Гражданско дело 20503/2018 - Решение - 10-07-2019

Решение по Гражданско дело 20503/2018г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер   2901                         Година  2019                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                      VІІІ граждански състав

На 10.07                                                                                        Година 2019

В публично заседание на 03.07.2019 г. в следния състав:

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ВЕРА ТОДОРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело номер 20503  по описа за   2018         година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Бързо производство по реда на чл.310 и следващите от ГПК.

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл.128 във връзка с чл.245, ал.2 от КТ и чл.86 от ЗЗД. 

Ищцата Р.Д. *** моли съдът да постанови неприсъствено решение при условията на чл.238 и следващите от ГПК, с което да осъди ответника да й заплати сумата 1 500 лева, представляваща неизплатено брутно трудово възнаграждение на ищцата за месеците април и май 2018 г., заедно с мораторна лихва върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – тридесето число на съответния месец до датата на подаване на исковата молба в размер общо на 93, 24 лева, заедно със законната лихва върху главницата, по изложените в исковата молба съображения. Претендира разноски.

Ответникът “АРГОС - 98” ООД - гр. София, в срока по чл.131 от ГПК не е представил отговор на исковата молба, не е взел становище по обективно съединените искове, не е направил доказателствени искания, нито – искане делото да се гледа в негово отсъствие и не е изпратило процесуален представител за съдебното заседание по делото на 03.07.2019 г.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства заедно и поотделно, и с оглед на наведените от ищцата доводи, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представените в тази насока писмени доказателства се установява, че действително ищцата е работила по трудово правоотношение при ответника като “***” от 30.01.2018 г. до 01.06.2018 г., считано от която дата трудовото й правоотношение е било прекратено на основание чл.71, ал.1 от КТ.

Както вече бе посочено, ответното дружество не е представило отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не е взело становище по исковете, не е ангажирало доказателства, не е изпратило процесуален представител по делото за съдебното заседание на 03.07.2019 г., и не е направило искане за разглеждане на делото в негово отсъствие – като видно от разписката за връчване на преписите от исковата молба и приложенията към нея, ведно с придружаващото ги съобщение, ответникът е бил предупреден за последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяване в съдебно заседание. Както се установява от събраните по делото писмени доказателства и извършеното служебно от съда с компютърна програма изчисление на размера на мораторната лихва, обективно съединените искове са вероятно основателни.

При така установената фактическа обстановка, с оглед направеното от процесуалния представител на ищцата - адв. *** в съдебното заседание на 03.07.2019 г. искане за постановяване на неприсъствено решение, като взе предвид, че са налице предпоставките по чл.239 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, съдът намира, че следва да се постанови неприсъствено решение по делото, с което да се уважат изцяло обективно съединените искове, заедно със законната лихва върху главницата от 28.12.2018 г. – датата на подаване на исковата молба.

С оглед изхода от спора ответникът следва да заплати на ищцата и направените разноски за производството по делото в размер на 350 лв. – платено адв. възнаграждение, а на основание чл.78, ал.6 от ГПК в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на съда – 110 лева ДТ за двата уважени иска.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р     Е     Ш     И :

 

ОСЪЖДА “АРГОС - 98” ООД, ЕИК 131178952, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Тис” („619-та“) № 1, ап.2, представлявано от *** В.С., ДА ЗАПЛАТИ НА Р.Д.М., ЕГН **********,***, адв. М.Д.К., СУМАТА 1 500 лева, представляваща неизплатено брутно трудово възнаграждение на ищцата за месеците април и май 2018 г., ЗАЕДНО С МОРАТОРНА ЛИХВА върху тази сума за периода от датата на падежа на всяко едно вземане – тридесето число на съответния месец до 28.12.2018 г. В РАЗМЕР ОБЩО НА 93, 24 лева, ЗАЕДНО СЪС ЗАКОННАТА ЛИХВА върху главницата, начиная от 28.12.2018 г., до окончателното й изплащане, КАКТО И направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 350 лева, А В ПОЛЗА НА бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив – 110 лева ДТ.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ДА СЕ ВРЪЧИ решението на страните, КАТО заедно с преписът за връчване ДО ОТВЕТНИКА ДА СЕ ИЗПРАТЯТ И указания по чл.240 от ГПК.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ