Гражданско дело 17136/2018 - Решение - 29-07-2019

Решение по Гражданско дело 17136/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №3209

 

 

гр. Пловдив 29.07.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на двадесет и седми юни през две хиляди и деветнадесета  година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 17136 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата.

Образувано е по искова молба, постъпила от Д.Н.К., ЕГН **********, с адрес *** и Н.Т.К. ЕГН **********,***, чрез адв. Н., против О.Н.К., с ЕГН **********, с адрес *** за допускане до делба между страните на следните недвижими имоти: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1685.1.40-петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, хиляда шестстотин осемдесет и пет, точка, едно, точка, четиридесет, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед РД -18-48 от 03.06.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение съе заповед 18-6469-03.08.2018г./03.08.2018г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес гр. Пловдив, п.к. 4000, ул.“С. С.“№ **, ет.*, ап.**, намиращ се в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.1685, с предназначение на СО - жилище, апартамент в сграда, с брой нива на обекта едно, с площ от 56,66 кв.м.-петдесет и шест цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра, ведно с прилежащо избено помещение № 17-седемнадесет, с площ от 5,56 кв.м.-пет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра, ведно и с 3,55 %- три цяло петдесет и пет стотни процента идеални части от общите части на сградата, при съееди на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 56784.523.1685.1.41, под обекта: 56784.523.1685.1.10, 56784.523.1685.1.9, над обекта 56784.523.1685.1.16, 56784.523.1685.1.15, стар идентификатор: 56784.523.1685.1.13, който самостоятелен обект, съгласно титул за собственост - нотариален акт №***, том **, дело № *****/****г. на Служба по вписванията Пловдив, представлява Апартамент № ** -е., на т. жилищен етаж, съе застроена площ от 56,66 кв.м.-петдесет и шест цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра, състоящ се от стая, дневна, кухня, сервизни помещения и антре, при граници: север- вътрешен двор, юг- an. ** и коридор, изток -вътрешен двор, запад - ст. клетка, заедно и с Изба № **-с., в избения етаж, съе засторена площ от 5,56 кв.м.-пет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра, при граници: изба № **, изба №**, изба № ** и два коридора, както и 3,55 % - три цяло петдесет и пет стотни процента идеални части от общите части на сградата изградена съгласно одобрен КЗСП и ЗРП и по одобрен архитектурен проект ЖИЛИЩНА СГРАДА в дворно място , находящо се в гр.П., ул.“С. С.“ № **- п. и о., цялото застроено и незастроено с площ от 376 кв.м.-триста седемдесет и шест стотни квадратни метра, съетавляващо парцел VII, имот пл.№ 1685 от кв.353 по плана на Трета градска част - Пловдив, при граници на парцела : от две страни улици, парцел VI-1683, 1684 и парцел IX-1681, ведно съе съответното право на строеж върху мястото. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1685.1.30-петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, хиляда шестстотин осемдесет и пет, точка, едно, точка, тридесет, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед РД -18-48 от 03.06.2009г., с адрес гр.П., п.к. ****, ул.“С. С.“ № **-п. и о., ет*-едно, гараж ** -е., намиращ се в сграда №1-едно, разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.1685, с предназначение на СО-ГАРАЖ в сграда, с брой нива на обекта- едно, с площ от 18,00 кв.м.-осемнадесет квадратни метра, ведно с прилежащи части 1,05 % - едно цяло и пет стотни квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 56784.523.1685.1.21, 56784.523.1685.1.31, под обекта : няма, над обекта 56784.523.1685.1.4, стар идентификатор няма, който самостоятелен обект, съгласно титул за собственост - нотариален акт № ***, том *, дело № ****/***г. на Служба по вписванията Пловдив, представлява ГАРАЖ № *-е., в партерния етаж, съе застроена площ от 18,00 кв.м.-осемнадесет квадратни метра, при граници: север- вътрешен двор, юг-гл. ел. табло, изток -гараж№* и гараж №*, запад - ст. клетка, както и 1,05 % идеални части от общите части на сградата изградена съгласно одобрен КЗСП и ЗРП и по одобрен архитектурен проект ЖИЛИЩНА СГРАДА в дворно място , находящо се в гр.П., ул.“С. С.“ № **, цялото застроено и незастроено с площ от 376 кв.м., съетавляващо парцел VII, имот пл.№ 1685 от кв.353 по плана на Трета градска част - Пловдив, при граници на парцела : от две страни улици, парцел VI-1683, 1684 и парцел IX-1681, ведно съе съответното право на строеж върху мястото, ЗАЕДНО с 4,61% -четири цяло и шестдесет и един процента идеални части от гореописаното дворно място; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.327.1.12- петдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, триста двадесет и седем, точка, едно , точка, дванадесет, по КК и КР на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота, гр. П., район Ц., п.к. ****, ул.“К. В.“№**-с. и е., ет.*-п. ап.**-д., който СО се намира в сграда № *-е., разположена в ПИ с идентификатор 56784.524.327, с предназначение -жилище , апартамент, с брой нима на обекта един, с площ от 82,51кв.м.- осемдесет и две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра, с прилежащи части: изба № **д., с площ от 8,80кв.м.- осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра, ведно и с 6,65 % -шест цяло и шестдесет и пет стотни процента идеални части от общите части на сградата, при съседи на СО в сграда: на същия етаж: 56784.524.327.1.11, под обекта: 56784.524.327.1.9, на обекта няма, който СО съгласно титул за собственост-нотариален акт за замяна на недвижим имот акт № ***, том*, дело № ***/****г. нотариус при ПРС, представлява апартамент № **- д. , състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня с тоалетна, с площ от 82,51 кв.м.- осемдесет и две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра, находящ се на четвърти етаж от жилищна сграда с гаражи и мансарден етаж, построена в дворно място, находящо се в гр.П., ул.“К. В. „№ **-с. и е., цялото на площ от 280 кв.м.-двеста и осемдесет кв.м., а по титул за собственост 295кв.м.-двеста деветдесет и пет квадратни метра, съетавляващо парцел № XII- дванадесет римско, имот пл.№327- триста двадесет и седем, в кв.21 -двадесет и първи по регулационния план на гр. Пловдив, при съседи: ул.“К.В.“, Н. А., Г. Н., и К. Г., ведно с 6,65 %-шест цяло и шестдесет и пет стотни процента ид.части, от общите части на сградата и правото на строеж върху гореописаното дворно място при съседи на апартамента: отдясно ап.№11, отляво ап.№**, отдолу ап.№*, отгоре ап.№**, както и избено помещение № **., съе застроена площ от 8,80 кв.м.- осем цяло и осемдесет квадратни метра, при съседи за избата : отляво склад, отпред коридор.; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2202.2.16-петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, две хиляди двеста и две, точка, две, точка, шестнадесет, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед № РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота, гр. П., район Ц., п.к. ****, бул.“И.“№*-с., вх.*, ет.*-с., ап.**-ш. е., който СО се намира в сграда № *-е., разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.2202, с предназначение - жилище, апартамент, с брой нима на обекта един, с площ от 105.98кв.м.- сто и пет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра, с прилежащи части: изба № *—т., с площ от 7,68кв.м.- седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра, ведно и с 1,2313 % -едно цяло две хиляди триста и тринадесет стотни процента идеални части от общите части на сградата, при съседи на СО в сграда: на същия етаж: 56784.523.2202.2.17, под обекта: 56784.523.2202.2.13, на обекта няма, който СО съгласно титул за собственост-нотариален акт за замяна на недвижим имот акт № **, том *** дело № ****/****г. нотариус при ПРС, представлява апартамент № **- ш. и е., на с. етаж, вход „*“, от сградата, намираща се на бул.“Д.Б.“№*, състоящ се от три стаи, готварна, баня, клозет, коридор, и три тераси съе застроена площ от 105,98кв.м.-сто и пет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра, при граници: на изток - апартамент на В. И. Ж. и В. С. Ж., на запад - апартамент на Г. С. Ч., на север - ул.“С.“, на юг -д. м.. Отгоре - покрив; отдолу -апартамент на В. Ф. В., ведно и с Изба № *, с площ от 7,68кв.м.-седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра, при съседи на изток - помещение за смет, на запад - изба №*, на север ул.“С.“, на юг- коридор, ВЕДНО и с 1,213 % -едно цяло двеста и тринадесет процента идеални части от общите части на сградата както и правото на строеж върху мястото в парцел I комплексно застрояване , кв.479 и 480 стари по плана на III гр. част, бул.“Д. Б.“, при граници бул.“Д. Б.“, бул. „Х.Б.“, ул.“И. М.“ и ул.“С.“. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2202.2.21- петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, две хиляди двеста и две, точка, две, точка, двадесет и едно, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед № РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота, гр. П., район Ц., п.к. ****, бул.“И.“№*-ед., ет.*-е., гараж № *-с., който СО се намира в сграда № *-е., разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.2202, с предназначение - Гараж в сграда, с брой нима на обекта един, с площ от 19,40кв.м.- деветнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра, ведно и с 0,224% -нула цяло двеста двадесет и четири хилядни процента идеални части от общите части на подземния гараж, при съседи на СО в сграда: на същия етаж: 56784.523.2202.2.22, 567884.523.2202.2.20, под обекта: няма, над обекта: 56784.523.2202.2.2, 56784.523.2202.2.3, който СО съгласно титул за собственост-нотариален акт за замяна на недвижим имот акт № **, том *** дело № ****/****г. нотариус при ПРС, представлява Гараж № *-с. - подземен, съе застроена площ от 19,40 кв.м.-деветнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра, при граници на изток- гараж №* на Г. С. Ч., на запад - гараж №* на А. Н. Ш., на север - коридор, на юг - дворно място, ВЕДНО и с 0,224 % - нула цяло двеста двадесет и четири процента идеални части от общите части на подземния гараж, и съответното право на строеж при квоти от 4/6 идеалначаст за Н.Т.К. и по 1/6 идеална част за О.Н.К. и Д.Н.К.. Отправено е искане по чл. 344 , ал. 2 от ГПК за рапределяне ползването на имотите до приключване на делбата. Ищеца Н.К. притендира имот 56784.523.2202.2.16 и имот 56784.523.2202.2.21; ищеца Д.К.-56784.523.1685.1.40 и 56784.523.1685.1.30. За ответника остава 56784.524.327.1.12.

 

В исковата молба се твърди, че ищеца Н.  К. е придобил, заедно със съпругата си  Х. Д. К. с ЕГН **********, описаните недвижими имоти, възмездно, по време на брака им в режим на СИО. К. е починала на **.**.****г. и оставила законни наследници ищецът Н.К., и синове  Д.Н.К. и О.Н.К.. Към момента процесните имоти се ползват от страните. Н.К. ползва Апартамент № **, находящ се в гр. П., на 6ул.“И.“№*, вх.*, ет.*. В този имот от известно време след смъртта на майка си, пребивава и ответника О.К.. Н.К. ***, в който същият държи личното си МПС.  Апартамент № **, на ет.* и Гараж № *, на ет.*, намиращи се гр. Пловдив, на ул.“С. С.“№ **, се държат и ползват от Д.Н.К.. Апартамент № **, намиращ се в гр. П., на ул.“К. В.“№**, ет.*, не се ползва от никой от съделителите. О.К., разполага със собствено жилище намиращо се в гр. П., бул.“Х. Б.“№ ***, ет.*, ап. **, който адрес е посочил и като постоянен.

В предоставения срок за отговор е постъпил такъв от особения представител на ответника, в който се заявява основателност на отправеното искане. Твърди се липса на изложени данни за момента на сключване на брака между ищеца и наследодателката на другите две страни. Възразява срещу искането за разпределяне ползването на имотите.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

         От представените писмени доказателства – НА № ** том *, дело № ****/**** г.;схеми (на лист 23 и 24 от делото) е видно, че през **** г. Х. К. е призната за собственик на заявените за делба недвижими имоти Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2202.2.16 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2202.2.21, в резултат на отстъпено право на строеж през 1979 г. със заповед на ИК на ГОНС-Пловдив и протокол на общото събрание на ЖСК „З.-*”-П. за разпределение на апартаменти, изби, гаражи и общи части.

         От представеният НА № **, том *, рег. № ***, дело № **/**** г.; НА № ***, том І, рег. № ***, дело № ***/**** г. схеми (на лист 31 и 32 от делото) е видно, че през **** г. Х. К. е придобила чрез покупко-продажба собствеността върху заявените за делба Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1685.1.40 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1685.1.30

         От приложения НА ***, том *, дело ***/** г.; схема(на лист 41 от делот) е видно, че през 1997 г. Х. К. и Н.К. са придобили чрез замяна собствеността върху заявения за делба недвижим имот Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.327.1.12.

         От приетото удостоверение за сключен граждански брак от 24.02.1963 г. е видно, че брака между Н. и Х. К. е сключен на **.**.**** г.

         От представеното удостоверение за наследници от 09.10.2018 г. на Община П. е видно, че след смъртта си на **.**.**** г. Х. К. е оставила като наследници съпруг-Н.К. и деца-О.К. и Д.К..

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори между страните, а и от събраните писмени доказателства се установява, че четири от заявените за делба имоти-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2202.2.16; 56784.523.2202.2.21, 56784.523.1685.1.40 и 56784.523.1685.1.30 са придобити от наследодателката К. по време на брака и с ищеца Н.К., като първите два в резултат на реализиран групов строеж в периода 1975-1985 г., а другите чрез възмездна сделка. Няма спор и относно факта, че делбения имот самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.327.1.12 е придобит съвместно от съпрузите К..

Предвид изложеното съдът намира, че процесните имота са били част от съществуващата между наследодателката и ищеца Н.К. СИО, която е прекратена със смъртта на първата през 2017 г. Поради това в резултат на настъпилото наследствено правоприемство на дела на К. от страните по делото между тях е възникнала съсобственост при квоти, съобразно основанията за придобиване на права на собственост, както следва: за Н.К. -2/3 ид. части (1/2 ид. част от трансформация на СИО в обикновена съсобственост и 1/6 ид. част по наследство) и за Д.К. и О.К. по 1/6 ид. част, придобити по наследство от Х. К..

С оглед установеното съдът намира, че заявените за делба недвижими имоти следва да се допуснат до такава между страните при посочените по-горе квоти.

Изложеното от особения представител на ответника О.К. становище, че изследването на съсобствеността между страните налага установяване на факти относно основанието, на което Х. К. е участвала в ЖСК и с какви средства, с цел определяне на придобитото от нея имущество като лично или част от СИО не се споделя от съда, тъй като не е налице пряко отправено възражение за липса на принос на Н.К. към продобиване на тези имоти, което да изисква събиране на доказателства с цел оборване призумпцията на възприетия законов режим на общност от СК.

По отношение искането за разпределяне ползването на имотите за периода от влизане в сила на настоящето решение до приключването на делбата, съдът намира, че установените данни за наличие на три жилищни имота и два нежилищни такива, както и броя на съделителите дава възможност за предоставяне на всеки от тях на отделен обект от съсобствевността. Тъй като ищеца Н.К. притендира ползване на имотите с идентификатор 56784.523.2202.2.16; 56784.523.2202.2.21, а Д.К. -56784.523.1685.1.40 и 56784.523.1685.1.30, то същите при липса на възражение от ответинка О.К. и притенция от негова страна към тези обекти, следва да се предоставят на тях, а на О.К. да се даде самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.327.1.12.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следните недвижими имоти: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1685.1.40-петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, хиляда шестстотин осемдесет и пет, точка, едно, точка, четиридесет, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед РД -18-48 от 03.06.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение съе заповед 18-6469-03.08.2018г./03.08.2018г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес гр. П., п.к. 4000, ул.“С. С.“№ **, ет.*, ап.**, намиращ се в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.1685, с предназначение на СО - жилище, апартамент в сграда, с брой нива на обекта едно, с площ от 56,66 кв.м.-петдесет и шест цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра, ведно с прилежащо избено помещение № 17-седемнадесет, с площ от 5,56 кв.м.-пет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра, ведно и с 3,55 %- три цяло петдесет и пет стотни процента идеални части от общите части на сградата, при съееди на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 56784.523.1685.1.41, под обекта: 56784.523.1685.1.10, 56784.523.1685.1.9, над обекта 56784.523.1685.1.16, 56784.523.1685.1.15; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1685.1.30-петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, хиляда шестстотин осемдесет и пет, точка, едно, точка, тридесет, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед РД -18-48 от 03.06.2009г., с адрес гр.Пловдив, п.к. 4000, ул.“С. С.“ № **-петдесет и осем, ет 1-едно, гараж Г1 -едно, намиращ се в сграда №1-едно, разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.1685, с предназначение на СО-ГАРАЖ в сграда, с брой нива на обекта- едно, с площ от 18,00 кв.м.-осемнадесет квадратни метра, ведно с прилежащи части 1,05 % - едно цяло и пет стотни квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 56784.523.1685.1.21, 56784.523.1685.1.31, под обекта : няма, над обекта 56784.523.1685.1.4, Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.327.1.12- петдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, триста двадесет и седем, точка, едно , точка, дванадесет, по КК и КР на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота, гр. П., район Ц., п.к. ****, ул.“К. В.“№ **-с.и е., ет.*-п., ап.**-д., който СО се намира в сграда № *-е., разположена в ПИ с идентификатор 56784.524.327, с предназначение -жилище , апартамент, с брой нима на обекта един, с площ от 82,51кв.м.- осемдесет и две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра, с прилежащи части: изба № 12—дванадесет, с площ от 8,80кв.м.- осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра, ведно и с 6,65 % -шест цяло и шестдесет и пет стотни процента идеални части от общите части на сградата, при съседи на СО в сграда: на същия етаж: 56784.524.327.1.11, под обекта: 56784.524.327.1.9, над обекта няма; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2202.2.16-петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, две хиляди двеста и две, точка, две, точка, шестнадесет, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед № РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота, гр. П., район Ц., п.к. ****, бул.“И.“№*-с., вх.*, ет.*-с., ап.**-ш. е., който СО се намира в сграда № *-е., разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.2202, с предназначение - жилище, апартамент, с брой нима на обекта един, с площ от 105.98кв.м.- сто и пет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра, с прилежащи части: изба № *—т., с площ от 7,68кв.м.- седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра, ведно и с 1,2313 % -едно цяло две хиляди триста и тринадесет стотни процента идеални части от общите части на сградата, при съседи на СО в сграда: на същия етаж: 56784.523.2202.2.17, под обекта: 56784.523.2202.2.13, на обекта няма; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2202.2.21- петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, две хиляди двеста и две, точка, две, точка, двадесет и едно, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед № РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота, гр. П., район Ц., п.к. ****, бул.“И.“№*-ед., ет.*-е., гараж № *-с., който СО се намира в сграда № *-е., разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.2202, с предназначение - Гараж в сграда, с брой нима на обекта един, с площ от 19,40кв.м.- деветнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра, ведно и с 0,224% -нула цяло двеста двадесет и четири хилядни процента идеални части от общите части на подземния гараж, при съседи на СО в сграда: на същия етаж: 56784.523.2202.2.22, 567884.523.2202.2.20, под обекта: няма, над обекта: 56784.523.2202.2.2, 56784.523.2202.2.3, КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: Д.Н.К., ЕГН **********, с адрес ***; Н.Т.К. ЕГН **********,***, и О.Н.К., с ЕГН **********, с адрес *** ПРИ КВОТИ: от 2/3 ид. части за Н.Т.К. и по 1/6 ид. част за Д.Н.К. и О.Н.К..

РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл. 344 от ГПК правото на ползване върху Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1685.1.40-петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, хиляда шестстотин осемдесет и пет, точка, едно, точка, четиридесет, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед РД -18-48 от 03.06.2009г., на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение съе заповед 18-6469-03.08.2018г./03.08.2018г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес гр. Пловдив, п.к. 4000, ул.“С. С.“№ **, ет.*, ап.**, намиращ се в сграда №1, разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.1685, с предназначение на СО - жилище, апартамент в сграда, с брой нива на обекта едно, с площ от 56,66 кв.м.-петдесет и шест цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра, ведно с прилежащо избено помещение № 17-седемнадесет, с площ от 5,56 кв.м.-пет цяло и петдесет и шест стотни квадратни метра, ведно и с 3,55 %- три цяло петдесет и пет стотни процента идеални части от общите части на сградата, при съееди на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 56784.523.1685.1.41, под обекта: 56784.523.1685.1.10, 56784.523.1685.1.9, над обекта 56784.523.1685.1.16, 56784.523.1685.1.15; и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.1685.1.30-петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, хиляда шестстотин осемдесет и пет, точка, едно, точка, тридесет, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед РД -18-48 от 03.06.2009г., с адрес гр.Пловдив, п.к. 4000, ул.“С. С.“ № **-петдесет и осем, ет 1-едно, гараж Г1 -едно, намиращ се в сграда №1-едно, разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.1685, с предназначение на СО-ГАРАЖ в сграда, с брой нива на обекта- едно, с площ от 18,00 кв.м.-осемнадесет квадратни метра, ведно с прилежащи части 1,05 % - едно цяло и пет стотни квадратни метра идеални части от общите части на сградата, при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: 56784.523.1685.1.21, 56784.523.1685.1.31, под обекта : няма, над обекта 56784.523.1685.1.4, на Д.Н.К., ЕГН **********, с адрес *** считано от влизане в сила на решението до окончателното приключване на производството.

РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл. 344 от ГПК правото на ползване върху Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.524.327.1.12- петдесет и шест хиляди седемстотин седемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и четири, точка, триста двадесет и седем, точка, едно , точка, дванадесет, по КК и КР на гр.Пловдив, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота, гр. П., район Ц., п.к. 4000, ул.“К. В.“№ **-с.и е., ет.*-п., ап.**-д., който СО се намира в сграда № *-е., разположена в ПИ с идентификатор 56784.524.327, с предназначение -жилище , апартамент, с брой нима на обекта един, с площ от 82,51кв.м.- осемдесет и две цяло и петдесет и една стотни квадратни метра, с прилежащи части: изба № **д., с площ от 8,80кв.м.- осем цяло и осемдесет стотни квадратни метра, ведно и с 6,65 % -шест цяло и шестдесет и пет стотни процента идеални части от общите части на сградата, при съседи на СО в сграда: на същия етаж: 56784.524.327.1.11, под обекта: 56784.524.327.1.9, над обекта няма; на О.Н.К., с ЕГН **********, с адрес *** считано от влизане в сила на решението до окончателното приключване на производството.

РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл. 344 от ГПК правото на ползване върху Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2202.2.16-петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, две хиляди двеста и две, точка, две, точка, шестнадесет, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед № РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота, гр. П., район Ц., п.к. ****, бул.“И.“№*-с., вх.*, ет.*-с., ап.**-ш. е., който СО се намира в сграда № *-е., разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.2202, с предназначение - жилище, апартамент, с брой нима на обекта един, с площ от 105.98кв.м.- сто и пет цяло и деветдесет и осем стотни квадратни метра, с прилежащи части: изба № *—т., с площ от 7,68кв.м.- седем цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра, ведно и с 1,2313 % -едно цяло две хиляди триста и тринадесет стотни процента идеални части от общите части на сградата, при съседи на СО в сграда: на същия етаж: 56784.523.2202.2.17, под обекта: 56784.523.2202.2.13, на обекта няма; и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.523.2202.2.21- петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири, точка, петстотин двадесет и три, точка, две хиляди двеста и две, точка, две, точка, двадесет и едно, по КК и КР на гр. Пловдив, одобрени съе Заповед № РД-18-48/03.06.2009г.на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота, гр. Пловдив, район Ц., п.к. ****, бул.“И.“№*-ед., ет.*-е., гараж № *-с., който СО се намира в сграда № *-е., разположена в ПИ с идентификатор 56784.523.2202, с предназначение - Гараж в сграда, с брой нима на обекта един, с площ от 19,40кв.м.- деветнадесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра, ведно и с 0,224% -нула цяло двеста двадесет и четири хилядни процента идеални части от общите части на подземния гараж, при съседи на СО в сграда: на същия етаж: 56784.523.2202.2.22, 567884.523.2202.2.20, под обекта: няма, над обекта: 56784.523.2202.2.2, 56784.523.2202.2.3, на Н.Т.К. ЕГН **********,*** считано от влизане в сила на решението до окончателното приключване на производството

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

След влизане в сила на Решението делото да се докладва за подготовка на производството във втората фаза на делбата.

 

СЪДИЯ: /П/ ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.