Гражданско дело 17983/2018 - Решение - 11-07-2019

Решение по Гражданско дело 17983/2018г.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

№ 2935

 

11.07.2019 г., гр. Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД – ПЛОВДИВ, ХІХ гр. с.

На  11.07.2019 г. в публично заседание в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ТАНЯ БУКОВА

 

СЕКРЕТАР : МАРИЯНА МИХАЙЛОВА

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 17983 по описа за 2018 година

СЪДЪТ

                                                       Р Е Ш И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Н.М.А. с ЕГН **********, дължи на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище в гр. Пловдив и адрес на управление - бул. „Шести септември” № 250 : сумата от 454.11 лева /четиристотин петдесет и четири лева и единадесет стотинки/, представляваща сбор от цени на извършени услуги по доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за собствения й водоснабден обект, находящ се в гр. ......, на ул. ........ № ....., ведно със законната лихва от 19.06.2018 г. до окончателното й изплащане; сумата от 30.03 лева /тридесет лева и три стотинки/ - обезщетения за забава за периода 30.09.2016 г. – 31.05.2017 г., за които вземания дружеството се е снабдило със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч. гр. д. № 10108/2018 г. по описа на Районен съд - Пловдив, ХVІІ гр. с.

ОСЪЖДА Н.М.А. с ЕГН **********, да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище  в гр. Пловдив и адрес на управление - бул. „Шести септември” № 250 : сумата 75 лева /седемдесет и пет лева/ разноски по гр. д. №  17983/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХІХ гр. с. и сумата от 75 лева /седемдесет и пет лева/ разноски по производството по ч. гр. д. № 10108/2018 г. по описа на Районен съд – Пловдив, ХVІІ гр. с.

Решението не подлежи на обжалване.

Преписи на решението да се връчат на страните.

Страната, срещу която е постановено неприсъственото решение може да се защити по реда на чл. 240, ал. 1 ГПК.

Да се върне на Районен съд – Пловдив, ХVІІ гр. с. ч. гр. д. № 10108/2018 г. ведно със заверен препис на решението постановено по настоящото дело.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието се закри в  09:26  часа.

 

 

 

                                       

          РАЙОНЕН СЪДИЯ: /п./ Таня Букова

 

 

 

                                         СЕКРЕТАР: /п./ Марияна Михайлова

 

Вярно с оригинала!

ММ