Гражданско дело 18675/2018 - Решение - 01-07-2019

Решение по Гражданско дело 18675/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 2728

/неприсъствено/

гр.Пловдив, 01.07.2019г.

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД - ПЛОВДИВ – І бр. с., в публично съдебно заседание на тридесет и първи май през две хиляди и деветнадесета година, в състав

                                                                  Председател: Татяна Маслинкова

 

при секретаря Свобода Александрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 18675 по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Иск с правната квалификация  чл. 144  във вр. с чл.149 от СК.

Производството е образувано по искова молба на М.И. против К.К.. Ищцата твърди, че ответницата е нейна майка, като след навършване на пълнолетие ищцата продължава о. с. в у.. Били необходими средства за издръжка и о. й. Твърди се, че ответницата не осигурявала средства. Ищцата работела през лятото. Претендира се ответницата да бъде осъдена да заплаща издръжка от 150,00 лева месечно.

Препис от исковата молба, ведно с приложенията й, са били редовно връчени на ответницата, с указание да подаде писмен отговор в едномесечен срок. В определения срок такъв не е постъпил по делото. К. е била редовно призована за първото съдебно заседание, но не се е явила и не е изразила становище. Не е направила и искане делото да се гледа в нейно отсъствие.

В съдебно заседание п. на ищеца е направил искане по чл.238, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника.

Съдът е уважил искането за постановяване на неприсъствено решение, тъй като са налице предпоставките за това.

На първо място ответникът в предоставения по чл.131 от ГПК срок за отговор на исковата молба, не е представил такъв. Не се е явил или изпратил представител в съдебното заседание, за което е бил редовно призован. Не е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие.

На второ място налице е искане от ищцовата страна за постановяване на неприсъствено решение.

На трето място – на страните са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание – тази информация се съдържа в текста на съобщението до ответника.

И на последно място – налице е и предпоставката по чл.239, ал.1, т.2 от ГПК – с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените и ангажирани от ищцовата страна доказателства, исковете са вероятно основателни.

Ето защо исковете следва да бъдат уважени, без решението да се мотивира по същество.

Ответницата следва да заплати държавна такса с размер определен съгласно Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, а именно 50 лв.

Ищцата претендира присъждане на разноски по делото. С оглед уважаване на иска и следва разноските да бъдат възложени върху ответницата. Размерът на заплатеното а. в. е 500лв.

На  основание чл. 242 ал.1 от ГПК доколкото съдът уважава иск за присъждане на  издръжка следва да бъде постановено предварително  изпълнение на  решението.

По изложените съображения, Съдът

Р  Е  Ш  И :

ОСЪЖДА  К.Ц.К. ЕГН **********, с адрес: *** да заплаща на пълнолетната си, у. в у. з. дъщеря М.Б.И., ЕГН ********** с адрес: *** издръжка в размер на 150 лв. /сто и петдесет лева/ месечно, считано от 23.11.2018г. до настъпване на законоустановена причина за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва.

ОСЪЖДА К.Ц.К. ЕГН ********** да заплати на М.Б.И., ЕГН ********** сумата от 500,00 лева /петстотин лева/, представляващи а. в..

ОСЪЖДА К.Ц.К. ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд - Пловдив сумата от 50 лева /петдесет лева/, представляваща дължима държавна такса по настоящото производство.

На основание чл.242 ал.1 ГПК съдът постановява  предварително  изпълнение на решението.

РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Същото следва да се връчи на страните.

Ответникът разполага със защита срещу решението, съобразно чл.240 от ГПК.

 

Съдия: /п/ Т. Маслинкова

 

 

 

Вярно с оригинала.

С.А.