Гражданско дело 19414/2018 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 19414/2018г.

       Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 2756, 02.07.2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ІХ гр. с.

На 12.06.2019 г.

В публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

при участието на секретаря : ПЕТЯ КАРАБИБЕРОВА

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 19414 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното :

 

           

Ищцата Е.Р.М. с ЕГН **********,***, твърди, че въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК издадена по ч. гр. д. № 5278 по описа на Районен съд – Пловдив за 2012 г. „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД се е снабдило срещу нея с изпълнителен лист за следните вземания : за сумата от 390,54 лв. – главница, представляваща стойност на топлинна енергия, доставена за периода 01.12.2008 г. – 30.04.2011 г. ведно със законната лихва от 06.04.2012 г. до окончателното й изплащане; за сумата от 81,49 лв. – обезщетение за забава за периода 01.02.2009 г. – 05.04.2012 г. и за сумата от 125 лв. разноски, от които 25 лв. държавна такса и 100 възнаграждение за защита от юрисконсулт, за принудителното изпълнение на които е образувано *** *** за 2012 г., в хода на което се е погасило правото на принудително изпълнение на дружеството за същите на 08.06.2015 г. Въз основа на така очертаната фактическа обстановка ищцата моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че тя не дължи на дружеството горните вземания. Претендира присъждане на разноски, а п. й адв. Д.Д. е направил искане за присъждане на адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 2 Закон за адвокатурата.

Обективно съединени искове с правно основание чл. 439 ГПК.

Ответникът „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление - ул. „Христо Г. Данов“ № 37, представляван от п. му ю. И. Д., признава сочените в исковата молба обстоятелства, като не оспорва, че процесните вземания са погасени по давност.

Съдът като обсъди твърденията на ищеца и признанието на ответника намира следното :

Продължение на решени по гр. д. № 19414/18 г. на РСПд, ІХ гр. с. – стр. 2/3

 

Не е налице спор, а и се установява от приложенията към исковата молба писмени доказателства, че въз основа на влязла в сила заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК постановено по гр. д. № 5278 по описа на Районен съд – Пловдив, Х гр. с. за 2012 г. на 10.05.2012 г. в полза на „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД е издаден изпълнителен лист срещу ищцата за следните вземания : за сумата от 390,54 лв. – главница, представляваща стойността на топлинна енергия доставена за периода 01.12.2008 г. – 30.04.2011 г. ведно със законната лихва от 06.04.2012 г. до окончателното й изплащане; за сумата от 81,49 лв. – обезщетение за забава за периода 01.02.2009 г. -  05.04.2012 г.; за сумата от 25 лв. - разноски за заплатена държавна такса и за сумата от 100 лева – възнаграждение за защита от юрисконсулт, за принудителното събиране на които е образувано *** по описа на *** ***, с район на действие Окръжен съд П., в хода на производството по което след налагането на запор на пенсията на длъжника на 12.11.2012 г. поради непоискването на изпълнителни действия от страна на взискателя на 12.11.2014 г. по силата на закона – чл. 433, ал. 1, т. 8 ГПК, изпълнителното производство е прекратено, а впоследствие на 12.11.2017 г. е изтекъл и 3-годишният давностен срок за процесните вземания по чл. 111, б. „в“ ЗЗД.

Въз основа на горното и предвид признанието на исковете от страна на ответника същите като основателни съгласно чл. 237, ал. 2 ГПК следва да бъдат уважени.

               На основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 150 лв. разноски за заплатена по производството държавна такса.

            На основание чл. 38, ал. 2 Закон за адвокатурата ответникът следва да бъде осъден да заплати на п. на ищцата – адв. Д.Д., в качеството му на у. на Адвокатско дружество „***“, със седалище и адрес на управление - ***, Булстат 160094973, сумата от 360 лв. адвокатско възнаграждение с включен ДДС, определено в съответствие с чл. 7, ал. 2, т. 1 от Наредба за минималните размери на адвокатските възнаграждения /НМРАВ/

По изложените мотиви съдът :

 

Р Е Ш И :

 

               ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Е.Р.М. с ЕГН **********,***, не дължи на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. „Христо Г. Данов” № 37, следните вземания по издадения в полза на последното по ч. гр. д. № 5278 по описа на Районен съд – Пловдив, Х гр. с. за 2012 г. изпълнителен лист : 390,54 лв. – главница,

Продължение на решени по гр. д. № 19414/18 г. на РСПд, ІХ гр. с. – стр. 3/3

 

представляваща стойност на топлинна енергия доставена за периода 01.12.2008 г. – 30.04.2011 г. ведно със законната лихва от 06.04.2012 г. до окончателното й изплащане; 81,49 лв. – обезщетение за забава за периода 01.02.2009 г. -  05.04.2012 г.; 25 лв. деловодни разноски и 100 лева – възнаграждение за защита от юрисконсулт, за принудителното събиране на които е образувано *** по описа на ***, за 2012 г.

               ОСЪЖДА „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. „Христо Г. Данов” № 37, да заплати на Е.Р.М. с ЕГН **********,***, сумата от 150 лв. разноски по производството.

               ОСЪЖДА „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК 115016602, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление – ул. „Христо Г. Данов” № 37, да заплати на Адвокатско дружество „***“ със седалище и адрес на управление - ***, Булстат 160094973, АК – Пловдив, сумата от 360 лева адвокатско възнаграждение с включен ДДС за процесуално представителство и защита на ищеца по гр. д. № 19414 по описа на Районен съд – Пловдив, ІХ гр. с. за 2018 г. – Е.Р.М..

               Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страната.

 

СЪДИЯ :/п/

Вярно с оригинала!ВГ