Гражданско дело 16125/2018 - Решение - 05-07-2019

Решение по Гражданско дело 16125/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е №2829

05.07.2019г., гр. Пловдив

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

            ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, ГК, XVIIти гр.с-в в открито съдебно заседание на 28.06.2019г. в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

            при участието на секретаря Елена Лянгова като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 16125 по описа за 2018г. на съда, за да се произнесе взе предвид следното.

            Производството по делото е по иск с правна квалификация чл. 422 вр. с чл. 415 ГПК вр. с чл. 79, ал.1 ЗЗД вр. с чл. 153, ал.1 ЗЕ и чл. 86 ЗЗД.

             Ищецът „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК: 115016602, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37, чрез пълномощника си ю.Н., е предявил против М.Г.Ц. с ЕГН ********** ***  иск за признаване на установено, че ответникът дължи присъдените по частно гр. дело № 4673/2018 г. на РС – Пловдив, със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 2795/23.03.2018, суми за начислена топлинна енергия за топлоснабден имот находящ се в гр.П., бул. Д.№ ., бл.., ап.. ИТН: .., както следва: главница в размер на 319,85 лева представляваща стойността на доставена топлинна енергия за периода 01.10.2016г .- 30.04.2017г., обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва върху главницата в размер на 33,17 лева за периода 02.12.2016г.- 21.03.2018г., ведно със законната лихва, считано от 22.03.2018г.- датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на главницата и разноските по заповедното производство в размер на 75 лева както и се иска да бъде осъден ответника да заплати разноските в настоящето производство. Ищецът твърди неизпълнение на задължението за заплащане стойността на топлинна енергия доставена за процесния период за който е начислена главницата на основание Общите условия за доставка на топлиина енергия на ищеца и чл. 150 вр. с чл. 153, ал.1 от Закона за енергетиката.

            Ответник Т. Н. К.чрез особен представител назначен по реда на чл. 47, ал.6 ГПК – адв. Р.П. с изричен писмен отговор по чл. 131 ГПК оспорва предявените искове по основание и размер.

            Съдът след като се запозна със становищата на страните и събраните по делото доказателства поотделно и в съвкупност намира за установено от фактическа и правна страна следното

            По подадено от „ЕВН България Топлофикация” ЕАД заявление по чл. 410 ГПК е било образувано частно гр. дело 4673/2018 г. на РС – Пловдив. на РС – Пловдив в рамките на което е била издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 2795/23.03.2018 и е било разпоредено заплащането на суми за начислена топлинна енергия за топлоснабден имот находящ се в гр.П., бул. Д.№ ., бл.., ап.. ИТН: .., както следва: главница в размер на 319,85 лева представляваща стойността на доставена топлинна енергия за периода 01.10.2016г .- 30.04.2017г., обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва върху главницата в размер на 33,17 лева за периода 02.12.2016г.- 21.03.2018г., ведно със законната лихва, считано от 22.03.2018г.- датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на главницата и разноските по заповедното производство в размер на 75 лева.

            Ищецът в подкрепа на твърденията си представя препис-извлечение от сметка, от която се установява, че за процесния период са издадени съответните фактури за доставка на топлинна енергия по партидата на ответника за обект на потребление гр.П., бул. Д.№ ., бл.., ап.. ИТН: ... Представят се копия на фактурите за процесния период.

            Представя се и копие от кадастралната карта с данни от КРНИ на самостоятелен обект с идентификатор № 56784.505.104.3.11 с предназначение – жилище, апартамент с отразен единствен собственик М.Г.Ц. съгласно нот.акт № .., том ., дело ... на н.М. С. с рег. № ..от НК. Представя се и заверен препис на така посочения нотариален акт.

            По делото са приети и ОУ на ищеца, публикувани в национален и местен ежедневник.

Според нормата на чл. 150 от ЗЕ, продажбата на топлинна енергия за битови нужди от топлопреносно предприятие на потребители се осъществява при публично известни общи условия, като в ал. 2 е предвидено, че тези общи условия влизат в сила след публикуването им, без да е необходимо изричното им писмено приемане от потребителите. Следователно, за възникване на правоотношението по покупко- продажба на топлоенергия, не е необходимо да се сключва индивидуален писмен договор между потребителя и доставчика на услугата, защото обвързаността между страните възниква по силата на закона, поради което в случая безспорно се установява съществуването на облигационна връзка между страните до колкото ответник М.Ц. е единствен изключителен титуляр на правото на собственост върху топлоснабдения имот.

Доказани се явяват твърденията на ищеца за размера на разпределената топлинна енергия за процесния период, и остойностяването й за което са налице писмени доказателства – препис извлечение от сметка и съответните фактури.

Не се оспорва извършената реално доставка на топлинна енергия от ответника.

Ето защо предявените искове са явяват основателни и доказани по размер.

На основание чл. 78 ГПК ответник М.Ц. следва да бъде осъдена да заплати разноските в заповедното производство и в настоящата инстанция в общ размер от 525 лева съгласно представения от ищеца списък на л 56 от делото.

Така мотивиран съдът

Р Е Ш И :

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, ЧЕ М.Г.Ц. с ЕГН ********** ***  дължи в полза на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК: 115016602, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37 чрез ю.. Н.  присъдените по частно гр. дело № 4673/2018 г. на РС – Пловдив, със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 2795/23.03.2018, суми за начислена топлинна енергия за топлоснабден имот находящ се в гр.П., бул. Д.№ ., бл.., ап.. ИТН: .., както следва: главница в размер на 319,85 лева представляваща стойността на доставена топлинна енергия за периода 01.10.2016г .- 30.04.2017г., обезщетение за забавено плащане на главницата в размер на законната лихва върху главницата в размер на 33,17 лева за периода 02.12.2016г.- 21.03.2018г., ведно със законната лихва, считано от 22.03.2018г.- датата на подаване на заявлението до окончателното изплащане на главницата

ОСЪЖДА М.Г.Ц. с ЕГН ********** ***  да заплати в полза на „ЕВН България Топлофикация” ЕАД, ЕИК: 115016602, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. „Христо Г. Данов” № 37 чрез ю.. Н. сумата от 525 лева, които представляват разноски за заповедното производство и настоящата инстанция.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – гр. Пловдив в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п/ Веселин Атанасов

 

Вярно с оригинала.

Е.Л.