Гражданско дело 19416/2018 - Решение - 10-07-2019

Решение по Гражданско дело 19416/2018г.

 

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2902      10.07.2019г., гр.Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

       Пловдивски районен съд, гражданско отделение, в открито заседание на тринадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

                                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: НАДЕЖДА СЛАВЧЕВА

          

       при секретаря Марина Кондарева, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 19416 по описа на съда за 2018 година и за да се произнесе,  взе  предвид следното:

 

                Предявеният иск е с правно основание чл.19, ал.3 ЗЗД.

                В исковата молба от Д.Н.Е., ЕГН ********** против „Булдик” ООД       се твърди, че на 09.04.2013г. между страните бил сключен предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот, по който ответникът се задължил да продаде на ищеца имот, находящ се в гр.*, ул. „***” № ***– гараж № *, с площ 19.42 кв.м., представляващ СОС с идентификатор 56784.506.838.1.26 по КККР на гр.*, при описани в исковата молба съседи. Съгласно чл.2 от договора продажната цена била в размер на 8 000 лв., като същата била заплатена от ищеца на два пъти – на 09.04.2013г. – 6 000 лв. и на 12.09.2013г. – 2 000 лв. За извършените плащания ответникът издал 2 бр. разписки. Едновременно с подписване на предварителния договор било предадено и владението на процесния имот, като с разрешение за ползване № ***от 21.11.2003г. сградата, в която се намирал процесният гараж, била въведена в експлоатация. Съгласно чл.7 от договора прехвърлянето на правото на собственост следвало да стане до края на 2013г., като въпреки многократните покани до ответника последният не извършил небходимото за прехвърляне на собствеността по нотариален ред. Поради това е направено искане за постановяване на решение, с което да се обяви за окончателен сключеният на 09.04.2013г. предварителен договор за покупко-продажба на описания имот. Претендирани са направените по делото разноски. Към исковата молба са приложени писмени доказателства, по опис.

                В срока по чл.131 ГПК по делото не е постъпил писмен отговор от ответното дружество „Булдик” ООД.

                   Съдът, като прецени всички събрани по делото доказателства и доводите на страните по вътрешно убеждение, прие за установено от фактическа страна следното:

                   Към исковата молба са приложени заверени копия от квитанция към приходен касов ордер № ***за получена от „Булдик” ООД сума в размер на 6 000 лв., квитанция към приходен касов ордер № ***за получена от „Булдик” ООД сума в размер на 2 000 лв., приемо-предавателен протокол от 09.04.2013г., по силата на който „Булдик” ООД е предало на Д.Н.Е. ***, разрешение за ползване от 21.11.2003г., договор за покупко-продажба, обективиран в ***на Нотариус с район на действие ПРС, предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 09.04.2013г., сключен между „Булдик” ООД и Д.Н.Е., в качеството им съответно на продавач и купувач, по силата на който продавачът продава, а купувачът купува недвижим имот, собственост на продавача – гараж № *, с площ 19.42 кв.м., намиращ се в избения етаж и съответните идеални части от общите части на прохода, правото на строеж върху терена, ведно с 0,94 % от общите части на сградата, находяща се в кв. „***”, гр.*, ул. „******” № *, при граници на имота: улица, УПИ ХІІ-1543 и УПИ ХІV-1545. Според т.2 от договора продажната цена възлиза на сумата от 8 000 лв., от които 6 000 лв. платими в деня на подписване на предварителния договор и 2 000 лв. при нотариалното прехвърляне на имота. Според т.7 нотариалното прехвърляне на имота ще се извърши до 30.12.2013г. Представени са също схема на самостоятелния обект и данъчна оценка, възлизаща на сумата от 16 880.20 лв.

                Препис от исковата молба е редовно връчен, на ответното дружество, на основание чл.50, ал.4 ГПК, видно от приложената на лист 45-46 разписка. Ответното дружество е било редовно уведомено и за първото по делото заседание, видно от приложената на лист 51 разписка. В съдебно заседание ответното дружество не изпраща законен или процесуален представител, като няма направено искане делото да се гледа в отсъствие на негов представител.

От друга страна, с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищеца писмени доказателства, се налага изводът, че искът е вероятно основателен.

    В тази връзка съдът намира, че са налице предпоставките на чл. 238, ал.1 ГПК за постановяване на неприсъствено решение, в който смисъл е и направеното от ищцовата страна искане, поради което искът следва да бъде уважен, без решението да се мотивира по същество.

                Ищецът следва да бъде осъден да заплати по сметка на РС Пловдив на основание чл.87 ЗННД нотариална такса в размер на 215.54 лв., определена по реда на чл.8 от Тарифа за нотариалните такси, както и такса за вписването в размер 15 лева съгласно т.37 от Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. На основание чл.364, ал.1 ГПК във връзка със ЗМДТ и чл.35, ал.2 от Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община *, ищецът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Община * местен данък за придобиване на имущество по възмезден начин в размер 200 лв. (2,5 % върху цената по договора – 8 000 лв.) На основание чл.364, ал.2 ГПК следва да се укаже в диспозитива на решението, че препис от него ще бъде издаден, само след представяне от ищеца на документи, удостоверяващи заплащане към съда на разноските по прехвърлянето, както и на дължимите към община Пловдив данъци по чл.10 и сл.ЗМДТ (данък върху недвижимите имоти) и чл.44 и сл. ЗМДТ (данък при придобиване на имущество по възмезден начин).

                При този изход на делото и предвид направеното искане, на ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски в размер от 1 122 лв., по представения списък по чл.80 ГПК.

      Поради изложеното и на основание чл. 239, ал.2 ГПК съдът

       

Р Е Ш И:

 

    ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН сключения на 09.04.2013г. между „Булдик” ООД, ЕИК 010576635 и Д.Н.Е., ЕГН ********** предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот – гараж № * /две/, с площ 19.42 кв.м., намиращ се в избения етаж при граници: от изток гараж № * /изба сграда/, от юг проход изба сграда, на запад гараж № * /изба сграда/, на север изба № *, както и съответните идеални части от общите части на прохода, правото на строеж върху терена, ведно с 0,94 % от общите части на сградата, находяща се в кв. „***”, гр.*, ул. „******” № *, при граници на имота: улица, УПИ ХІІ-1543 и УПИ ХІV-1545 – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.506.838.1.26 по КККР на гр.*, одобрени със заповед № ***/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед № ***/22.10.2013г. на Началника на СГКК Пловдив, с адрес на имота: гр.*, ул. „******” № *, ет.*, гараж *, който СОС се намира в сграда № *, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.838, с предназначение: гараж в сграда, брой нива на обекта – 1, с площ 22.91 кв.м., прилежащи части: 0,94 % от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56784.506.838.1.25, 56784.506.838.1.32, 56784.506.838.1.27, под обекта: няма, над обекта: 56784.506.838.1.20, 56784.506.838.1.23, 56784.506.838.1.24, срещу цена от 8 000 лв., заплатена изцяло от купувача.

    ОСЪЖДА Д.Н.Е., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РС Пловдив, в полза бюджета на съдебната власт, нотариална такса в размер 215.54 лв. (двеста и петнадесет лева и 54 ст.) и такса за вписване на възбрана в размер 15 лв. (петнадесет лева), а по сметка на Община Пловдив – местен данък за придобиване  на имущество по възмезден начин в размер 200 лв. (двеста лева)

    НАЛАГА възбрана върху описания по-горе недвижим имот до изплащане на следващите се разноски по прехвърлянето.

    ОПРЕДЕЛЯ на Д.Н.Е., ЕГН ********** *** шестмесечен срок за отбелязване на настоящото решение, в противен случай вписването на исковата молба губи своето действие.

    ОСЪЖДА Булдик” ООД, ЕИК 010576635, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. „Марица” № 21, със законен представител П.Н.Д.да заплати на Д.Н.Е., ЕГН ********** *** сумата от 1 122 лв. /хиляда сто двадесет и два лева/ направени по делото разноски.

               Решението не подлежи на обжалване.

               Ответникът може да търси защита срещу решението по реда на чл.240 ГПК.  

 

               Препис от решението да се изпрати служебно на Службата по вписванията Пловдив, за вписване на възбраната.

 

   Препис от решението да не се издава, докато ищецът не представи документи, удостоверяващи заплащане към съда на разноските по прехвърлянето, както и на дължимите към Община Пловдив данъци и такси по чл.10 и сл. и чл.44 и сл. ЗМДТ.               

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Надежда Славчева

 

Вярно с оригинала: Ц.В.