Гражданско дело 20462/2018 - Решение - 03-07-2019

Решение по Гражданско дело 20462/2018г.

РЕШЕНИЕ

                                                  

Номер           2793               03.07.2019   Година           Град  Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Районен съд – Пловдив                                                               I брачен състав

На трети юли две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание на пети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 

     Председател: ТАТЯНА МАСЛИНКОВА

 

Секретар: Свобода Александрова

като разгледа докладваното от  съдията

дело номер  20462                                                  по описа за   2018 година

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е образувано по молба с правна квалификация чл. 50 от Семейния кодекс.

…………………………………………………………………………………….

         По изложените съображения Съдът

                                               Р    Е    Ш    И   :

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.В.Г., ЕГН **********, с адрес *** и Г.Л.Г., ЕГН **********, с адрес ***, сключен на ***г. в *** с Акт за граждански брак № ***-*** от ***г., по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.  

 УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл.51 ал.1 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА върху родените от брака деца В.Д.Г., родена на *** г., ЕГН ********** и В.Д.Г., роден на *** г., ЕГН **********, се предоставят на майката Г.Л.Г., ЕГН **********, като се определя местоживеене на децата при майката.

ОПРЕДЕЛЯ режим за лични отношения на бащата Д.В.Г., ЕГН ********** с децата В.Д.Г., ЕГН ********** и В.Д.Г., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, както и един месец през лятото, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА бащата Д.В.Г., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на В.Д.Г., ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител Г.Л.Г., ЕГН ********** в размер на 200 /двеста/ лева, считано от 01.07.2019г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжката е платима от 1-во до 10 - то число на месеца.

ОСЪЖДА бащата Д.В.Г., ЕГН ********** да заплаща месечна издръжка на В.Д.Г., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Г.Л.Г., ЕГН ********** в размер на по 170 /сто и седемдесет/ лева, считано 01.07.2019г. до възникване на причини, обуславящи друг размер на издръжката или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Издръжката е платима от 1-во до 10 - то число на месеца.

ПОСТАНОВЯВА съпругата Г.Л.Г., ЕГН ********** след прекратяване на брака да запази брачното фамилно име, а именно: Г..

СЕМЕЙНОТО ЖИЛИЩЕ, представляващо апартамент, заемащ *** жилищен етаж в сграда в ***, със застроена площ от 120 кв.м., състоящ се от дневна, столова, кухня, три спални, баня, тоалетна, перално и четири тераси, ведно със североизточното и северното избени помещения общо от 35.80 кв.м., с. н. р. на с. В.Д.Г., ЕГН ********** и В.Г.Г., ЕГН **********, ще се ползва както досега от двамата съпрузи Д.В.Г., ЕГН ********** и Г.Л.Г., ЕГН ********** и от децата от брака при следните допълнителни условия:  Общото ползване на семейното жилище страните определят да продължи в срок до 01.07.2020 г., до която дата жилището следва да бъде освободено и предадено на собствениците. До изтичането на срока на съвместното ползване на жилището, наемната цена, която ще бъде заплащана на собствениците ще се поеме изцяло от съпруга Д.В.Г., ЕГН **********. В случай, че преди изтичане на срока 01.07.2020 г. съпругата Г.Л.Г. остане да ползва жилището самостоятелно с децата или някое от тях, претендираната на осн. чл. 57 ал. 1 от СК наемна цена  ще се заплаща от нея, като същата ще се съобрази с ползваната от децата жилищна площ. В случай, че собствениците на жилището предявят претенции за предаване на владението му преди изтичане на срока 01.07.2020 г. и в случай, че в този срок се стигне до предаване на владението, съпругът Д.В.Г., ЕГН ********** се задължава да заплаща на съпругата Г.Л.Г. сума в размер на  500 лв. месечно за осигуряване на жилище за нея и децата, считано от датата на която същата е била принудена да освободи жилището до 01.07.2020 г. Тази сума ще се дължи и в случай, че съпругата доброволно реши да напусне с децата семейното жилище в посочения срок - 01.07.2020 г., без отправена претенция от страна на собствениците, до изтичането на срока.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.Л.Г., ЕГН ********** лек автомобил „НИСАН АЛМЕРА“, комби, с рег. № ***, с номер на л.а. (***): *** и номер на двигателя: ***.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.В.Г., ЕГН ********** лек автомобил „МИЦУБИШИ ПАДЖЕРО“, рег. № ***, с номер на л.а. (***): *** и номер на двигателя: ***.

Молителите не си дължат издръжка след прекратяване на брака.

Придобитите по време на брака от страните други движими вещи и лек автомобил остават в обикновена съсобственост.

 Страните заявяват, че в случай на получени от тях по време на брака заеми и кредити, те се считат лични за съпруга - титуляр, който е ги е получил, като след прекратяването на брака той е единствен задължен за изплащането на дължимите вноски, вкл. до пълното им погасяване.

ОСЪЖДА Д.В.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 280,40 лева /двеста и осемдесет лева и четиридесет стотинки/, както и местен данък по сметка на О. *** в размер на 2,50 лева /два лева и петдесет стотинки/.

ОСЪЖДА Г.Л.Г., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 16,00 лева /шестнадесет лева/, както и местен данък по сметка на О. *** в размер на 3,75 лева /три лева и седемдесет и пет стотинки/.

Решението не подлежи на обжалване.   

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ Т. Маслинкова

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.