Гражданско дело 20468/2018 - Определение - 29-07-2019

Определение по Гражданско дело 20468/2018г.

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 8430

 

            гр. Пловдив. 29.07.2019 г.

 

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ, Гражданско отделение, IX граждански състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: АННА ДЪБОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 20468/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 129. ал. 3  ГПК.

******************************************

Така мотивиран, на основание чл. 129, ал. 3 ГПК съдът

 

                                                 О П Р Е Д Е Л И :

 

ВРЪЩА искова молба вх. № 80096/27.12.2018 г., подадена от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, ЕИК 115020670, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 против К.В.А., ЕГН **********, с адрес ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 20468 по описа за 2018 г. на Районен съд - Пловдив, IХ граждански състав.

ОБЕЗСИЛВА Заповед № 6609/25.07.2018 г. за изпълнение на парично задължение, издадена по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 11851/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХII граждански състав.

 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд - Пловдив в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

            Препис от определението да се връчи на ищеца.

След влизане в сила на настоящото определение препис от него, ведно с ч.гр.д. № 11851/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХII граждански състав да се върнат, поради отпадане на необходимостта от него.                                                              

                                                                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

Вярно с оригинала! ПК