Гражданско дело 14942/2018 - Определение - 19-12-2018

Определение по Гражданско дело 14942/2018г.

                                                                ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

  13311                                                             19.12.2018г. .                        град Пловдив

   В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

Пловдивски районен съд,                                                                  І граждански състав

На  деветнадесети декември 2019 година в закрито заседание в следния състав:

                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анета Трайкова

като разгледа докладваното от съдията - докладчик Анета Трайкова гр. дело № 14942  по описа за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното :

Производството е по реда на член 130 ГПК.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………, 

Съдът

О П Р  Е  Д Е Л И   :

ВРЪЩА подадената от „ОТП Факторинг България“ ЕАД с ЕИК 202317122 срещу ответника Н.Т.Д. с ЕГН ********** *** искова молба с правно основание член 422 ГПК вр. с член 415 ГПК за установяване на парично вземане, произтичащо от договор за банков кредит № **************** и поръчителство, сключен на 07.07.2011г. между Банка ДСК ЕАД като кредитор и ответника Д., като кредитополучател, за което вземане е издадена Заповед за изпълнение на парично вземане по реда на чл. 417 ГПК по ч. гр. д. № 2936/2015г. на ХV гр.с., ПРС и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 14942/2018г. на ПРС, І гр.с. като НЕДОПУСТИМО.

Определението може да се обжалва в седмичен срок от съобщението до страните, че е изготвено, чрез РС- Пловдив пред ОС- Пловдив.

След влизане в сила на това определение ч. гр. д. № 2936/2015г. на ХV гр.с., ПРС се върне в състава на ХV гр.с. на ПРС.

                                                                       Районен съдия :/п./А.Трайкова/

 

Вярно с оригинала

ВД