Гражданско дело 20055/2018 - Решение - 30-07-2019

Решение по Гражданско дело 20055/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 3221, 30.07.2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На 04.07.2019 г.

В публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

при участието на секретаря : МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 20055 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

Ищецът „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” АД, ЕИК 000694286, със седалище в гр. София и адрес на управление – район „Триадица”, пл. „Позитано” № 5, представляван заедно от ......... Н.Ч. и К.Р., а също и от пълномощника му ...... Е.Т., твърди, че на на 28.06.2018 г. при движение в гр. ...... по главен път между ..........и кв. ........, в участъка, находящ се на около 50 метра от знака за пешеходна пътека тип „зебра“, до отбивката за хотел ........., лек автомобил марка ....., рег. № ........., собственост на Е.Р. и управляван от нея преминал през необозначена и необезопасена дупка на пътното платно с остри ръбове, вследствие на което се увредили предна дясна гума и джанта на автомобила. По силата на сключен между собственика на увредения автомобил и ищеца договор за имуществена застраховка „Каско Стандарт” във формата на застрахователна полица № .............. и въз основа на постъпило заявление за изплащане на обезщетение, бил извършен оглед на автомобила, при който било констатирано увреждане на дясна предна гума „Мишелин Енерджи“ 195/55/R16 със 70 % остатъчна стойност и джанта лята предна дясна 16 цола, поради което на собственика на автомобила било определено и заплатено по щета № .............. на 06.07.2018 г. застрахователно обезщетение в размер на 186.63 лева. С изплащането на тази сума ищецът встъпил в правата на застрахования спрямо причинителя на вредата, който в случая е Община Пловдив, която по силата на чл. 31 от Закон за движението по пътищата /ЗДвП/ отговаря за ремонта и поддържането на пътя, на който е произтекло застрахователното събитие. Община Пловдив в качеството си на администрация, стопанисваща процесния път, не е изпълнила  задълженията си по чл. 3, ал. 1 и ал. 2 и чл. 167, ал. 1, изречение 1-во и ал. 2, т. 1 от ЗДвП да поддържа пътя в изправност, съответно да сигнализира неизправните участъци по него, вследствие на което са настъпили процесните материални щети. Въз основа на така очертаната фактическа обстановка ищецът моли съда да осъди ответника да му заплати сумата 186.63 лева ведно със законната лихва от датата на

 

 

Продължение на решение по  гр. д. № 20055/18 г. на РСПд – стр. 2/4

 

депозиране на исковата молба в съда – 14.12.2018 г., до окончателното й изплащане. Претендира присъждане на разноски.

Иск с правно основание чл. 410, ал. 1, т. 2 КЗ.

Ответникът Община Пловдив с адрес – гр. Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1, представляван от ....... И.Т., а също и от пълномощника му ........ Г.С., в срока по чл. 131, ал. 1 ГПК не е депозирал отговор на исковата молба, като в първото открито съдебно заседание проведено по делото не е оспорил обстоятелствата, че на 28.06.2018 г. е произтекло описаното в исковата молба застрахователно събитие вследствие на което са се увредили предни дясна гума и джанта на лек автомобил марка ....., рег. № ........., собственост на Е.Р. и че по силата на сключен между нея и ищеца договор за имуществена застраховка на автомобила е било заплатено застрахователно обезщетение в размер на 186.63 лв., но твърди, че дупката, през която е преминал автомобилът, е била сигнализирана, съответно обезопасена, поради което моли съда да отхвърли предявения иск.

            Съдът като обсъди твърденията на страните и признанията на ответника във връзка със събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема следното :

Не е налице спор, а и се установява от показанията на св. Е.Р., че : на 28.06.2018 г. по време на движение в гр. ...... по главния път между ..........и кв. ........, в участъка, находящ се на около 30 метра от отбивката за хотел ........., собственият й лек автомобил марка ....., рег. № ........., управляван от нея, преминал с предна дясна гума през много дълбока дупка, с остри ръбове на пътното платно, вследствие на което се разпрала гумата и кормилото се втърдило.

Не се спори, също така, а и се установява от събраните по делото писмени доказателства, че : вследствие на преминаването на автомобила с предната му дясна гума през дупката настъпили повреди и по предна дясна джанта; към 28.06.2018 г. за лек автомобил марка ....., рег. № ......... бил в действие сключен между ищеца и собственика му – св. Р., договор за имуществена застраховка ............... във формата на застрахователна полица № .............., покриващ риска и от настъпване на повреди от ПТП; по силата на договора и във връзка с образувана в дружеството преписка щета № .............. по Претенция № ............./18 г. с преводно нареждане от 06.07.2018 г. ищецът превел по банков път на собственика на автомобила сумата от 186.63 лв. за ремонт на следните части на автомобила – гума предна дясна Мишелин Енерджи 195/55/R16 и джанта лята предна дясна 16 цола.

Въз основа на събраните и коментирани до тук доказателства и признанията на ответника настоящият състав приема, че процесното ПТП, съставляващо и покрит по сключения между собственика на лек автомобил марка ....., рег. № ......... и ищеца договор за имуществена застраховка риск, е настъпило по описания от свидетеля начин, а именно – при

 

 

Продължение на решение по  гр. д. № 20055/18 г. на РСПд – стр. 3/4

 

преминаването на автомобила през дупка на пътното платно, както и че вследствие на преминаването на моторното превозно средство през неравността на пътя са били увредени предните му десни гума и джанта.

Ответникът не оспорва, също така, че пътят на който е произтекло застрахователното събитие, е на територията на гр. ......., поради което съобразно § 7, т. 4 Закон за местното самоуправление и местната администрация е собственост на Община Пловдив. А като собственик на пътя, към който се приравняват и улиците съобразно § 6, т. 1 Закон за движението по пътищата /ЗДвП/, последната по силата на чл. 3, ал. 1 от същия закон е длъжна го поддържа изправен с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас път, да организира движението по него така, че да се осигурят условия за бързо и сигурно придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от моторните превозни средства. Според чл. 167, ал. 1 ЗДвП лицата, които стопанисват пътя, го поддържат в изправно състояние, сигнализират незабавно препятствията по него и ги отстраняват във възможно най-кратък срок. „Препятствие на пътя” по смисъла на ЗДвП е нарушаване целостта на пътното покритие, както и предмети, вещества или други подобни, които се намират на пътя и създават опасност за движението /§ 6, т. 37 ДР на ЗДвП/. Следователно дупката на пътя съставлява препятствие на пътя, създаващо опасност за движението, поради което е следвало да бъде обозначено със съответния знак, а такъв в разрез с твърденията на ответника от събраните по делото доказателства не се установи да е имало поставен в деня на ПТП.

В обобщение съдът намира, че са налице предпоставките за ангажиране на отговорността на ответника по чл. 49 ЗЗД : противоправно неизпълнение на задължението на Община Пловдив, регламентирано в чл. 3, ал. 1 ЗДвП; увреждане; причинна връзка между бездействието на служителите на Община Пловдив и вредоносния резултат. И тъй като ищецът е заплатил застрахователно обезщетение за репариране на произтеклите от  застрахователното събитие щети, то в съответствие с чл. 410, ал. 1, т. 2 Кодекс за застраховането последният е встъпил в правата на застрахования срещу възложителя. Ето защо предявеният иск като доказан следва да бъде уважен и ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 186.63 лв. ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда до окончателното й изплащане.

На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 350 лв. разноски по производството, от които 50 лв. държавна такса и 300 лв. адвокатско възнаграждение.

            По изложените мотивите съдът :

 

Р Е Ш И :

 

            ОСЪЖДА Община Пловдив, Код по БУЛСТАТ 000471504, с адрес – гр. Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1, да заплати на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” АД, ЕИК 000694286, със седалище в гр. София и адрес на управление – район

 

Продължение на решение по  гр. д. № 20055/18 г. на РСПд – стр. 4/4

 

„Триадица”, пл. „Позитано” № 5, представлявано заедно от ......... Н.Ч. и К.Р. : сумата от 186.63 лв., изплатена от последното като застрахователно обезщетение по договор за имуществена застраховка „Каско Стандарт”, сключен във формата на застрахователна полица №  ............../06.03.2018 г. и по преписка щета № ............ на Е.С.Р. – собственик на лек автомобил марка ....., рег. № ........., който на 28.06.2018 г. по време на движение в гр. ...... по главния път между ..........и кв. ........, в участъка, находящ се на около 30 метра от отбивката за хотел ......... преминал с предна дясна гума през дупка на пътното платно вследствие на което се увредили предните му десни гума и джанта, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда – 14.12.2018 г., до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Община Пловдив с адрес – гр. Пловдив, пл. “Стефан Стамболов” № 1, да заплати на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”” АД, ЕИК 000694286, със седалище в гр. София и адрес на управление – район „Триадица”, пл. „Позитано” № 5, представлявано заедно от ......... Н.Ч. и К.Р., сумата от 350 лв. разноски по производството.

            Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : /п./ Таня Букова

 

            Вярно с оригинала!

            ММ