Гражданско дело 1798/2018 - Решение - 23-04-2018

Решение по Гражданско дело 1798/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

  1407                                 23.04.2018 година                          град Пловдив

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, IІ граждански състав, в публично заседание на двадесет и втори март две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯНА СЛАВОВА                                             

при участието на секретаря Радка Стефанова и прокурора Елена Богданова, като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1798 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 26, вр. чл. 25 ал.1 т.2  от Закона за закрила на детето.

………………………………………………………………………………………………………………………………..

По гореизложените съображения искането следва да се уважи.

Водим от горните мотиви, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

 

ДОПУСКА настаняване по съдебен ред на непълнолетната ***с ЕГН: **********, родена на ***г. от майка – И.Д.И. с ЕГН: ********** и баща – Г.В.Х. с ЕГН: ********** *** за срок от шест месеца, считано от настаняването й по административен ред – 29.01.2018г.

ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Социално подпомагане”- Пловдив да осъществява контрол след допускане на настаняването.

 

Решението подлежи на незабавно изпълнение, като същото може да се обжалва пред Окръжен съд- Пловдив в едноседмичен срок от връчването му  на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Диляна Славова

 

Вярно с оригинала: Ц.Т.