Гражданско дело 20316/2018 - Решение - 17-07-2019

Решение по Гражданско дело 20316/2018г.

РЕШЕНИЕ

 

Номер     3051                       Година  2019                   Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                           VІІІ граждански състав

На 17.07                                                                                        Година 2019

В публично заседание на 20.06.2019 г. в следния състав:

                                                Председател: ПАВЕЛ ПАВЛОВ

Секретар: ВЕРА ТОДОРОВА

като разгледа докладваното от съдията

гр. дело номер 20316  по описа за   2018  година,      

за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Предявени са обективно и субективно – пасивно съединени искове с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД.

            Ищецът „ЕКОЛАБ“ ЕООД - гр. С. моли съдът да постанови решение, с което да обяви за недействителни спрямо него до размера на 1/2 идеална част сключените между П.С. К. и ответницата М. К. К. от една и ответника Д.П.К. от друга страна Договори за покупко–продажба на недвижим имот, обективирани в Нотариален акт за продажба на недвижим имот ****** г. по описа на ***** и Район на действие района на Пловдивския районен съд и Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ***** г. по описа на **** и Район на действие района на Пловдивския районен съд, по изложените в исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски.

Ответницата М. К. К., в качеството й на едноличен търговец с фирма „К. – М. К.“ - гр. П.оспорва исковете и моли съдът да ги отхвърли като неоснователни и недоказани, по изложените в отговора на исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски. Прави възражение за прекомерност на заплатеното от ищеца на пълномощника му адвокатско възнаграждение.

Ответникът Д.П.К. *** оспорва исковете и моли съдът да ги отхвърли като неоснователни и недоказани, по изложените в отговора на исковата молба и в писмена защита съображения. Претендира разноски. Прави възражение за прекомерност на заплатеното от ищеца на пълномощника му адвокатско възнаграждение.

Съдът, като обсъди събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, и с оглед на наведените от страните доводи, намира за установено следното:

Както се установява от представените в тази насока писмени доказателства, с влязло в сила на ***** г. Решение от 16.10.2015 г., постановено по гр. дело № 1119/2015 г. по описа на ПРС – ХVІ гр. състав, е била осъдена ответницата М. К. К., действаща като едноличен търговец „К. – М. К.“ - гр. П., да заплати на ищеца и по настоящето дело „ЕКОЛАБ“ ЕООД - гр. С., сумата в размер от общо 53 937, 68 лева с ДДС, представляваща цената на доставени стоки – препарати за професионална хигиена, формирана от стойността на издадени 95 броя фактури, подробно описани в Решението, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска – 28.01.2015 г. до окончателното плащане, както и разноските по делото в размер на 2 157, 51 лева – държавна такса, 300 лева – депозит за вещо лице, и 3 866, 64 лева – адвокатско възнаграждение – като след влизане в сила на Решението, на 17.12.2015 г. е бил издаден изпълнителен лист в полза на ищеца срещу ответницата М.К.като ЕТ с фирма „К. – М. К.“ за присъдените с Решението суми. Установява се също така от събраните по делото писмени доказателства, че въз основа на изпълнителният лист срещу ответницата М. К. К., в качеството й на едноличен търговец с фирма „К. – М. К.“ е било образувано изп. дело № ***** по описа на *****, като впоследствие изпълнителното дело е било продължено под № **** по описа на ***** и Район на действие – Окръжен съд – гр. Пловдив, по което изпълнително дело към момента задълженията на ответницата М. К. като **** към ищеца са в размер общо на 90 743, 51 лева. Не се спори също така, а и от представеното от ищеца Удостоверение за родствени връзки се установява, че ответницата М. К. е съпруга на лицето П. С. К., като от брака си двамата имат родени **** – К. П.К., Т. К. К. и ответника Д.П.К..

     Както се установява от събраните по делото писмени доказателства, с посочения Нотариален акт за продажба на недвижим имот № *****. по описа на ***** и Район на действие района на Пловдивския районен съд, П. и М. К. са продали на ответника Д.К. следният свой собствен недвижим имот, а именно: 1/6 идеална част от самостоятелен обект с идентификатор ****** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрени със Заповед № ***** г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в ****** разположена в поземлен имот с идентификатор ******, с площ от 60 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, ниво – едно, с прилижащи части: избено помещение № ****, ведно с 1, 63 % идеални части от общите части на сградата, при граници – самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж: *****, под обекта: *****, над обекта: *****, който самостоятелен обект е описан в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане на ****** при ПРС – ******, със застроена площ от 60 кв.м., с избено помещение № *****, ведно с 1, 63 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 6 000 лева, която сума продавачите са получили от купувача изцяло преди подписването на нотариалния акт, като продавачите са си запазили право на пожизнено и безвъзмездно ползване върху имота, предмет на продажбата, а с Нотариален акт за продажба на недвижим имот № *****. по описа на ****** и Район на действие района на Пловдивския районен съд, П. и М. К. са продали на ответника Д.К. собствените си 5/6 идеални части от посочения недвижим имот за сумата от 9 500 лева, която сума продавачите са получили от купувача изцяло преди подписването на нотариалния акт, като продавачите са си запазили право на пожизнено и безвъзмездно ползване върху имота, предмет на продажбата.

Тъй като исковата молба, въз основа на която е било образувано гр. дело № 1119/2015 г. по описа на ПРС – ХVІ гр. състав, с постановеното по което Решение ответницата и по настоящето дело М. К., в качеството й на ******“ е била осъдена да заплати на ищеца и по настоящето дело „ЕКОЛАБ“ ЕООД горепосочените суми, е била подадена на 28.01.2015 г., а присъдените с Решението по това дело суми са за задължения на ответницата М.К., в качеството й на **** към ищеца за периода месец септември 2012 г. – месец юни 2014 г. (поради което и се явяват неоснователни наведените от ответниците доводи, че вземанията на ищеца срещу **** били възникнали след сключването на горепосочените сделки от двамата ответници), като първото по това дело съдебно заседание е било проведено на 16.06.2015 г., а горепосочените сделки са били извършени непосредствено преди първото заседание по това дело, съдът намира, че действително същите са сключени между двамата ответници именно с цел да бъде увреден ищеца, като бъде затруднено реализирането на правата му горепосоченото съдебно решение. Както вече бе посочено, ответникът Д.К. е *** на *****, а освен това – както признават самите ответници в отговорите на исковата молба и както се установява от представените от тях писмени доказателства, ответникът Д.К. неколкократно е работил по трудово правоотношение при майка си – ответницата М. К. К., в качеството й на ******“, последно- от началото на месец ноември 2013 г. – поради което и предвид обстоятелството, че Д.К. е бил разпитван като свидетел в съдебното заседание от 15.09.2015 г. по гр. дело № 1119/2015 г. по описа на ПРС – ХVІ гр. състав именно във връзка с търговските отношения на **** - ******“, независимо, че Д.К. е претърпял тежка катастрофа на 06.11.2013 г. и е преминал продължително лечение след това, съдът намира, че не следва да се кредитират показанията на разпитаните по делото свидетели на ответниците И.К. (****.) и С. К.в частта им, в която свидетелите твърдят, че Д.К. не е знаел за обстоятелствата относно бизнеса на майка му.

При така установената фактическа обстановка, с оглед разпоредбата на чл.135, ал.2 от ЗЗД, съдът намира, че от събраните по делото доказателства по категоричен и несъмнен начин се установява, че действително Договорите, обективирани в посочените Нотариални актове са били сключени между двамата ответници с цел да бъде увреден ищеца, като бъде затруднено реализирането на правата му по Решението от 16.10.2015 г., постановено по гр. дело № 1119/2015 г. по описа на ПРС – ХVІ гр. състав, както и, че ответникът Д.К. е знаел за увреждането, а оттук – че предявените искове с правно основание чл.135, ал.1 от ЗЗД се явяват доказани по основание и следва да бъдат уважени – като, предвид обстоятелството, че продавачи по тези две сделки са били ответницата М. К. и съпругът й П. К., с оглед Тълкувателно решение № 5/2013 г. по тълкувателно дело № 5/2013 г. по описа на ВКС, сделките следва да бъдат обявени за недействителни по отношение на ищеца до размера на 1/2 идеална част.

С оглед на изхода от спора двамата ответници следва солидарно да заплатят на ищеца направените разноски за производството по делото в размер общо на  4 433, 62 лева – платени държавни такси (включително и за издадени на ищеца съдебни удостоверения) и адвокатско възнаграждение, като с оглед фактическата и правна сложност на спора и цената на исковете съдът намира, че направените от ответниците възражения за прекомерност на заплатеното от ищеца на пълномощника му адвокатско възнаграждение се явяват неоснователни и следва да се оставят без уважение.

Мотивиран от горното, съдът

 

                                               Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ДО РАЗМЕРА НА 1/2 идеална част на основание чл.135, ал.1 от ЗЗД ПО ОТНОШЕНИЕ НА  „ЕКОЛАБ“ ЕООД, *****, със седалище и адрес на управление: ****** представлявано от *****, със съдебен адрес:***, *****, Договор за покупко–продажба на недвижим имот, обективиран в  Нотариален акт за продажба на недвижим имот ******и Район на действие района на Пловдивския районен съд, С КОЙТО П. С. К. и М. К. К. са продали на Д.П.К. следният свой собствен недвижим имот, а именно: 1/6 идеална част от самостоятелен обект с идентификатор ***** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрени със Заповед № *****г. на **** на АГКК, находящ се в *****, разположена в поземлен имот с идентификатор *****, с площ от 60 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, ниво – едно, с прилижащи части: избено помещение № ****, ведно с 1, 63 % идеални части от общите части на сградата, при граници – самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж: *****, под обекта: *****, над обекта: *****, който самостоятелен обект е описан в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане на Нотариус при ПРС – ******** на шестия етаж на жилищен блок, находящ се на *******, със застроена площ от 60 кв.м., с избено помещение № ******, ведно с 1, 63 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 6 000 лева, която сума продавачите са получили от купувача изцяло преди подписването на нотариалния акт, като продавачите са си запазили право на пожизнено и безвъзмездно ползване върху имота, предмет на продажбата, И Договор за покупко–продажба на недвижим имот, обективиран в Нотариален акт за продажба на недвижим имот № ****** и Район на действие района на Пловдивския районен съд, С КОЙТО П. С. К. и М. К. К. са продали на Д.П.К. следният свой собствен недвижим имот, а именно: 5/6 идеални части от следният свой собствен недвижим имот, а именно: 1/6 идеална част от самостоятелен обект с идентификатор ***** по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., одобрени със Заповед № ****** г. на ****** на АГКК, находящ се в гр. ******** разположена в поземлен имот с идентификатор ******, с площ от 60 кв.м., с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта – едно, ниво – едно, с прилижащи части: избено помещение № *****, ведно с 1, 63 % идеални части от общите части на сградата, при граници – самостоятелни обекти с идентификатори: на същия етаж: *****, под обекта: *****, над обекта: ****, който самостоятелен обект е описан в Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане на Нотариус при ПРС – ******, ведно с 1, 63 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворното място, за сумата от 9 500 лева, която сума продавачите са получили от купувача изцяло преди подписването на нотариалния акт, като продавачите са си запазили право на пожизнено и безвъзмездно ползване върху имота, предмет на продажбата.

ОСЪЖДА  М. К. К., ЕГН **********, в качеството й на ******, със седалище и адрес на управление: ******, със съдебен адрес:*** - ******., И Д.П.К., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** - ******., СОЛИДАРНО ДА ЗАПЛАТЯТ НА „ЕКОЛАБ“ ЕООД, с посочените ЕИК, седалище и адрес на управление, Законен представител и съдебен адрес, направените разноски за производството по делото В РАЗМЕР НА 4 433, 62 лева.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направените от ответниците М. К. К., ЕГН **********, в качеството й на ****** И Д.П.К. възражения за прекомерност на заплатеното от ищеца на пълномощника му адвокатско възнаграждение.  

Решението може да се обжалва с въззивна жалба пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п/ П. ПАВЛОВ

 

Вярно с оригинала.

Р.М.