Гражданско дело 18515/2018 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 18515/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2741                   02.07.2019 година               град Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XVIII състав, в публично заседание на единадесети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ СТОЯНОВ

 

при участието на секретаря Радка Цекова,

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 18515 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са обективно кумулативно съединени искове с правна квалификация по чл. 79, ал. 1 ЗЗД във вр. с чл. 240 ЗЗД във връзка чл. 86 ЗЗД, във вр. с чл. 99 ЗЗД.  

Ищецът „Кредитреформ България“ ЕООД, ЕИК 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“ № 10 е предявил против А.И.Б., ЕГН ********** ***, искове за осъждане на ответника да заплати сумата от 500 лева - главница по  Договор за кредит  № ***от 07.09.2015 г., 75,59 лева – такса за експресно разглеждане, както и сумата от 562,80 лева – наказателна лихва за периода 21.11.2015 г. – 31.01.2018 г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба – 21.11.2018 г. до окончателното й изплащане. Претендира разноски.

Ответникът не е депозирал писмен отговор и не се явява в първото по делото заседание, редовно призовани и уведомени за последиците по чл. 238 от ГПК.

Препис от исковата молба е редовно връчен на ответника, като в изпратените до него съобщение изрично е вписано, че при неподаване в срок на писмен отговор и неявяване в съдебно заседание, без да е направено изрично искане делото да се гледа в негово отсъствие, насрещната страна може да поиска постановяване на неприсъствено решение или прекратяване на делото, както и присъждане на разноските.

В първото съдебно заседание, проведено на 11.06.2019 г. ответникът не се явява, редовно призован, като няма направено искане делото да се гледа в негово отсъствие. В първото заседание по делото ищецът чрез пълномощника си е направил искане на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК да бъде постановено неприсъствено решение.

Съдът намира, че в настоящия случай всички предпоставки за постановяване на неприсъствено решение срещу ответника са налице. Ответникът не е депозирали писмен отговор на исковата молба в срока по чл. 131, ал. 1 от ГПК, не се явява в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се разглежда в негово отсъствие. В съобщението по чл. 131 от ГПК, изпратено до ответника и редовно връчено, изрично са вписани последствията по чл. 238 от ГПК. Същите са повторно указани и с определението за насрочване на делото, което е редовно връчено на страните. Искането на ищеца за постановяване на неприсъствено решение е своевременно направено, като от представените с исковата молба писмени доказателства може да се направи изводът, че искът е вероятно основателен.

Ето защо настоящият съдебен състав счита, че са налице предпоставките, визирани в разпоредбата на чл. 239, ал. 1 от ГПК за постановяване на неприсъствено решение, поради което и на основание чл. 239, ал. 1 и 2 от ГПК следва да се постанови такова решение, с което предявените искове следва да се уважат изцяло, като се осъди  ответникът да заплати сумата от 500 лева - главница по  Договор за кредит  № ***от 07.09.2015 г., 75,59 лева – такса за експресно разглеждане, както и сумата от 562,80 лева – наказателна лихва за периода 21.11.2015 г. – 31.01.2018 г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от подаване на исковата молба – 21.11.2018 г. до окончателното й изплащане. 

По отношение на разноските:

Предвид изхода от спора, на основание чл. 78 ал. 1 и ал. 8 от ГПК на ищеца се дължат направените по делото разноски в пълния им размер, доколкото исковете са изцяло уважени. Разноските надлежно се претендират. В тях се включват внесената държавна такса в размер на 150 лв. и юрисконсултско възнаграждение в размер от 100 лв. на основание чл. 78, ал. 8 ГПК, вр. с чл. 37 ЗПП, вр. с чл. 25, ал. 1 от Наредба за заплащане на правната помощ.

Така мотивиран, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

 

ОСЪЖДА А.И.Б., ЕГН ********** ***, да заплати на „Кредитреформ България“ ЕООД, ЕИК: 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” № 10 следните суми:  500 лева - главница дължима по  договор за кредит  № ***от 07.09.2015 г., сключен с „4финанс“ ЕООД, прехвърлен с договор за цесия от 01.02.2018 г., 75,59 лева – такса за експресно разглеждане и 562,80 лева – наказателна лихва за периода 21.11.2015 г. – 31.01.2018 г., ведно със законна лихва върху главницата, начиная от 21.11.2018 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА А.И.Б., ЕГН ********** ***, да заплати на „Кредитреформ България“ ЕООД, ЕИК: 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи” № 10 сумата от 250 лева, представляващи съдебно деловодни разноски, на основание чл. 78, ал.1 ГПК.

Решението е постановено при участието на „4финанс“ ЕООД, ЕИК 202393458, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Габровски" № 79, ет. 2, представлявано от у. З. Р. - трето лице- помагач на страната на „Кредитреформ България“ ЕООД, ЕИК 831030580, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“ № 10.  

Решението не подлежи на обжалване.

Ответникът разполага със защита срещу решението по реда на чл. 240 от ГПК.

Препис от решението да се връчи на страните.

                   

                                                          

                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Николай Стоянов

Вярно с оригинала!

РЦ