ОСЪЖДА Н.М.З., с посочените ЕГН, постоянен адрес и особен представител, ДА ЗАПЛАТИ НА “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление и Законен представител, направените разноски за производството по делото И ПО ч. гр. дело 15709/2018 г. по описа на ПРС – І гр. състав, В РАЗМЕР НА 480 лева, КАКТО И 100 лева юрисконсултско възнаграждение за производството по настоящето дело И ПО частното гражданско дело.

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

СЛЕД влизане в сила на решението ДА СЕ ВЪРНЕ на ПРС – І гр. състав ч. гр. дело № 15709/2018 г., ЗАЕДНО със заверен препис от настоящето съдебно решение.

ДА СЕ ИЗДАДЕ НА особения представител на ответницата – адвокат А.И.Ш. РКО за внесения от ищеца депозит за възнаграждението му за осъщественото особено представителство В РАЗМЕР НА 300 лева.

 

                                                                         

 

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ