Гражданско дело 16043/2018 - Решение - 05-07-2019

Решение по Гражданско дело 16043/2018г.

Р Е Ш Е Н И Е   № 2835

 

гр. Пловдив, 05.07.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            РАЙОНЕН СЪД ПЛОВДИВ, Гражданско отделение, III граждански състав, в публично заседание на шести юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛА КЪРПАЧЕВА

 

при секретаря Василена Стефанова, като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 16043 по описа за 2018 г. на Районен съд Пловдив, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Предявени са обективно и субективно кумулативно съединени осъдителни искове с правно основание чл.108 ЗС и чл.109 ЗС от С.Г.З. против Д. Р. П. и В.Р.Ш..

Ищецът излага твърдения, че е собственик, в режим на СИО със ******* му С. А. З., на следните недвижими имоти, находящи се в село *********, общ. ******, а именно: ПИ с идентификатор № ****** с площ от 1386 кв.м. и на ПИ с идентификатор № ****** с площ от 1370 кв.м., на основание договор за доброволна делба от 17.08.2004 г., срещу задължение за гледане и издръжка. Посочва, че описаните имоти от северозапад граничели с ПИ с идентификатор № ******, собственост на двамата ответници. Твърди, че през лятото на 2014 г. ответниците построили ажурна ограда с височина 20  см. плътна част, изпълнена от бетон и с обща височина около 2 м., с метални колове, към които била поставена мрежа. Поддържа, че оградата била незаконен строеж и навлизала в имотите на ищеца, поради което му пречела да упражнява в пълен обем правото си на собственост. По този начин ответниците владеели без основание реална част от имотите на ищеца, която посочва, че е с площ от 14 кв.м. за ПИ с идентификатор № ****** и с площ от 16 кв.м. за ПИ с идентификатор № ******. Посочва, че през 2017 г. ответниците завели гражданско дело срещу ищеца, с което предявили иск с правно основание чл.54, ал.2 ЗКИР, за наличие на грешка в КК, но същият бил отхвърлен с влязло в сила решение по гр.д. № 10250 по описа за 2017 г. на ПРС, Х гр.с. Излага твърдения, че на място границата между имотите на ищеца и този на ответниците била трайно материализирана с ивица от пръст с височина около 20 см., макар, че в КРП на село ********* от 1995 г. границата била материализирана с полумасивна ограда. Предвид изложените твърдения, предявява настоящите искове, с които претендира установяване на правото му на собственост по отношение на реална част от ПИ с идентификатор № ****** с площ от 14 кв.м., както и на реална част от ПИ с идентификатор № ******с площ от 16 кв.м., както и за осъждане на ответниците да предадат владението по отношение на реалните части на ищеца, а също и за осъждане на ответниците да премахнат изградената ажурна ограда, попадаща в двата имота. Моли за уважаване на исковете и присъждане на сторените разноски.

В откритото съдебно заседание, проведено на 08.05.2019 г., след приемане на СТЕ, процесуалният представител на ищеца прави уточнение досежно площта на процесните реални части, предмет на иска по чл.108 ЗС, а именно – реалната част от ПИ с идентификатор № ******е с площ от 15,39 кв.м., а реалната част от ПИ с идентификатор № ****** е с площ от 13,41 кв.м. По отношение на иска по чл.109 ЗС прави уточнение, че линейната дължина на оградата, чието премахване се иска и която попада в ПИ с идентификатор № ****** с 18,36 м., а която попада в ПИ с идентификатор № ******– 17,10 м.

В срока по чл. 131 ГПК, е постъпил писмен отговор от ответника В.Р.Ш., със становище за неоснователност на предявените искове. Излага твърдения, че заедно с другия ответник били съсобственици на ПИ с идентификатор № ****** по силата на нотариален акт за доброволна делба от 2010 г. Твърди, че процесната ограда била изградена въз основа на издадено разрешение за строеж № *** от 23.12.2008 г. от Община ******. Посочва, че по КРП на село ********* от 1995 г. между имотите на ищеца и този на ответниците не е имало придаваеми места, а за граница между тях служил синор, на мястото на който в последствие била изградена спорната ограда. Твърди, че този синор бил унищожен от самия ищец. Молят за отхвърляне на предявените искове и за присъждане на разноски.

В срока по чл.131, ал.1 ГПК не е постъпил писмен отговор от ответника Д. Р. П..

            Съдът, като съобрази доводите на страните и събраните по делото писмени и гласни доказателства и доказателствени средства, поотделно и в тяхната съвкупност, съгласно правилата на чл.235, ал.2 ГПК, намира за установено следното от фактическа страна:

            От договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти № ********* се установява, че в дял на С.Г.З. и ******* му С. А. З. се поставят следните недвижими имоти, а именно: дворно място, находящо се в село *********, общ. ******, с площ от 1340 кв.м., представляващо УПИ ***** от кв.** по плана село *********, ведно с построената в него масивна жилищна сграда с площ от 89 кв.м., както и дворно място, находящо се в село *********, с площ от 1240 кв.м., представляващо УПИ *****, от кв. **, ведно с построената в него стопанска постройка с площ от 50 кв.м.

            С разрешение за строеж № **********, издадено от Община ******, Дирекция „Устройство на територията” е разрешено на С.Г.З. и С. А. З. да извършат строеж на „прозирна ограда” с височина 2,20 м, с височина на плътната част от 0,20 м. и ажурна – до 2,20 м, по границата с УПИ ****, УПИ ****и УПИ ****, в УПИ ***** (ПИ № ****), кв.** по плана на село *********.

            Със заповед № ********** на ********* на СГКК – *** е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на село *********, състоящо се в нанасяне на нов обект, а именно поземлен имот с идентификатор № ****** и в заличаване на обект в кадастъра – ПИ  с идентификатор № *********.

            С разрешение за строеж № *********, издадено от Община ******, Дирекция „УТЕС”, се разрешава на В.Р.Ш., Д. Р. П., С. Г. П. и Д. П. К. съгласно одобрени проекти от 22.12.2008 г. на ******* на община ****** да извършат строеж на обект: Пристройка към жилищна сграда, гараж със складово помещение и плътна ограда с Н – 2,20 м., по граница с УПИ ***** и прозирна ограда с височина на плътната част 0,60 м и ажурна 2,20 м, по граници с УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****, УПИ *****и УПИ *****, в УПИ ***** по плана на село *********.

            Видно от нотариален акт за доброволна делба на недвижими имоти № *****, вписан в СВ *** под акт № ***** В.Р.Ш. и Д. Р. П. получават в дял при равни права и стават изключителни собственици на ПИ с идентификатор № *********, находящ се в село *********, с площ от 1205 кв.м., ведно с построената в имота сграда.

            От заключението на приетата по делото СТЕ на вещото лице В.Р. се установява, че стойността на разходите за материали и труд за премахване на процесната ограда от телена мрежа на метални колове, възлизат на 331,80 лв. Посочената сума представлява и цената на иска по чл.109 ЗС.

            От заключението на приетата по делото СТЕ на вещото лице Б.Г. се установява, че в северозападните части на ПИ с идентификатор № ****** и ПИ с идентификатор № ******е изградена ажурна ограда от метални колове и оградна мрежа, като няма изпълнен бетонов пояс съгласно конструктивния протокол. Общата дължима на мрежата е 35,46 м., съответно в ПИ с идентификатор № ******– 17,10 м. и в ПИ с идентификатор № ****** – 18,36 м. Собствениците на ПИ с идентификатор № ****** са навлезли с построената в тях ажурна ограда с площ от общо 28,8 кв.м., съответно в ПИ с идентификатор № ******– 15,39 кв.м. и в ПИ с идентификатор № ****** – 13,41 кв.м.

            По делото са ангажирани и гласни доказателствени средства, като на всяка страна са разпитани по двама свидетели. От показанията на разпитания на ищеца свидетел – Г. С. З., се установява, че между имота на ищеца и на ответниците била изградена ограда от последните през 2014 г., като между страните бил налице спор за местонахождението на границата.

            От показанията на свидетеля Й. И. Ц. се установява, че процесната ограда е изградена през 2014 г. от ответниците, от когато са започнали спорове между страните. Края на 2018 г. ищецът е правил опит за уреди доброволно отношенията по повод оградата, но ответниците не са били съгласни.

От показанията на свидетелката И. А. Б., на ответниците, се установява, че между имота на ищеца и ответниците е имало лозе и синор, на което място е материализирана процесната ограда през 2010 г. Оградата е била направена от ответницата В. и съпруга и, като материалите за нея са били мрежа и колове. След поставянето на оградата са започнали спорове между страните.

От показанията на свидетелката С. Л. Н. се установява, че границата между имота на ищеца и на ответниците е била синор, който бил развален, а на негово място била изградена процесната ограда. Последната е била изградена от ответниците от метални колове и мрежа, след изготвен проект от геодезисти.

             При така установените правнорелевантни обстоятелства, чрез събраните в настоящата съдебна инстанция доказателства и доказателствени средства, съдът по правилата на чл. 235, ал. 2 ГПК приема следното от правна страна:

            По иска с правна квалификация чл.108 ЗС:

            С предявяването на ревандикационен иск ищецът търси защита на правото си на собственост срещу всяко лице, което я владее или държи без основание за това. За основателността на предявения иск по чл.108 ЗС следва ищецът да докаже, че е собственик на процесния имот, предмет на иска, че вещта се намира във владение или държане на ответника и че ответникът я владее или държи без основание за това.

            В случая, предмет на иска (претендираното защитимо право) е реална част от процесните поземлени имоти, която е ситуирана в граничната им част с имота на ответника. За разрешаването на спора е от значение къде преминава границата между двата поземлени имота, собственост на ищеца и поземления имот, собственост на ответника.

По делото не се спори, а и се установява от ангажираните писмени доказателства – договор за делба от 16.08.2004 г., че ищецът е придобил в режим на СИО със ******* си С. А. З. дворно място, находящо се в село *********, общ. ******, с площ от 1340 кв.м., представляващо УПИ *****от кв.** по плана село *********, което съответства на ПИ с идентификатор № ******, както и дворно място, находящо се в село *********, с площ от 1240 кв.м., представляващо УПИ *****, от кв. **, което съответства на ПИ с идентификатор № ******.

            Установява се от изслушаната СТЕ на вещото лице Б.Г., която се кредитира от съда като обективно и компетентно дадена на основание чл.202 ГПК, че границата между имотите, собственост на ищеца и имота, собственост на ответниците – ПИ с идентификатор № ****** преминава по правата линия по точки 2, 3 и 4 от скица № 1 от заключението на вещото лице. Междувременно, вещото лице установява, че в северозападните части на на ПИ с идентификатор № ******и ПИ с идентификатор № ****** (т.е. в имотните граници на имотите) е изградена ажурна ограда от метални колове и оградна мрежа с обща дължина в двата имота от 35,46 м. Оградата попада в имотите на ищеца, като е графично обозначена на скица № 1 от заключението. Вещото лице дава заключение, че собствениците на ПИ с идентификатор № ****** – ответниците са навлезли в имотите на ищеца с общо 28,8 кв.м., като отново това навлизане е графично означено на скица № 1 от заключението.

            При така изяснените фактически обстоятелства за съда се формира изводът, че процесните реални части, а именно реална част от ПИ с идентификатор № ******с площ от 15,39 кв.м. и реална част от ПИ с идентификатор № ****** с площ от 13,41 кв.м. попадат в имотите на ищеца и са негова собственост. Имотите са придобити в режим на СИО, доколкото към момента на реализиране на придобивното основание, ищецът е бил в граждански брак със ******* си С. А. З..

            Установи се също, че ответниците владеят процесните реални части, като са изградили ажурна ограда с метални колове, и по този начин са навлезли в имотите на ищеца. Ответниците нямат правно основание да владеният процесните реални части, поради което следва да бъдат осъдени да предадат владението по отношение на тях на ищеца.

По иска с правно основание чл.109 ЗС:

За да се уважи предявен иск с правно основание чл.109 ЗС, следва да се проявили в обективната действителност следните материалноправни предпоставки (юридически факти), както следва: 1)да е налице смутено право на собственост или ограничено вещно право на ищеца; 2)действие на ответника, за което няма основание и 3)причинна връзка между първите две. Ищецът по предявения иск следва да докаже при условията на пълно и главно доказване наличието на всяка една от посочените предпоставки. Съгласно т.3 от ТР № 4/2015 г. на ОСГК на ВКС за уважаването на предявения иск във всички случаи е необходимо ищецът да докаже не само, че е собственик на имота и че върху този имот ответникът е осъществил неоснователно въздействие (действие или бездействие), но и че това действие или бездействие на ответника създава за ищеца пречки за ползването на собствения му имот по-големи от обикновените (чл.50 ЗС). В някои случаи извършеното от ответника нарушение е такова, че е ясно, че с него се пречи на собственика да упражнява правото си в пълен обем. Например, такива са случаите, в които в исковата молба се твърди и по делото е доказано, че ответникът е осъществил действия в собствения на ищеца имот или поддържа създадени в резултат на тези действия състояния в имота, без да има облигационно, пълно или ограничено вещно право или сервитут върху този имот.

По делото се установи, че ответниците са навлезли в имота на ищците, като са заградили процесните реални части към собствения им недвижим имот. Установи се по категоричен начин и че ответниците са изградили процесната ограда през 2014 г. – в този смисъл са последователни показанията на всички разпитани по делото свидетели. По този начин ответниците са осъществили неоснователно въздействие върху правото на собственост на ищеца, като са му създали пречки, по-големи от обикновените, а именно – осуетили са възможността му да ползва процесната реална част от имотите, поставяйки ограда. Не се доказа за процесната ограда да е било налично валидно разрешение за строеж към момента на изграждането й. Дори обаче да беше налице такова, това не би променило извода на съда, доколкото ответниците са изградили оградата в имотите на ищеца, което по всякакъв начин е действие, с което се нарушава правото му на собственост.

Поради изложените съображения ответниците следва да бъдат осъдени да премахнат процесната ограда, която попада в ПИ с идентификатор № ****** с 18,36 м., а в ПИ с идентификатор № ******– 17,10 м. Оградата е графично отразена на скица № * от заключението на вещото лице, която следва да се счита неразделна част от исковата молба.

            По отношение на разноските:      

            При този изход на спора, право на разноски има ищеца. По делото се доказа да са сторени разноски в общ размер от 1170 лв., съгласно представен списък на разноските по чл.80 ГПК, за която сума следва да бъдат задължени ответниците.

            Така мотивиран, съдът

Р Е Ш И:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения иск с правна квалификация чл.108 ЗС от С.Г.З., ЕГН: **********, с адрес: *** срещу Д. Р. П., ЕГН: ********** и В.Р.Ш., ЕГН: **********, че С.Г.З., ЕГН: ********** е собственик в режим на СИО със С. А. З., ЕГН: **********, и на основание договор за доброволна делба на съсобствени недвижими имоти № ********* на следните реални части от поземлени имоти, както следва:

-                     Реална част от поземлен имот с идентификатор № ****** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ********* г. на ******* на АГКК, находящ се в село *********, община ******, област ***, ул. *******, с площ от 1386 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер от предходен план: ***, квартал **, парцел: *, при граници и съседи на ПИ: ПИ с идентификатори № *******, № ********, № ********,  № ******и № ******, която реална част е с площ от 13,41 кв.м. и е отразена на скица № * от заключението на СТЕ (л.107 от делото) в защриховано в *** цвят пространство;

-                     Реална част от поземлен имот с идентификатор № ******по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № ******* г. на ******** на АГКК, находящ се в село *********, община ******, област ***, ул. ******, с площ от 1364 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер от предходен план: ***, квартал **, парцел: ****, при граници и съседи на ПИ: ПИ с идентификатори № ******, № ******, № *******,  № *****, № ******** и № ******, която реална част е с площ от 15,39 кв.м. и е отразена на скица № * от заключението на СТЕ (л.107 от делото) в защриховано в зелен цвят пространство.

            ОСЪЖДА Д. Р. П., ЕГН: ********** и В.Р.Ш., ЕГН: ********** да предадат на С.Г.З., ЕГН: ********** владението по отношение на процесните реални части, а именно:

-                     Реална част от поземлен имот с идентификатор № ****** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № *****г. на ***** на АГКК, находящ се в село *********, община ******, област ***, ул. *****, с площ от 1386 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер от предходен план: ***, квартал **, парцел: *, при граници и съседи на ПИ: ПИ с идентификатори № *********, № *********, № *********,  № ******и № ******, която реална част е с площ от 13,41 кв.м. и е отразена на скица № 1 от заключението на СТЕ (л.107 от делото) в защриховано в лилав цвят пространство;

-                     Реална част от поземлен имот с идентификатор № ******по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № *****г. на ***** на АГКК, находящ се в село *********, община ******, област ***, ул. *******, с площ от 1364 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер от предходен план: ***, квартал **, парцел: *****, при граници и съседи на ПИ: ПИ с идентификатори № ******, № *********, № **********,  № *****, № ******* и № ******, която реална част е с площ от 15,39 кв.м. и е отразена на скица № * от заключението на СТЕ (л.107 от делото) в защриховано в *** цвят пространство.

ОСЪЖДА по предявения иск с правно основание чл.109 ЗС Д. Р. П., ЕГН: ********** и В.Р.Ш., ЕГН: ********** да премахнат изградената от тях ажурна ограда с обща дължима от 35,46 м., която попада в северозападната страна на ПИ с идентификатор № ****** с 18,36 м. и в ПИ с идентификатор № ******с 17,10 м., отразена на скица № * от заключението на СТЕ (л.107 от делото).

Скица № * от заключението на СТЕ (л.107 от делото) да се счита за неразделна част от решението.

ОСЪЖДА на основание чл.78, ал.1 ГПК Д. Р. П., ЕГН: ********** и В.Р.Ш., ЕГН: ********** да заплатят на С.Г.З., ЕГН: ********** сумата от 1170 лв. (хиляда сто и седемдесет лева) – съдебно деловодни разноски пред районния съд.

Решението може да бъде обжалвано от страните в двуседмичен срок от съобщаването му с въззивна жалба пред Окръжен съд Пловдив.

 

           

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:/п./В.К.

 

            Вярно с оригинала.

            Ц.В.