Гражданско дело 20137/2018 - Решение - 24-10-2019

Решение по Гражданско дело 20137/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  4071

 

 

гр. Пловдив, 24.10.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и четвърти септември през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 20137 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза - по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила решение № 2401/10.06.2019 г., с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на следния недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор ***по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ***, община ***, област ***, одобрен със заповед ***/03.06.2009 година на ***на АГКК с последно изменение със заповед ***/29.10.2009 година на ***на СГКК ***, с адрес на имота град *** п.к. ***. улица ***№-*. ***който самостоятелен обект се намира в с града № *. разположена в поземлен имот с идентификатор ***. с предназначение на самостоятелният обект ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, с брой на пи вата на обекта 1. с посочена в документа плот 96.81 кв. метра, с прилежащи части склад № * с 8.18 кв. метра и общо 2.332% идеал ни части oт общите части на сградата, ниво;1, при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същият стаж ******под обекта; ******над обекта ***Стар идентификатор няма която да се извърши между: С.М.С. с ЕГН ********** *** и  Х.С.К. с ЕГН ********** *** при квоти: от 1/2 ид. част за всеки от тях.

Ищцата притендира изнасяне на публична продан.

Ответника  иска възлагане на недвижимия имот на него тъй като това жилище е единствено за него, а ищцата има друго

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвеното заключение от 12.09.2019 г. по извършената СТЕ е видно, че стойността на имота е 138100 лв. Съответно дела на всеки от страните е по 69050 лв. Имота е неподеляем.

С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Предвид характера на допуснатия до делба имот, липсата на отправени твърдения и събрани доказателства за възможната му поделяемост и, с оглед заявените от страните искания съдът намира, че делбата на съсобствеността неможе да се осъществи чрез възлагане на реален дял на всеки от съделителите. Не е налице и основание за възлагане на имота на ответника, каквото искане се отправя от него, предвид липсата на установени факти сочещи наличие на визираните предпоставки в чл. 349, ал. 1 и 2 от ГПК. Ето защо като единствен възможен вариант за прекратяване на съсобствеността се очертава изнасянето на имота на публична продан при цена от 138100 лв. определена съобразно заключението по изготвената СТЕ.

Поради приключване на производството по делото страните следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ПРС суми за ДТ в размер от 4 %  върху стойността на притежаваните от тях дялове от съсобствеността или по 2762 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор ***по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ***, община ***, област ***, одобрен със заповед ***/03.06.2009 година на ***на АГКК с последно изменение със заповед ***/29.10.2009 година на ***на СГКК ***, с адрес на имота град *** п.к. ***. улица ***№*. ***, който самостоятелен обект се намира в с града №*. разположена в поземлен имот с идентификатор ***с предназначение на самостоятелният обект ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, с брой на пи вата на обекта 1. с посочена в документа плот 96.81 кв. метра, с прилежащи части склад № * с 8.18 кв. метра и общо 2.332% идеал ни части oт общите части на сградата, ниво;1, при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същият стаж ******под обекта; ******над обекта ***Стар идентификатор няма при цена от 138100 лв.  СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: ½ ид. част за С.М.С. с ЕГН ********** *** и ½ ид. част  за  Х.С.К. с ЕГН ********** ***

          ОСЪЖДА С.М.С. с ЕГН ********** *** и ½ ид. част  за  Х.С.К. с ЕГН ********** *** да заплатят в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 2762 лв. (две хиляди седемстотин шестдесет и два лева) за държавна такса за производството.

        

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

         

          Приканва страните в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да внесат дължимите от тях държавни такси по сметка на ПРС, като им указва, че при неизпълнение на задължението в предоставения им срок спрямо тях ще се предприемат действия по принудителното им събиране.

 

 

СЪДИЯ:/п/ Димитрина Тенева

 

Вярно с оригинала: Ц.В.