Гражданско дело 20092/2018 - Решение - 29-07-2019

Решение по Гражданско дело 20092/2018г.

 

 

 

 

 

                                                 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  3196                         29.07.2019 година                               град Пловдив

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Гражданско отделение, XXI граждански състав, в публично съдебно заседание на петнадесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:      

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

                                                                   

при участието на секретаря Малина Петрова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 20092 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Съдът е сезиран с искова молба от „Примекс” ЕООД, ЕИК 127033207 против „Вертиго и КО” ЕООД, ЕИК 203325271, с която е предявен осъдителен иск с правно основание по чл. 79, ал.1, пр.1 ЗЗД, вр. с чл. 327, ал. 1 ТЗ.

 

Ищецът твърди, че между страните е сключен договор за покупко – продажба на стоки /автомобилни гуми и акумулатори/ от 24.11.2018 г., въз основа на онлайн заявка за закупуване от 17.11.2018 г., във връзка с който е издадена фактура № 1100171983/24.11.2018 г. за цената от 3457,92 лева с ДДС. Вещите били получени на 26.11.2018 г. На падежа – 26.11.2018 г. било извършено частично плащане от 34,57 лева, като останал непогасен остатък от 3423,35 лева. Моли се за присъждане на сумата, ведно със законната лихва от постъпване на ИМ в съда – 17.12.2018 г. до окончателното погасяване. Претендират се разноски.

 

В срока по чл. 131 ГПК ответникът не е подал отговор на исковата молба.

Ответникът е бил редовно призован за първото съдебно заседание,  като в изпратената до същия призовка, ведно с Определението на съда по чл.140 ГПК № 4066/09.04.2019 г., изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноски.

В проведеното съдебно заседание на 15.07.2019 г. ответникът не е изпратил представител, няма и направено искане делото да се гледа в негово отсъствие. Същевременно ищецът, чрез пълномощника си, изрично е поискал на основание чл. 238, ал. 1 ГПК, да бъде постановено неприсъствено решение срещу него.

Съдът намира, че всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение са налице. Ответникът не е депозирал писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК, не изпраща представител в първото по делото заседание, редовно призован и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. От писмените доказателства по делото може да се направи извод за вероятна основателност на исковата претенция. Съгласно чл. 239, ал. 2 ГПК, не следва неприсъственото решение да се мотивира по същество. Ето защо следва да се постанови решение по реда на чл. 239 ГПК, с което предявеният осъдителен иск да бъде уважен изцяло.

 

По отговорността за разноски:

Предвид изхода на спора при настоящото му разглеждане, разноски се дължат на ищеца, на основание чл. 78, ал. 1 ГПК. Направено е искане, представен е списък по чл. 80 ГПК и доказателства за сторени такива в размер на: 136,93 лева – ДТ и 563,64 лева – платено адв. възнаграждение, съгл. ДПЗС.

Така мотивиран, съдът

                                                    Р  Е  Ш  И :

 

ОСЪЖДАВертиго и КО” ЕООД, ЕИК 203325271, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „6-ти септември” № 82 да плати на „Примекс” ЕООД, ЕИК 127033207, със седалище и адрес на управление: гр. Каспичан, ул. „Ропотамо” № 7, следните суми: 3423,35 лева /три хиляди четиристотин двадесет и три лева и тридесет и пет стотинки/ – главница, представляваща дължим остатък от цена на продадени стоки /автомобилни гуми и акумулатори/ по договор за покупко – продажба от 24.11.2018 г., за който е издадена фактура № 1100171983/24.11.2018 г. за цена от 3457,92 лева с ДДС, ведно със законната лихва, считано от постъпване на исковата молба в съда – 17.12.2018 г. до окончателното погасяване, както и общо 700,57 лева /седемстотин лева и петдесет и седем стотинки/ - разноски за настоящото производство.

Решението не подлежи на обжалване, като ответникът може да търси защита по реда на чл. 240 ГПК пред ПОС в едномесечен срок от връчването му.

                                   

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:п

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!

МП