Гражданско дело 16163/2018 - Решение - 15-10-2019

Решение по Гражданско дело 16163/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3868

15.10.2019 година, град Пловдив

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, гражданско отделение, XIV граждански състав, в закрито заседание на петнадесети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОСКО АНГЕЛОВ

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 16163 по описа на съда за 2018 г., намира следното:

            Производството е по реда на чл. 247 и чл. 248 ГПК.

На 03.09.2019г. е постъпила молба за изменение на решението в частта за разноските с присъждането на допълнителни суми.

На 05.09.2019г. е постъпила молба за поправка на ОФГ.

От ответницата С.Е. е постъпило становище за неоснователност на молбата по чл. 248 ГПК.

Останалите ответници не подават становища.

Относно молбата по чл. 248 ГПК:

Същата е подадена в преклузивния срок, има представен списък на разноските и е допустима. По същество е частично основателна, по следните съображения:

Присъдените разноски за адвокатско възнаграждение са съобразени с установените по делото. Представено е копие на договор, в който е уговорена сумата от 1200 лева, но е отразено плащане на сумата от 500 лева в брой. В документа са отразени още 3 плащания: едно от 700 лева и 2 по 100 лева, но същите са дописани върху представеното копие с химикал, без да се съдържат подписи на страните и отразявания от кого са направени поправките, съответно те съществуват ли в оригинала на документа. Договорът за адвокатска услуга се сключва между клиента и адвоката, като писмената форма не е за действителност, а за доказване. Когато възнаграждението е заплатено в брой, този факт следва да бъде отразен в договора за правна помощ, а самият договор да е приложен по делото. В този случай той (договорът) има характер на разписка, с която се удостоверява, че страната не само е договорила, но и заплатила адвокатското възнаграждение. В този смисъл са и разясненията дадени в т. 1 на ТР 6/2012 от 06.11.2013г. на ОСГТК на ВКС. Липсата на подписи на страните по правоотношението всъщност означава липса на волеизявление, а от там и липса на договор като цяло. Поради липсата на подписи, представеният документ не удостоверява последващото плащане на дописаните суми като възнаграждение за процесуално представително по настоящото дело в брой и същите не бяха вети предвид при присъждането на разноските.

Не следва да се присъжда и сумата от 10 лева- такса за вписване на уточнението на исковата молба. Съдът не е разграничил платените такси за вписване на ИМ и уточнението. Общата платена сума в размер на 20 лева е относима към двете претенции- по чл. 124, ал. 1 ГПК и по чл. 33 ЗС. Предвид уважаването на едната и отхвърлянето на другата, на ищците е присъдена половината такса, а именно 10 лева.

Не следва да се присъжда и таксата от 5 лева за справка за семейно положение на ответницата Е.. Тя бе необходима по претенцията по чл. 33 ЗС, където би могло да има необходимо задължително другарство, но същата бе отхвърлена с решението.

Искането е основателно за половината от държавната такса за издаването на преписи за вписването на исковата молба, предвид изхода на делото и за сумата от 5 лева д.т. за обезпечителна заповед, тъй като възбраната е допусната единствено по установителния иск.

Относно молбата по чл. 247 ГПК:

Същата е подадена от страна в процеса, която има интерес да иска поправката и се явява допустима. Разгледана по същество е частично основателна по следните съображения:

Липсата на посочена в диспозитива площ на имота съобразно акта за собственост не представлява ОФГ. При разглеждане на делото имотът се описва съобразно актуалния КРП на населеното място или кадастралната карта, ако е одобрена такса. В случая последният КРП на гр. *** от 1989г. и УПИ е описан съобразно него, като изрично е отразен източникът на площта. Вписването на площта съобразно акта за собственост не е необходимо, защото правата се признават към настоящия момент, съобразно отразяването на УПИ в действащия план.

Основателна е молбата относно добавянето на предлога „с“ между думите „ведно“ и „второстепенна“ и за поправката на думата „пристройка“ с „постройка“.   

Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И :

ИЗМЕНЯ Решение № 3351 от 09.08.2019г., постановено по гр. д. № 16163/2018г. по описа на ПРС, XIV гр. с., в частта за разноските, като:

ОСЪЖДА С.Д.Т., ЕГН **********, Д.Д.С., ЕГН **********, П.И.С., ЕГН ********** и С.Т.Е., ЕГН **********, да заплатят на К.Д.К., ЕГН ********** и Д.В.К., ЕГН **********, сумата от ОЩЕ 11.00 лева /единадесет лева/ разноски по делото.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата от 03.09.2019г. за изменение на решението в частта на разноските в останалата й част.

ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 3351 от 09.08.2019г., постановено по гр. д. № 16163/2018г. по описа на ПРС, XIV гр. с. като на лист 171 гръб, страница шеста от решението: 1.)изразът на ред 23, отгоре надолу, „ведно второстепенна постройкада се чете „ведно с второстепенна постройка“, 2.)думата „пристройка“ на ред 25, отгоре надолу, да се чете „постройка“ и 3.)думата „пристройка“ на ред 36, отгоре надолу, да се чете „постройка“.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата за поправка на ОФГ от 05.09.2019г. относно вписването на площ по документ за собственост.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Пловдив в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

СЪДИЯ:/П/

                                                                                               /Тоско Ангелов/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ