Гражданско дело 18152/2018 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 18152/2018г.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

 

№ 2772

 

02.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На  02.07.2019 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 18152 по описа за 2018 година

СЪДЪТ

                                                       Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА за окончателен сключения на 01.05.2009 г. между едноличен търговец З.Т.Х.с фирма „.... - 2002 - З.Х.”, ЕИК ........., със седалище в с. ......, област .......и адрес на управление - ул. ......... № ...., от една страна в качеството й на продавач и от друга - „МАЙК” ЕООД, ЕИК 128587024, със седалище в гр. Ямбол и адрес на управление - ул. „Търговска“ № 138, в качеството му на купувач, Предварителен договор за покпуко-продажба на МПС, по силата на който продавачът се е задължил да продаде на купувача товарен автомобил марка ....., модел ......, ......, рег. № ........., рама № .............., двигател № .............., за сумата от 12000 лева.

ОСЪЖДА „МАЙК” ЕООД, ЕИК 128587024, със седалище в гр. Ямбол и адрес на управление - ул. „Търговска“ № 138, да заплати на едноличен търговец З.Т.Х.с фирма „.... - 2002 - З.Х.”, ЕИК ........., със седалище в с. ......, област .......и адрес на управление - ул. ......... № ...., сумата от 480 лева /четиристотин и  осемдесет лева/ разноски за заплатена по производството държавна такса.

ОСЪЖДА едноличен търговец З.Т.Х.с фирма „.... - 2002 - З.Х.”, ЕИК ........., със седалище в с. ......, област .......и адрес на управление - ул. ......... № ...., да заплати : в полза на държавния бюджет нотариална такса в размер на 52.95 лева /петдесет и два лева и деветдесети пет стотинки/; по сметка на Община ..... местен данък за възмездно придобиване на имущество в размер на 80 лева /осемдесет лева/, до плащането на които суми да не се издава препис от решението на ищеца.

 

Решението не подлежи на обжалване.

Преписи на решението да се връчат на страните.

Страната, срещу която е постановено неприсъственото решение може да се защити по реда на чл. 240, ал. 1 ГПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  14:56  часа.

                              

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Таня Буква

 

 

 

                               СЕКРЕТАР: /п./ Марияна Михайлова

 

          Вярно с оригинала!                                     

          ММ