Гражданско дело 18939/2018 - Решение - 19-12-2019

Решение по Гражданско дело 18939/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 4927

 

 

гр. Пловдив, 19.12.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на деветнадесети ноември през две хиляди и деветнадесета година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 18939 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е по чл. 344 и сл. от ГПК, във втора фаза – по извършване на делбата.

По делото е постановено влязло в сила решение № 3210/29.07.2019 г., с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на следния недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.121.1.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 78,00кв.м., находящ се в гр. П., ул. ,Д.“ № **-***, ет.*, в сграда със идентификатор 56784.507.121.1, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.121 с трайно предназначение на територията- Урбанизирана и предназначение на самостоятелния обект за Жилище-апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.507.121.1.2, под обекта: 56784.507.121.1.7, над обекта: 56784.507.121.1.3 ВЕДНО със избено помещение и съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот между: П. П.Р., ЕГН********** ***,Д.“ № ***, ет. * и Н.П.Г., ЕГН **********, с адрес *** при квоти: от по ½ ид. част за всеки от тях.

Страните притендират извършване на делбата чрез изнасяне на имота на публична продан.

Съдът като взе предвид установените факти и исканията на страните намира следното.

От изготвеното заключение от 21.10.2019 г. по извършената СТЕ е видно, че: пазарната стойност на имота е 84700 лв., съответно делът на всяка от страните е по 42350 лв. Имотът е неподеляем.

С оглед установените данни съдът намира от правна страна следното:

Предвид характера на допуснатия до делба недвижим имот, липсата на отправени твърдения и събрани доказателства за възможната му  поделяемост и с оглед становището на вещото лице и заявените от страните искания, съдът намира, че делбата на съсобствеността не може да се осъществи чрез разпределяне на реален дял на всеки от съделителите. Ето защо като единствен възможен вариант за прекратяване на съсобствеността се очертава изнасянето на имота на публична продан при цена от 84700 лв., определена съобразно заключението по изготвената СТЕ, която не е оспорена от страните и се кредитира изцяло от съда като компетентно изготвена.

Поради приключване на производството по делото, страните следва да бъдат осъдени да заплатят по сметка на ПРС суми за ДТ в размер от 4 %  върху стойността на притежаваните от тях дялове от съсобствеността или: по 1694 лв.

Мотивиран от гореизложеното, Съдът

 

                                                 Р     Е     Ш     И  :

 

ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН допуснатия до делба недвижим имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.507.121.1.1, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 78,00кв.м., находящ се в гр. П., ул. ,Д.“ № **-***, ет.*, в сграда със идентификатор 56784.507.121.1, построена в поземлен имот с идентификатор 56784.507.121 с трайно предназначение на територията- Урбанизирана и предназначение на самостоятелния обект за Жилище-апартамент, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.507.121.1.2, под обекта: 56784.507.121.1.7, над обекта: 56784.507.121.1.3 ВЕДНО със избено помещение и съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописания поземлен имот СПОРЕД КВОТИТЕ ОТ СЪСОБСТВЕНОСТТА: ½ ид. част за П. П.Р., ЕГН********** ***,Д.“ № ***, ет. * и ½ ид. част за Н.П.Г., ЕГН **********, с адрес ***.

          ОСЪЖДА П. П.Р., ЕГН********** ***,Д.“ № ***, ет. * и Н.П.Г., ЕГН **********, с адрес *** да заплатят в полза на бюджета съдебната власт по сметка на ПРС суми от по 1694 лв. (хиляда шестстотин деветдесет и четири лева) за държавна такса за производството.

        

          Решението подлежи на въззивно обжалване пред Пловдивски окръжен съд в двуседмичен  срок от съобщаването му на страните.

         

          Приканва страните в едноседмичен срок от влизане в сила на решението да внесат дължимите от тях държавни такси по сметка на ПРС, като им указва, че при неизпълнение на задължението в предоставения им срок спрямо тях ще се предприемат действия по принудителното им събиране.

 

 

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРГИНАЛА: Д. Д.