Гражданско дело 16714/2018 - Решение - 22-07-2019

Решение по Гражданско дело 16714/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3095

 

гр. Пловдив, 22.07.2019г.

 

 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, XІІ - ти гр. състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и втори юли две хиляди и деветнадесета  година, в състав:

 

         РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ВЛАДИМИР РУМЕНОВ

 

    като разгледа докладваното от съдията гр. д. № 16714 описа на същия съд за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството - по реда на чл. 247 от ГПК ( нов ) -  за поправка на очевидна фактическа грешка по делото.  

      Делото е образувано по искова молба на ЗК „Лев Инс „ АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление в София , бул. Черни връх № 51Д , против Община Пловдив , пл. Стефан Стамболов № 1, ЕИК 000471504,  и с искане да се установи вземане на ищеца за сумата от 126.70 лева равностойност на причинени на застраховано МПС вреди от вещ, стопанисвана от ответната община,  обезщетение за забавата в плащането – 10.45 лева за периода от 14.10.2017г до 08.08.2018г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба/заявлението за издаване на заповед за плащане  – 10.08.2018 до окончателното изплащане на вземането, както и разноските по делото.

    Съдът се е произнесъл с решение № ***, с което е уважил иска и е присъдил на ищеца разноски по двете производства в общ размер от 3990 лева. 

     На дата 10.06.2019г обаче по делото е депозирана молба в която ищеца  иска  поправка на очевидна грешка в диспозитива на решението, изразяваща се в неправилно посочване на сумата на разноските – 399 лева вместо присъдените 3990 лева

      Ищеца   не се ангажира със становище по евентуалната поправка.

      Такава грешка действително е налице и следва да бъде поправена по реда на чл. 247 от ГПК –  действителните разноски са 399 лева ( искът е с цена 126.70 лева ), като посочването на сума от 3990 лева е вероятно резултат на печатна грешка 

      Мотивиран от горното, съдът

 

                                               Р Е Ш И :

 

    Допуска поправка на очевидна грешка във фактите по решение № ***, постановено по гражданско дело № 16714/18 на ПРС, като навсякъде в диспозитива  на същото, вместо „Осъжда ЗК „Лев Инс „ АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление в София , бул. Черни връх № 51Д , да заплати на  Община Пловдив , пл. Стефан Стамболов № 1, ЕИК 000471504, сумата от 3990 лева разноски по двете производства.  ” ,  се чете  „Осъжда ЗК „Лев Инс „ АД, ЕИК 121130788, със седалище и адрес на управление в София , бул. Черни връх № 51Д , да заплати на  Община Пловдив , пл. Стефан Стамболов № 1, ЕИК 000471504, сумата от 399 лева разноски по двете производства.”

 

         Решението се обжалва пред състав на ПОС в срок от две седмици от датата на уведомлението до страните.

 

                               РАЙОНЕН СЪДИЯ /п/

Вярно с оригинала.

ПМ