Гражданско дело 1632/2018 - Решение - 02-08-2019

Решение по Гражданско дело 1632/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 3273

 

 

гр. Пловдив 02.08.2018 г.

 

 

В  И М Е Т О  НА  Н А Р О Д А

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД – IV гр. с., в публично съдебно заседание на трети юли през две хиляди и деветнадесета  година в състав с

 

Председател: Димитрина Тенева

 

при секретаря Диана Димитрова., като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 1632 по описа на съда за 2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по делото е по чл. 34 от ЗС в първа фаза на делбата.

Образувано е по искова молба, постъпила от И.Д.Н., ЕГН **********, постоянен адрес *** А против К.О.Н., ЕГН **********, постоянен адрес: *** за допускане до делба между страните на следните недвижими имоти: самостоятелна сграда с идентификатор 56784.531.707.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин тридесет и едно точка седемстотин и седем точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с поел. Изменение със Заповед № КД-14-16-851/28.06.2011 г. на Началника на СГКК - Пловдив, с административен адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. "Ч." № ** (деветдесет и три), със застроена площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), с предназначение жилищна сграда -еднофамилна, брой етажи - * (***), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, която жилищна сграда съгласно Разрешение за строеж № 7 от 14.01.2008 г., изд. от О. П., район „Ю.“ и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 55/09.09.2010 г., изд. от О. П., район „Ю.“ е с предназначение: жилищна сграда на два етажа, ведно със съответната прилежаща идеална част от поземления имот, в който е построена сградата; самостоятелна сграда с идентификатор 56784.531.707.5 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин тридесет и едно точка седемстотин и седем точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с поел. Изменение със Заповед № КД-14-16-851/28.06.2011 г.на Началника на СГКК - Пловдив, с административен адрес на сградата: гр.П., ул.“Ч.“ № **(деветдесет и три), със застроена площ от 19 кв. м. (деветнадесет квадратни метра), с предназначение ХАНГАР, ДЕПО. ГАРАЖ, брой етажи - 1 (един), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, която съгласно Разрешение за строеж № 129 от 14.09.2011 г., изд. от О. П., район „Ю.“ е с предназначение ГАРАЖ, ведно със съответната прилежаща идеална част от поземления имот, в който е построена сградата, както и движими вещи- Телевизор *** **** *** ** * **** - * бр.; Фотоапарат ***-**** **.* * - 1 бр., Чанта **** *** - бр; Фурна *****, марка ** ****.I.IX - * бр., Хладилник ******, модел *** ****- * бр., Съдомиялна машина *****, модел *****-* бр.; Плот - котлони ***** за вгаждане модел *** *** - * бр.; АБСОРБАТОР МОДЕЛ *****-***** ****** - * *** Автоматична пералня *****, модел ****.*** - * бр., Сушилня *****, модел *** - *бр., Ъглов диван „****" 268 х 215, масив - венге, изкуствена кожа + една табуретка - 16р., Климатици - ***** - *бр., Пердета (в хол, спалня, детски стаи)- 35 м.; Завеси (в хол, спалня, детски стаи) - 38 м.; Римски щори (в хол, в спалня) - 2 бр.; Шини - монтаж и консумативи, Осветителни тела: Полилеи - 3 бр., Аплици - 9 бр; марка Л. Телевизор „ инча, Телевизор „ - портативен, цветен, стар модел - 1 бр.; Хладилник с фризер, марка Л., модел ***** - 26 - 1 бр.; **** ***със соларна система — 1 бр.; при квоти от 3/20 ид. части за ищцата и 17/20 ид. части за ответника от заявените за делба недвижими имоти и 1/10 ид. част за ищцата и 7/10 ид. части за ответника от заявените за делба движими вещи.

         В исковата молба се твърди, че съсобствеността върху вещите е възникнала в резултат на прекратяване на брак между страните с развод през 2013 г. Дворното място е съсобствено с друго лице, но поради наличие на няколко сгради в имота, чиито собственици са различни, същото е придобило статут на обща част към сградите. Посочва се, че съсобствените сгради са построени през време на брака. Заявява се, че част от движимите вещи- Телевизор *** **** *** ** * **** - * бр.; Фотоапарат ***-**** **.* * - 1 бр., Чанта **** *** - бр; Осветителни тела: Полилеи - 3 бр., Аплици - 9 бр.; Телевизор „****''- ** инча, Телевизор „*****" - портативен, цветен, стар модел - * бр.; Хладилник с фризер, марка *., модел ***  **** - ** - 1 бр.; се намират в държане на ответника, а останалите заявени движими вещи са в държане на ищцата.

         В предоставения срок за отговор ответника признава, че страните са бивши съпрузи, чийто брак е прекратен с развод, но твърди, че има по-голям дял от имуществото придобито през време на брака-70%, който факт е провъзгласен с решение на съда. Потвърждава се, че сградите са съсобствени до 1/2 ид. част, като останалата такава е придобита от ответника след развода. Дворното място е прилежаща част към сградите. Признава се, че по време на брака е придобита собствеността върху посочениет движими вещи, като се оспорва част от тях да са във владение на ответинка, тъй като са се намирали в сградата, предоставена на ищцата.

Като взе предвид събраните по делото доказателства съдът намира от фактическа страна следното.

         От представените писмени доказателства – скици (лист 31, 57; 58 от делото) НА № **, том *, дело № ***** г.; НА № ****, том *, рег. № ***, дело № **** г.; решение № 2281/30.05.2013 г. **** ПРС; е видно, че през **** г. на името на ищцата по време на брака и с ответника е придобит чрез покупко-продажба недвижим имот:½ ид. част от дворно място с площ от 377 кв. м. –УПИ ІІІ-38 от кв. 107 по плана на гр. П., ведно с постройка с площ от 29 кв. м., съвпадащ по настоящем с поземлен имот с идентификатор 56784.531.707 по КККР на гр. Пловдив, в който по настоящем има построени четири сгради с идентификатори 56784.531.707.2; 56784.531.707.3; 56784.531.707.4 и 56784.531.707.5. През 2017 г. на името на ответника, след прекратяване на брака с ищцата са придобити следните недвижими имоти: ½ ид. част от самостоятелна сграда с идентификатор 56784.531.707.5 с площ от 19 кв. м., с предназначение гараж, хангар, депо и ½ ид. част от самостоятелна сграда с идентификатор 56784.531.707.4 с площ от 80 кв. м. , с предназначение жилищна-еднофамилна, построени в ПИ с идентификатор 56784.531.707.

         От представените писмени доказателства-фактури; гаранционни карти; (лист 38-50) се установява, че по време на брака между страните на името на ищцата и ответника са закупени  движими вещи –отоплителна инсталация и соларна система, хладилник-Л.; фотоапарат; фурна-А.; хладилник –А., миална машина-А.; абсорбатор –Ф., плот-А, ъгъл „К.с“ с табуретка; пердета, завеси, римски щори, кувертюри, декоративни възглавници, шини

         От представеното решение № 167/02.02.2016 г. на ПОС и решеине 115/16.06.2016 на ПАС е видно, че ответинка има по-голям дял от придобитото по време на брака му с ищцата имущество, което следва да се разпредели-70% към 30%.

         От представения протокол от 17.05.2018 г. е видно, че на 17.05.2018 г. ищцата е била въведена във владение на съсобствения имот находящ се на ул. Ч. № ** в гр. П., предоставен и за ползване докато упражнява родителските права.

         От показанията на свидетеля Б.се установява, че към края на 2017 г. –октомври, при профилактика на отоплителната система и процесния имот на ул. Ч. в гр. П. се установило спукване на котела. Същия неможел да се отремонтира, защото ризата му била пукната, и се сменил с друг- втора употреба марка „А.“ за 2 500 лева, ритежаван от свидетеля. Стария котел го изнесли познати на ответника. Това се случило и със слънчевия коректор. Целия панел на соларната система бил сменен защото бил спукан. Вътре в него, имало замръзнала вода.

  

Предвид установените данни съда намира от правна страна следното.

Не се спори между страните, а и от събраните писмени доказателства се установява, че по време на брака между страните същите са придобили по ½ ид. част сграда с идентификатори 56784.531.707.4 и 56784.531.707.5, както и заявените за делба движими вещи Телевизор *** **** *** ** * **** - * бр.; Фотоапарат ***-**** **.* * - 1 бр., Чанта **** *** - бр; Фурна *****, марка ***** бр., Хладилник *****, модел ***** бр., Съдомиялна машина *****, модел ******* бр.; Плот - котлони ***** за вгаждане модел *** *** - * бр.; АБСОРБАТОР МОДЕЛ *****-***** ****** - * *** Автоматична пералня *****, модел ****.*** - * бр., Сушилня *****, модел **** - 1бр., Ъглов диван „****, масив - венге, изкуствена кожа + една табуретка - 16р., Климатици - ***** - 2бр., Пердета (в хол, спалня, детски стаи)- 35 м.; Завеси (в хол, спалня, детски стаи) - 38 м.; Римски щори (в хол, в спалня) - 2 бр.; Шини - монтаж и консумативи, Осветителни тела: Полилеи - 3 бр., Аплици - 9 бр; марка Л. Телевизор „С''-**** - 23 инча, Телевизор „С." - портативен, цветен, стар модел - 1 бр.; Хладилник с фризер, марка Л., модел *****6 - 1 бр.; **** ***със соларна система — 1 бр. Няма спор, че след развода на страните ответника е придобил другата ½ ид. част от двете сгради, както и, че същия има признато по съдебен ред право на по-голям дял от семейното имущество от 70 %.

Предвид изложеното съдът намира, че с прекратяване на брака се е прекратила и възникналата между съпрузите СИО и същата се е трансформирала в обикновена съсобственост при квоти от 3/10 ид. части за ищцата и 7/10 ид. части за ответника, което определя и квотите, в които следва да се допуснат притендираните за делба вещи.

Тъй като се иска делба на идеална част от право на собственост върху два самостоятелни обекта, за които се остановява, че са съсобствени само между страните съдът намира, че делбата следва да се допусне по отношение на целите сгради при квоти от 3/20 ид. части за ищцата и 17/20 ид. части за ответника.

По отношение на движимите вещи съдът намира, че делбата на същите е обусловена не само от установяване на съвместното им придобиване, но и  тяхното наличие към момента на приключване на съдебното дирене и точното им местонахождение. Доколкото ищцата признава, че част от вещите се намират при нея следва да се приеме за установено съществуването и местонахожденитео на следните вещи: Фурна *****, марка ****** - 1 бр., Хладилник *****, модел *****- 1 бр., Съдомиялна машина *****, модел ****-1 бр.; Плот - котлони ***** за вгаждане модел *** *** - * бр.; АБСОРБАТОР МОДЕЛ *****-***** ****** - * *** Автоматична пералня *****, модел ****.*** - * бр., Сушилня *****, модел TCD 751 - 1бр., Ъглов диван „Канзас" 268 х 215, масив - венге, изкуствена кожа + една табуретка - 16р., Климатици - **** - 2бр., Пердета (в хол, спалня, детски стаи)- 35 м.; Завеси (в хол, спалня, детски стаи) - 38 м.; Римски щори (в хол, в спалня) - 2 бр.; Шини - монтаж и консумативи и Детско обзавеждане - материал ПДЧ - 7 бр. Това определя и допускането им до делба при квоти от 3/10 ид. части за ищцата и 7/10 ид. части за ответника.

По отношение на другата част от заявените вещи- Телевизор *** **** *** ** * **** - * бр.; Фотоапарат ***-**** **.* * - 1 бр., Чанта **** *** - бр; Осветителни тела: Полилеи - 3 бр., Аплици - 9 бр.; Телевизор „****'-/** - 23 инча, Телевизор „Самсунг" - портативен, цветен, стар модел - 1 бр.; Хладилник с фризер, марка Л., модел *** - 1 бр.; съдът намира за недоказано съществунате им, с оглед липса на данни за тяхното местонахождение. В тази насока съдът приема за голословно твърдението на ищцата за упражнявано влъдение от отвеника по отношение на тях, с оглед отправеното от него възражение в тази насока и липсата на ангажирани доказателства за момента на изнасянето им от Н. от семейното жилище, като се има предвид, че същото се ползва от ищцата.

По отношение на заявената движима вещ- **** ***със соларна система — 1 бр. съдът намира за недоказано съществуването и изхождайки от установените данни за извършения ремонт на отплителната инсталащия през 20217 г. и подмяна на основните компоненти –котел и соларен панел, за което изцяло се кредитират показанията на свидетеля Борисов отчетени от съда като безпристрастни и обективни поради липсата на заинтерисованост от изхода на спора, пълнотата и последователността им, както и кореспонденцията с останалата доказателствена съвкупност. Тъй като делбата е допустима само по отношение на съсобствени вещи, които съществуват, а не на вещи, които са  съществували като съсобствени в миналото, иска за делба следва да се отхвърли спрямо горепосочениет вещи, чието местонахождение и съществуване не е доказано.

Водим от горното, Съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следните недвижими имоти: самостоятелна сграда с идентификатор 56784.531.707.4 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин тридесет и едно точка седемстотин и седем точка четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с поел. Изменение със Заповед № КД-14-16-851/28.06.2011 г. на Началника на СГКК - Пловдив, с административен адрес на сградата: гр. П., ул. "Ч." № ** (деветдесет и три), със застроена площ от 80 кв. м. (осемдесет квадратни метра), с предназначение жилищна сграда -еднофамилна, брой етажи - * (***), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, която жилищна сграда съгласно Разрешение за строеж № 7 от 14.01.2008 г., изд. от О. П., район „Ю.“ и Удостоверение за въвеждане в експлоатация № 55/09.09.2010 г., изд. от О. П., район „Ю.“ е с предназначение: жилищна сграда на два етажа, ведно със съответната прилежаща идеална част от поземления имот, в който е построена сградата; самостоятелна сграда с идентификатор 56784.531.707.5 (петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин тридесет и едно точка седемстотин и седем точка пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, с поел. Изменение със Заповед № КД-14-16-851/28.06.2011 г.на Началника на СГКК - Пловдив, с административен адрес на сградата: гр.П., ул.“Ч.“ № **(деветдесет и три), със застроена площ от 19 кв. м. (деветнадесет квадратни метра), с предназначение ХАНГАР, ДЕПО. ГАРАЖ, брой етажи - 1 (един), ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, която съгласно Разрешение за строеж № 129 от 14.09.2011 г., изд. от О. П., район „Ю.“ е с предназначение ГАРАЖ, ведно със съответната прилежаща идеална част от поземления имот, в който е построена сградата, КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: И.Д.Н., ЕГН **********, постоянен адрес *** А и К.О.Н., ЕГН **********, постоянен адрес: *** ПРИ КВОТИ: от 3/20 ид. части за И.Д.Н. и 17/20 ид. части за К.О.Н..

 

ДОПУСКА СЪДЕБНА ДЕЛБА по отношение на следните движими вещи: Фурна *****, марка F2 1032.I.IX - 1 бр., Хладилник *****, модел STM 1722- 1 бр., Съдомиялна машина *****, *****1-1 бр.; Плот - котлони ***** за вгаждане модел *** *** - * бр.; АБСОРБАТОР МОДЕЛ *****-***** ****** - * *** Автоматична пералня *****, модел ****.*** - * бр., Сушилня *****, модел *** /*/ - 1бр., Ъглов диван „*****" 268 х 215, масив - венге, изкуствена кожа + една табуретка - 16р., Климатици - ***** - 2бр., Пердета (в хол, спалня, детски стаи)- 35 м.; Завеси (в хол, спалня, детски стаи) - 38 м.; Римски щори (в хол, в спалня) - 2 бр.; Шини - монтаж и консумативи и Детско обзавеждане - материал ПДЧ - 7 бр. КОЯТО ДА СЕ ИЗВЪРШИ МЕЖДУ: И.Д.Н., ЕГН **********, постоянен адрес *** А и К.О.Н., ЕГН **********, постоянен адрес: *** ПРИ КВОТИ: от 3/10 ид. части за И.Д.Н. и 7/10 ид. части за К.О.Н..

 

ОТХВЪРЛЯ  предявеният от И.Д.Н., ЕГН **********, постоянен адрес *** А против К.О.Н., ЕГН **********, постоянен адрес: *** за допускане до делба между тях на следните движими вещи: Телевизор *** **** *** ** * **** - * бр.; Фотоапарат ***-**** **.* * - * бр., Чанта **** *** - бр; Осветителни тела: Полилеи - 3 бр., Аплици - 9 бр.; Телевизор „ - ** инча, Телевизор „/*/*" - портативен, цветен, стар модел - 1 бр.; Хладилник с фризер, марка *., модел **** - ** - * бр. и **** ***със соларна система — 1 бр.

 

Решението подлежи на обжалване пред Пловдивския окръжен съд в двуседмичен срок от датата на връчването му на страните.

 

След влизане в сила на Решението делото да се докладва за подготовка на производството във втората фаза на делбата.

 

СЪДИЯ: / п / ДИМИТРИНА ТЕНЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА: Д. Д.