Гражданско дело 16191/2018 - Решение - 10-07-2019

Решение по Гражданско дело 16191/2018г.

НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ

 

Номер              2897                     Година 10.07.2019                              Град  ПЛОВДИВ

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                                                        ХІІІ граждански състав

На единадесети юни                                              две хиляди и деветнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

Секретар: МАРИЯ ХРИСТОВА

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 16191 по описа за 2018 година

и за да се произнесе, взе предвид:                  

                   Производството е по установителен иск по чл. 422 от ГПК във връзка с чл. 415 от ГПК.

                  Ищецът “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, представлявано от управителя С.Л.Н., представлявано от пълномощника си юрк. Г.Н., с който се иска от съда да признае за установено по отношение на Н.Н.Р. ЕГН **********, с адрес: ***, с която се иска от съда да признае за установено, съществуването на вземането на 584,62 лева за период от 02.09.2014 г. до 23.02.2018 г., както и мораторна лихва към главницата за период от 30.11.2014 г. до 31.01.2018 г. в размер на 85,53 лева, законна лихва  върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане, както и в случай че съда уважи иска, да се произнесе и относно разноските по частно гражданското дело.

                 Претендира законната лихва върху посочената сума от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното й изплащане.

                 Претендира и направените в производството разноски - съдебно-деловодни и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100,00 лв.

            Ищецът твърди, че за периода от 02.09.2014 г. до 23.02.2018 г. Н.Н.Р. имала задължения към „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив за предоставени от експлоатационното дружество услуги по доставка на питейна вода, в размер на 584,62 лв. (петстотин осемдесет и четири лева и 62 ст.) и мораторна лихва към главницата за периода от 30.11.2014 г. до 31.01.2018  г. в размер на 85,53 лв. (осемдесет и пет лева и 53 ст.), за обект, находящ се в ***

          Твърди, че съгласно чл. 198 о от Закона за водите предоставянето на ВиК услуги на потребителите се извършвало от ВиК оператора срещу заплащане и по реда на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ). Г. К. С.бил потребител на ВиК услуги по смисъла на ЗРВКУ, като в тази връзка фигурирала в базата данни на оператора като потребител с № ***Към настоящия момент отношенията между потребителя и експлоатационното дружество се уреждали от публично известни Общи условия, приети и влезли в сила по реда на ЗРВКУ, като същите били общодостъпни на сайта на дружеството www.vik.be.

                 Твърди, че в имота на потребителя имало монтирано едно измервателно устройство с номер в картотеката на дружеството ***, като посоченият номер бил с цел индивидуализация на потребителя в картотеката на дружеството и се различавал от фабричният номер поставен на корпуса на самия водомер. В карнетата се съдържали данни за датата на монтажа на водомера - *** като съгласно разпоредбите на Закона за измерванията, Наредбата към него и ОУ на ВиК оператор гр. Пловдив водомерът бил в метрологична годност. В карнетата представена като
доказателство по делото бил записан фабричният номер на водомера - ***както и номера на пломбата поставена от ВиК оператора - ***.

                  Твърди, че отчетът за целия процесен период бил извършван по показанията на измервателното устройство т.е. извършван бил реален отчет, за който имало поставени подписи на потребителя респективно на негов представител - сина Р.Р.. Твърди, че преди началото на процесния период било връчено известие за нередовен водомер и именно поради това на дата *** г. било сменено и измервателното устройство.

                  Твърди, че отделно от описаното на дата ***. била връчена Покана за доброволно плащане на сина на абоната Р.Р., с която същият бил уведомен за размера на неговите задължения и бил предупреден за възможността за спиране на водоподаването. Плащане обаче не е последвало.

                  В изпълнение на разпоредбата на чл. 203 от Закона за водите "Потребителите и водоползвателите на вода и ползващите услугите отвеждане и пречистване на отпадни води и други услуги, предвидени в този закон - неизправни длъжници, носели отговорност за задълженията си, като предоставящият услугата могъл да поиска издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс независимо от размера на задължението", „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив е подало заявление за издаване на Заповед за изпълнение по реда на чл. 410 от ГПК срещу Н.Н.Р. за натрупаните по партидата на абоната задължения, които до момента на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, не били заплатени.

                  Съобщение за издадената заповед за изпълнение на парично задължение била връчена при условията на чл. 47, ал. 5 от ГПК. В срока по ГПК ищцовото дружество депозирало настоящата искова молба, като счита, че сумата от 584, 62 лв. (петстотин осемдесет и четири лева и шестдесет и две стотинки) представлявала неплатени задължения за консумирана питейна вода и отведена канална вода за периода от 02.09.2014 г. до 23.02.2018 г. и била дължима от абоната.

           ОТВЕТНИКЪТ Н.Н.Р. ЕГН **********, с адрес: ***, редовно призована не се явява, не взема становище по исковете, не депозира отговор на исковата молба по смисъла на чл.131 от ГПК.

                 С оглед посочените в исковата молба твърдения и представените по делото доказателства съдът намира предявените искове за вероятно основателни, поради което при наличие на предпоставките на чл. 238, ал. 1 ГПК и чл. 239, ал. 1 ГПК ще ги уважи, като бъде признато за установено дължимостта на претендираните суми в размер на: 584,62 лева за период от 02.09.2014 г. до 23.02.2018 г., както и мораторна лихва към главницата за период от 30.11.2014 г. до 31.01.2018 г. в размер на 85,53 лева, законна лихва  върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане.

                        По отношение на разноските:

                        В хода на заповедното производство заявителят „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, е направил разноски в общ размер на 75,00 лева за държавна такса  и юрисконсулско възнаграждение, като същите са залегнали в заповедта за изпълнение.

                        Съобразно т. 12 от ТР № 4/2014 г. разноските, сторени в заповедното производство, включително когато не изменя разноските по издадената заповед за изпълнение, следва да се присъдят с решението по исковото производство, като съдът се произнася с осъдителен диспозитив. Предвид уважаването на иска, в полза на ищеца следва да се присъдят сторените в заповедното производство разноски, така както същите са залегнали и в заповедта за изпълнение.

                        А на основание чл. 78, ал. 1 ГПК в полза на ищеца следва да се присъдят и направените в хода на настоящото производство разноски, които за ищеца са в размер на 175,00  лева, от които 75,00 лева за държавна такса и 100,00 лева за процесуално представителство.

            Воден от гореизложеното, съдът

 

Р   Е   Ш   И:

         

           ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.Н.Р. ЕГН **********, с адрес: ***, че “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, представлявано от управителя С.Л.Н., представлявано от пълномощника си юрк. Г.Н., има вземане спрямо нея в размер на: 584,62(петстотин осемдесет и четири лева и 62 ст.) лева за период от 02.09.2014 г. до 23.02.2018 г., мораторна лихва към главницата за период от 30.11.2014 г. до 31.01.2018 г. в размер на 85,53(осемдесет и пет лева и 53 ст.) лева, законна лихва  върху главницата от момента на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 07.03.2018 г. до окончателното изплащане на дължимите суми,  за които е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 3744 по описа за 2018 г. на РС- Пловдив, V-ти бр. състав.

                        ОСЪЖДА Н.Н.Р. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, представлявано от управителя С.Л.Н., представлявано от пълномощника си юрк. Г.Н., сумата от 75,00 (седемдесет и пет)лева разноски по направени в хода на заповедното производство, развило се по ч.гр.д. 3744 по описа за 2018 г. на РС- Пловдив, V-ти бр. състав.

            ОСЪЖДА Н.Н.Р. ЕГН **********, с адрес: ***, да заплати на “ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, ЕИК 115010670, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 250, представлявано от управителя С.Л.Н., представлявано от пълномощника си юрк. Г.Н., сумата от 175,00(сто седемдесет и пет)лева, разноски по настоящото производство.

                        РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/П/

МАРИЯ ЛИЧЕВА-ГУРГОВА

 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

В.С.