Гражданско дело 19533/2018 - Определение - 23-07-2019

Определение по Гражданско дело 19533/2018г.

                                 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 6108                           23.07.2019 г.                                           гр. Пловдив

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  V гр. състав, в закрито заседание  на 23.07.2019 г. в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: МИХАЕЛА БОЕВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 19533/2018 г. по описа на ПРС, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба на „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, ЕИК 121718407 против Г.П.М., ЕГН **********, с която е предявен частичен осъдителен иск по чл. 274, ал.1, т.1 КЗ /отм./ за присъждане на регресно вземане за платено застрахователно обезщетение в размер на законна лихва върху главница за вреди от ПТП, реализирано по вина на ответника, след употреба на алкохол, по договор за застраховка „Гражданска отговорност“, сключен на 22.03.2006 г.

Предвид изложените твърдения и правоотношението по ГО, във връзка с което се претендира сумата, ответникът има качеството на „потребител на застрахователни услуги” по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Кодекса за застраховането /отм./.

Според чл. 113 ГПК - исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ– по постоянния.

От изготвената служебна справка по реда на Наредба № 14/18.11.2009 г. е видно, че и двата вписани адреса на ответника са в гр. Асеновград.

Според чл. 119, ал. 3 ГПК - възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание. Такова още не е проведено.

Исковата молба е постъпила в съда на 06.12.2018 г., т.е. след изменението на ГПК и посочените норми с ДВ, бр. 65 от 2018 г., в сила от 7.08.2018 г.

Предвид изложеното и доколкото съдът може да следи служебно за подсъдността по чл. 113 ГПК, настоящото производство следва да бъде прекратено и делото изпратено на местнокомпетентния Районен съд в гр. Асеновград. 

Така мотивиран и на основание чл. 118, ал. 2, вр. чл. 119, ал. 3 и чл. 113 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 19533 по описа за 2018 г. на  Районен съд- Пловдив, V гр.с.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд – град Асеновград.

Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му на ищеца.

 

Препис от Определението да се връчи само на ищеца, чрез пълномощника адв. М. на съд. адрес, посочен в ИМ.

 

След влизането му в сила, делото да се изпрати по подсъдност на Районен съд – град Асеновград.

СЪДИЯ: /п/

Вярно с оригинала. ПМ