Гражданско дело 14301/2018 - Решение - 02-07-2019

Решение по Гражданско дело 14301/2018г.

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

№ 2763/ 02.07.2019 г., гр. Пловдив

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

ПЛОВДИВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, IІ бр. състав, в открито съдебно заседание на тридесети май 2019 г., в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

 

секретар ТОДОРКА РАДЕВА

 

разгледа докладваното от съдията гр. д. № 14301 по описа на съда за 2018 г. и, за да се произнесе, взе предвид следното:

……………………………………………………………………………………………..

По изложените съображения, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Д.Ж.Д. ***, ЕГН ********** и Т.К.Г.-Д. ***, ЕГН **********,*** на ***** г. с Акт № ***** г.,  ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение по чл. 51 от СК, което да се счита неразделна част от настоящото решение, както следва:

Съпрузите заявяват, че желаят да прекратят сключеният между тях брак поради взаимно съгласие, без съдът да издирва мотивите за това.

1.      РОДИТЕЛСКИ ПРАВА: Родителските права върху роденото по време на брака дете Г. Д. Д., ЕГН ********** се предоставят за упражняване от бащата Д.Ж.Д., ЕГН ********** ***, като майката  Т.К.Г.-Д., ЕГН ********** *** ще може да осъществява личен контакт с дъщеря си всяка първа и трета събота от месеца за времето от 10 ч. до 17 ч.;  както и по 10 дни през лятото по време на платения си годишен отпуск, но така, че да не съвпада с годишния отпуск на бащата.

2.      ИЗДРЪЖКА: Майката Т.К.Г.-Д., ЕГН ********** ще заплаща на дъщеря си Г. Д. Д., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 140 лв. /сто и четиридесет лева/, считано от влизане на решението в сила, до настъпване на законоустановените причини за изменение или прекратяване на издръжката.

3.      ИЗДРЪЖКА МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ: Съпрузите заявяват, че са здрави, работоспособни и че не си дължат издръжка един на друг.

4.      СЕМЕЙНО ЖИЛИЩЕ: Семейното жилище, находящо се в гр. П., **********, се предоставя за ползване на съпруга Д.Ж.Д., ЕГН ********** и детето Г. Д. Д., ЕГН **********, като съпругата Т.К.Г.-Д., ЕГН **********, която го ползва от датата на фактическата раздяла през месец април 2018г. до сега, се задължава да го освободи до 31.05.2019г.

5.      ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ:

      недвижими вещи: Придобитият по времетраенето на брака недвижим имот  съпрузите заявяват, че поделят, както следва:

               На Д.Ж.Д., ЕГН ********** ***, се дава и същият се съгласява да получи в свой собствен самостоятелен дял  следния недвижим имот, а именно:

               Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.540.1101.13.17/петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка  хиляда сто и едно точка тринадесет точка седемнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. П., община П., област П., одобрена със Заповед № РД-18-48 от 03.06.2009г. на  И. д. на АГКК, с последно изменение със Заповед № КД-14-16-1599/19.11.2012г.  на Н. на СГКК – П.; с административен адрес на имота: гр. П., **********; разположена в Поземлен имот с идентификатор № 56784.540.1101/петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и четири точка петстотин и четиридесет точка  хиляда сто и едно/; с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; с брой нива на обекта: 1/едно/; със застроена площ от 85,80кв.м./осемдесет и пет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – обект 56784.540.1101.13.18; под обекта – обект 56784.540.1101.13.13; над обекта – обект 56784.540.1101.13.21; ведно с 2,028%ид.ч./две цяло двадесет и осем хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот; ведно с Изба № ******/, находяща се на сутеренен етаж, на кота: -3,60м/минус три цяло и шестдесет стотни метра/; със застроена площ от 4,10кв.м./четири цяло и десет стотни квадратни метра/; при граници на избата: изба № *****, изба № *****, гараж № *****, коридор; ведно с 0,029%ид.ч./нула цяло двадесет и девет хилядни процента идеални части/ от общите части на сградата и правото на строеж върху поземления имот.

     Данъчната оценка на този обект е 53 314,60лв. /петдесет и три хиляди триста и четиринадесет лева и шестдесет стотинки/.

     Така описаният по-горе недвижим имот е придобит изцяло с банков кредит, без първоначална вноска.

      За периода 29.04.2014г. /датата на придобиването му/ до  01.04.2018г. /датата на фактическата раздяла на съпрузите/ е погасена сумата от 29 583,99лв. /двадесет и девет хиляди петстотин осемдесет и три лева и деветдесет и девет стотинки/, от които дела на участие на всеки един от съпрузите за погасяването й е по 14 792лв. /четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и два лева/.

                  движими вещи: Придобитото по времетраенето на брака МПС съпрузите заявяват, че поделят, както следва:

                На Т.К.Г.-Д., ЕГН ********** ***, се дава и същата се съгласява да получи в свой собствен самостоятелен дял  следното МПС, а именно:

                Лек автомобил марка „Хонда“, модел „FRV“; с държавен регистрационен № ******; с  рама    *******;  с  двигател  № *******; с основен цвят –  „******”.

 Застраховатeлната стойност на това МПС е 1000 лв.

      Относно останалите движими вещи:

1/ три броя климатици – Панасоник, два броя Мицубиши;

2/ един брой телевизор Шарп;

3/ един брой сушилня АЕГ Електролукс;

4/ един брой пералня Електролукс;

5/ един брой печка АЕГ Електролукс;

6/ един брой съдомиялка АЕГ Електролукс;

7/ един брой хладилник Ел Джи;

8/ един брой диван;

9/ един брой маса – дървена, сглобяема;

10/ спалня, със спално обзавеждане;

11/ диван, гардероб, ракла и нощно шкафче в детска стая – всички тези движими вещи остават във възложеното в дял на съпруга жилище.

                За уравнение на дяловете Д.Ж.Д., ЕГН ********** *** ще заплати на Т.К.Г.-Д., ЕГН ********** *** сумата от  10 000 лв. /десет хиляди лева/, съставляваща дял от изплатената сума към банката кредитор по банковия кредит за неговото придобиване.

               Сумата от 10 000 лв. /десет хиляди лева/, ще бъде изплатена на съпругата Т.К.Г.-Д., ЕГН ********** от съпруга Д.Ж.Д., ЕГН ********** по банков път по посочена от нея банкова сметка, ***, когато ще се подпише настоящото споразумение.

6.      ФАМИЛНО ИМЕ НА СЪПРУГАТА: След прекратяването на брака съпругата ще  носи предбрачното си фамилното име  Г., без добавката „Д.“.

7.      Разноските по това производство остават за сметка на двете страни така както са направени.

ОСЪЖДА Д.Ж.Д. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС  сумата от 543,15 лв. (петстотин четиридесет и три  лева и петнадесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Д.Ж.Д. ***, ЕГН **********,***  сумата 666,43 лв. (шестстотин шестдесет и шест лева и четиридесет и три стотинки), представляваща местен данък.

ОСЪЖДА Т.К.Г.-Д. ***, ЕГН **********, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на ПдРС сумата от 35,60 лв. (тридесет и пет  лева и шестдесет стотинки), представляваща държавна такса за настоящото производство.

ОСЪЖДА Т.К.Г.-Д. ***, ЕГН **********,*** сумата от 25,00 лв. (двадесет и пет лева), представляваща местен данък.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ : п/ Г.Димитров

Вярно с оригинала.

ТР