Гражданско дело 15998/2018 - Определение - 03-07-2019

Определение по Гражданско дело 15998/2018г.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 7547                                     03.07.2019 година                   Град Пловдив

       В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Пловдивски Районен съд                                ХVIІІ граждански състав

В закрито  заседание на 03.07.2019 г.

 

в следния състав:

                                                                Председател: Николай Стоянов

 

като разгледа докладваното от съдията гражданско дело номер  15998 по описа на ПРС за   2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано от „Профи Кредит България” ЕООД, ЕИК175074752 със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“№ 49, бл.53Е вх.В  „Агенция за събиране на вземания” ЕАД, ЕИК 203670940, със седалище и адрес на управление: град София, бул. „Д- р Петър Дертлиев” № 25, офис- сграда Лабиринт, ет. 2, офис 4, против Д.А.Х., ЕГН **********, за признаване на установено, че ответникът дължи присъдената със заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, по частно гр. дело № 9636/ 2018 г. на ПдРС.

……………………………………………………………………………………………..

По изложените съображения Пловдивският районен съд, ХVIІІ гр. състав:

 

                                

                                           О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д.№ 15998 по описа на ПРС за 2018 г., като недопустимо. 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Пловдивския окръжен съд в едноседмичен срок от връчването му.

 

 

 

Районен съдия:/П/

 

 

Вярно с оригинала!

ДГ