Гражданско дело 17510/2018 - Определение - 09-07-2019

Определение по Гражданско дело 17510/2018г.

             ОПРЕДЕЛЕНИЕ  7623

 

             09.07.2019 г., гр. Пловдив

 

Пловдивски районен съд, Гражданско отделение, XXII състав, в закрито заседание на 09.07.2019 г., в състав:

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: Людмила Митрева

 

 след като разгледа докладваното гр.д. № 17510/2018 г. по описа на ПРС, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.5 от ЗЗДН.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Така мотивиран, Пловдивският районен съд,

 

                                                    ОПРЕДЕЛИ:

 

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.231, ал.1 ГПК, производството по гр.д № 17510/2018 г., XXII състав по описа на ПРС.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба от ищеца в едноседмичен срок от съобщаването му пред Пловдивския окръжен съд.

 

 

   Районен съдия: /п/

                                                                                         /Людмила Митрева/

Вярно с оригинала.

ЛШ