Гражданско дело 1632/2018 - Решение - 22-10-2019

Решение по Гражданско дело 1632/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е № 3981

 

Гр. Пловдив, 22.10.2019 г.

 

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

 

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІV-ти гр. състав, в закрито заседание на двадесет и втори октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

 

като разгледа докладваното съдията гр. дело № 1632 по описа за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 247 от ГПК.

Образувано е по молба на К.О.Н., ЕГН **********, постоянен адрес: *** чрез адвокат Д.  с искане за допускане на явна фактическа грешка в решение от 02.08.2019 г. по делото състояща се в грешно посочване на годината на постановяване на акта.

В молбата се твърди, че е записано 2018 г. вместо 2019 г.

В предоставения срок за отговор отсрещната страна не заявява становище.

Съдът като взе предвид данните по делото и становищата на страните както и искането на молителя намира от фактическа и правна страна следното.

Видно от приложения по делото протокол от 03.07.2019 г. на същата дата са приключени устните състезания между страните и е обявено предстоящо произнасяне на съда със съдебно решение. Видно от постановеното решение като дата на акта е записана 02.08.2018 г. Предвид констатациите съдът намира, че е налице явна фактическа грешка изразяваща се в грешно посочване на годината на постановяване на решението, а именно 2018 вместо 2019 , която следва да се отстрани като в титулната страница на решените на ред втори числото „…2018 …“ се чете „…2019…“.

Предвид това искането за допускане на явна фактическа грешка се явява основателно и следва да се уважи.

Водим от горното съдът,

 

Р   Е   Ш   И:

 

ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка в диспозитива на решение № 3273/02.08.2019 г. по гр. дело № 1632 по описа за 2018 г. на ПРС, при която в титулната страница на решените на ред втори числото „…2018 …“ да се чете „…2019…“.

Решението подлежи на обжалване пред ПОС в двуседмичен срок, считано от датата на връчването му на страните.

СЪДИЯ: / П / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРГИНАЛА: Д. Д.