Гражданско дело 20137/2018 - Решение - 10-06-2019

Решение по Гражданско дело 20137/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 2401

 

 

гр. Пловдив 10.06.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на осми май през две хиляди и деветнадесета  година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 20137 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата.

Образувано е по искова молба, постъпила от С.М.С. с ЕГН ********** *** чрез адв. К. против  Х.С.К. с ЕГН ********** *** за допускане до делба между страните на следния недвижим имот-СО с идентификатор 56784.530.2012.1.30. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ***, одобрен със заповед РД 1848/03.06.2009 година на Изпълнителният директор на АГКК. с последно изменение със заповед КД-14-16-1361/29.10.2009 година на Началника на СГКК ***, с адрес на имота град ***. който самостоятелен обект се намира в с града №-***. разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2012. с предназначение на самостоятелният обект ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, с брой на пи вата на обекта 1. с посочена в документа плот 96.81 кв. метра, с прилежащи части склад № 4 с 8.18 кв. метра и общо 2.332% идеал ни части oт общите части на сградата, ниво;1, при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същият стаж 56784.530.2012.1.29. 56784.530.2012.1.31. под обекта; 56784.530.2012.1.20. 56784.530.2012.1.21. над обекта 56784.530.2012.1.38. Стар идентификатор няма, приравни квоти.

В исковата молба се твърди, че страните са придобили имота по време на фактическото им съжителство. Сумите за придобиването му са заплатени общо от тях. Живеели са там до 2017 г., когато отношенията им се влошили и ищцата напуснала заедно с децата. Имота се ползва от ответника.

В предоставения срок за отговор ответника признава наличието на съсобственост върху имота между страните при посочените квоти. Твърди, че няма вина за напускането на имота от ищцата и не я е препятствал да го ползва.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

         От представения НА № *** г.; схема(на лист 5 от делото) е видно, че през 2009 г. собствеността върху заявения за делба поемлен имот е придобит от страните при равни квоти чрез покупко-продажба.

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори между страните, а и от събраните писмени доказателства се установява, че имота е придибит от страните по силата на възмездна сделка през 2009 г. при равни права.

Ето защо същия следва да се допусне до делба между тях при квоти от ½ ид. част.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следния недвижим имот: самостоятелен обект с идентификатор 56784.530.2012.1.30. по кадастралната карта и кадастралните регистри на град ***, одобрен със заповед РД 1848/03.06.2009 година на Изпълнителният директор на АГКК с последно изменение със заповед КД-14-16-1361/29.10.2009 година на Началника на СГКК ***. който самостоятелен обект се намира в с града №-1. разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.530.2012. с предназначение на самостоятелният обект ЖИЛИЩЕ АПАРТАМЕНТ, с брой на пи вата на обекта 1. с посочена в документа плот 96.81 кв. метра, с прилежащи части склад № 4 с 8.18 кв. метра и общо 2.332% идеал ни части oт общите части на сградата, ниво;1, при съседни самостоятелни обекти в сградата - на същият стаж 56784.530.2012.1.29. 56784.530.2012.1.31. под обекта; 56784.530.2012.1.20. 56784.530.2012.1.21. над обекта 56784.530.2012.1.38. Стар идентификатор няма КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: С.М.С. с ЕГН ********** *** и  Х.С.К. с ЕГН ********** *** ПРИ КВОТИ: от 1/2 ид. част за всеки от тях.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

След влизане в сила на Решението делото да се докладва за подготовка на производството във втората фаза на делбата.

 

СЪДИЯ:/П/

 

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ