Гражданско дело 17339/2018 - Решение - 08-07-2019

Решение по Гражданско дело 17339/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 2877                           08.07.2019 година                град Пловдив

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

    ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ДЕСЕТИ ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

На осми юли през две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

Председател: ЖИВКО ЖЕЛЕВ

Секретар Величка Динкова

като разгледа докладваното от съдията Живко Желев

гражданско дело номер 17339 по описа за 2018 година.

 

Правното основание на исковете е чл.422  ГПК, във вр. с чл.79, ал.1 ЗЗД и чл.92 ЗЗД.

Дружеството ищец „Тия мениджмънт“ ООД твърди, че между него и ответниците има сключен договор по чл. 2 от ЗУЕС относно управление на общи части в жилищен комплекс от затворен тип „М. Г.“ – гр. П.. Поддържа се, че ответниците не са заплащали дължимите суми по договора за периода от 01.01.2017г. – 31.08.2018г. Общото им задължение възлизало на 2964,48 лева, от които 988,16 лева главница и 1976,32 лева неустойка съгласно чл. 20 от Договора. За тази сума била издадена заповед за изпълнение по чл.410 ГПК, като поради връчването й по реда на чл.47, ал.5 ГПК е било образувано настоящото производство. Иска се да се установи съществуването на вземането.

Ответниците А.С.Г. и З.А.Г. не са депозирали отговор на исковата молба, не се явяват в съдебно заседание и не вземат становище по иска.

В проведеното съдебно заседание ищецът е поискал постановяване на неприсъствено решение.

Съдът намира, че са налице предпоставките на чл.238, ал.1 от  ГПК, тъй като ответниците, макар и да са редовно призовани по делото, не са представили отговор на исковата молба и не се явяват в първото по делото заседание без да са поискали разглеждането му да стане в тяхно отсъствие. От друга страна, предявеният иск е вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства и представените по делото доказателства.

Ето защо, искът следва да бъде уважен като се признае за установено съществуването на вземането срещу ответника. Следва да се присъдят и деловодни разноски в размер на 761,29 лева в настоящото и 729,29 лева в заповедното производство.

Мотивиран така, съдът

 

Р    Е    Ш    И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на осн. чл.422 ГПК, по отношение на А.С.Г. ЕГН ********** и З.А.Г. ЕГН ********** двамата с адрес *** съществуването на вземането на „Тия мениджмънт“ ООД, ЕИК 115509125, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 92В, ет.3, за сумите: 800 лв. /осемстотин лева/ с ДДС, представляваща неизплатено възнаграждение по договор за управление и поддръжка на жилищен комплекс „М. г.“ от 01.09.2008г. за времето от 01.01.2017г. до 31.08.2018г.; 188,16 лв. / сто осемдесет и осем лева и 16ст./ с ДДС, представляваща сума за покриване на разходите за електричество и вода, необходими за поддръжка на общите части на блока и комплекса за периода от 01.01.2017г. до 31.08.2018г.; 1976,32 лв. / хиляда деветстотин седемдесет и шест лева и 32 ст./ с ДДС, представляваща дължима еднократна неустойка съобразно чл.20 от Договора за управление и поддръжка на жилищен комплекс „М. г.“, ведно със законната лихва, върху главницата, считано от 21.06.2018г. до окончателното плащане, относно което вземане е издадена заповед за изпълнение №6771/31.07.2018г. по ч.гр.д. №10245/2018г. на Пловдивския районен съд.

 

ОСЪЖДА А.С.Г. и З.А.Г. да заплатят на „Тия мениджмънт“ ООД, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, сумата 761,29  лв. /седемстотин шестдесет и един лева и 29 ст./, представляваща деловодни разноски в настоящото производство, както и сумата 729,29 лв./седемстотин двадесет и девет лева и 29 ст./ - деловодни разноски направени в заповедното производство по ч.гр.д. №10245/2018г. на Пловдивския районен съд.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./Ж.Желев/

 

Вярно с оригинала

ВД