Гражданско дело 19138/2018 - Решение - 10-09-2019

Решение по Гражданско дело 19138/2018г.

 

 

Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 3481

 

гр. Пловдив, 10.09.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            Пловдивски районен съд, ІІ-ри гр. състав в закрито съдебно заседание на десети септември  две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИЛЯНА СЛАВОВА

 

          като разгледа докладваното от съдия Славова гражданско дело № 19138 по описа на съда за 2018г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 247 от ГПК.

 Постъпила е молба от процесуалния представител на ищеца“Кредит инс“ ООД за поправка на допусната в постановеното по делото очевидна фактическа грешка относно претендираните суми, предмет на установяване в процеса.

 В срока по чл. 247, ал. 2 от ГПК от насрещната страна не е постъпило становище по молбата.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства и становището на страните, намира за установено следното:

Действително от исковата молба е видно,че е налице разминаване между сумите, чиято дължимост ищецът твърди и тези, посочени в постановения по делото съдебен акт, което се дължи на допусната очевидна фактическа грешка. При тези данни, съдът намира молбата за основателна и допусната грешка следва да се отстрани чрез настоящия съдебен акт, като в мотивите и диспозитива на постановеното Решение вместо посочените суми: 500 лева главница, произтичаща от сключен между страните Договор за Потребителски кредит “Е.” № *****/****г., 90 лева договорна лихва за периода 19.09.2017г.- 01.02.2018г, 285 лева договорна такса „Гарант“ за периода 19.09.2017 г.- 01.02.2018 г. и 9.44 лева обезщетение за забава за периода 20.10.2017г.-01.02.2018г., ведно със законната лихва върху главницата считано от подаване на заявлението в съда -05.02.2018г. до окончателното изплащане, следва да се чете: 1375,36 лева главница, произтичаща от сключен между страните Договор за Потребителски кредит “Е.” №******/*****г., 247,50 лева договорна лихва за периода 10.11.2017г.- 03.05.2018г, 1017,50 лева договорна такса „Гарант“ за периода 10.11.2017 г.- 03.05.2018 г. и 16,32 лева обезщетение за забава за периода 11.12.2017г.-03.05.2018г.

Мотивиран от горното съдът

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2428 от 11.06.2019г., постановено по гр. дело № 19138/2018г. по описа на Пловдивския районен съд, 2-ри гр. състав, като в мотивите и диспозитива на същото вместо сумите: 500 лева главница, произтичаща от сключен между страните Договор за Потребителски кредит “Е.” № *****/****г., 90 лева договорна лихва за периода 19.09.2017г.- 01.02.2018г, 285 лева договорна такса „Гарант“ за периода 19.09.2017 г.- 01.02.2018 г. и 9.44 лева обезщетение за забава за периода 20.10.2017г.-01.02.2018г., ведно със законната лихва върху главницата считано от подаване на заявлението в съда -05.02.2018г. до окончателното изплащане, следва да се чете: 1375,36 лева /хиляда триста седемдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/ главница, произтичаща от сключен между страните Договор за Потребителски кредит “Е.” № ****/***г., 247,50 лева /двеста четиридесет и седем лева и петдесет стотинки/ договорна лихва за периода 10.11.2017г.- 03.05.2018г, 1017,50 лева /хиляда и седемнадесет лева и петдесет стотинки/ договорна такса „Гарант“ за периода 10.11.2017 г.- 03.05.2018 г. и 16,32 лева /шестнадесет лева и тридесет и две стотинки/ обезщетение за забава за периода 11.12.2017г.-03.05.2018г.

 

Решението не подлежи на обжалване, а ответника разполага със защита срещу него съобразно чл. 240 от ГПК.

 

 

                                                                       Районен съдия:     /п/

 

Вярно с оригинала.

АД