Гражданско дело 15132/2018 - Решение - 09-07-2019

Решение по Гражданско дело 15132/2018г.

                                           Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е   № 2888

 

                                      гр. Пловдив, 09.07.2019 г.

 

                                      В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

         ПЛОВДИВСКИ РАЙОНЕН СЪД, ІІ брачен състав, в открито заседание на четвърти юни     две хиляди и  деветнадесета година в състав :

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

При участието на секретаря ТОДОРКА РАДЕВА, като разгледа докладваното от съдията гр. дело № 15132  по описа на съда за 2018г., за да се произнесе, взе предвид следното :

…………………………………………………………………………………..

         По изложените съображения съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И   :

 

УПРАЖНЯВАНЕТО НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА по отношение на малолетното дете  Н.  И.  Д., ЕГН ********** се предоставя на майката  П.  Ц.  Г.,  ЕГН ********** ***   до настъпване на обстоятелства от значение за изменение или прекратяване на това обстоятелство, КАТО  СЕ  ОПРЕДЕЛЯ  МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето при майката.

За бащата  И.Б.Д., ЕГН ********** ***   се определя режим на лични отношения с детето  Н.  И.  Д., ЕГН **********,  както следва: бащата ще има право да вижда и взема детето при себе си всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя с преспиване при бащата, както и  15 дни през лятото, несъвпадащи с платения годишен отпуск на майката.

ОСЪЖДА  И.Б.Д., ЕГН ********** ***  да заплати на детето  Н.  И.  Д., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител  П.  Ц.  Г.,  ЕГН **********   ИЗДРЪЖКА на основание чл. 149 от СК за периода от 21.09.2017г. до 21.09.2018г. в размер на по 340,00 /триста и четиридесет/ лева месечно, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА  И.Б.Д., ЕГН ********** ***  да заплаща   на детето  Н.  И.  Д., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител  П.  Ц.  Г.,  ЕГН **********   ИЗДРЪЖКА на основание чл. 143 от СК в размер на 340,00 / триста и четиридесет/ лева месечно до навършване на пълнолетие от детето или до настъпване на друга законоустановена причина за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане на сумата.

 РАЗРЕШАВА на  малолетното  дете   Н.  И.  Д., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител  П.  Ц.  Г.,  ЕГН **********,***,   да  бъде издаден    паспорт за задгранично пътуване,  без да е необходимо за целта съгласието на  бащата  И.Б.Д., ЕГН ********** ***.    

РАЗРЕШАВА на  малолетното  дете  Н.  И.  Д., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител  П.  Ц.  Г.,  ЕГН **********,***   да напуска границите на Република България и да пътува  в чужбина,  придружено от майката или друго упълномощено от нея лице до страните от Е. С., Ч., Р. и У., Р. Т., за срок от 5 години, считано от влизане на решението в сила, без да е необходимо за целта съгласието на  бащата  И.Б.Д., ЕГН ********** ***.   

ОСЪЖДА   И.Б.Д., ЕГН ********** ***     да заплати по сметка на ПдРС в полза на бюджета на съдебната власт държавна такса върху определената издръжка за детето в  размер на  489,60 /четиристотин осемдесет и девет лева и шестдесет    стотинки / лева.

ОСЪЖДА   И.Б.Д., ЕГН ********** ***     да заплати на П.  Ц.  Г.,  ЕГН ********** ***   сумата от 434,00 / четиристотин тридесет и четири/ лева – направени разноски по делото.

         Решението подлежи на обжалване  пред ПОС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР